27 Nisan 2017, Perşembe 

Ana Sayfa Bilgi Ligler Plaj Uluslararası Videolar Sosyal Etkinlikler Eğitim Faaliyetleri İletişim
 Ceza Yönetmeliği

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YASASI

( 8/1978, 31/1981 , 4/1986 ve 88/1991 Sayılı Yasalar )
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YASASI
( 67/ 1999 Sayılı Yasa )
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Voleybol Federasyonu 67/1999 sayılı Beden Eğitimi ve Spor Yasası’nın geçici ve 38.maddenin 3. fıkrası, 39. maddenin 1. fıkrası ve KKTC Voleybol Federasyonu tüzüğünün 31. mad desinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki ceza yönetmeliği yapar.BİRİNCİ KISIM
GENEL KURALLAR
Kısa isim
1- Bu yönetmelik “KKTC Voleybol Federasyonu Ceza Yönetmeliği olarak isimlendirilir.

Tefsir
2- Bu yönetmelikte metin başka türlü gerektirmedikçe
“ Bakanlık” : Spor işleri ile ilgili Bakanlığı
“ Federasyon” : KKTC Voleybol Federasyonunu
“ Başkan ” : KKTC Voleybol Federasyon Başkanını
“ Yönetim Kurulu” : KKTC Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulunu
“ Genel Kurul ” : KKTC Voleybol Federasyonu Genel Kurulunu
“ Ceza Kurulu ” : KKTC Voleybol Federasyonu Ceza Kurulunu
“ Spor Kulübü ” : KKTC Voleybol Federasyonuna bağlı spor kulüblerini
“ Spor Derneği ” : KKTC Voleybol Federasyonuna üye spor derneklerini
“ Sporcu ” :Voleybol dalında uğraş veren lisanslı bir voleybolcuyu
“ Spor Dairesi” : Bakanlığa bağlı spor işleri ile ilgili Daireyi
“Voleybol Uzamanı”:Voleybol dalında Üniversite veya dengi okuldan voleybol uzmanı olarak eğitim almış kişiyi
“ Voleybol Okulu” :Voleybol dalında eğitim ve öğrenim veren kuruluşu
“ Milli sporcu” :KKTC ‘ni uluslararası müsabakalarda milli takımlar düzeyinde temsil eden sporcuyu
“ Hakem ” : KKTC Voleybol Federasyonuna bağlı hakemleri anlatır.
“Plaj Voleybolu” : KKTC ve diğer ülkelerde düzenlenen plaj voleybolu ile İlgili organizasyon ve her türlü etkinliği anlatır.


Yönetmeliğin Amacı
3- Bu yönetmeliğin amacı Beden Eğitimi ve Spor Yasasınca oluşturulan Voleybol Federasyonunun ,derneklerin , sporcuların ,hakemlerin , ilgili kişi veya kisilerin işledikleri şuç ve cezalar hakkında ki yetki ve görevlerini saptamaktır.


İKİNCİ KISIM
CEZA KURULU

BİRİNCİ BÖLÜM
CEZA KURULU
Ceza Kurulu
4- KKTC Voleybol Federasyonu Beden Eğitimi ve Spor Yasası ve kendi Tüzüğünün verdiği yetkiye dayanarak kendi Ceza Kurulunu oluştu rur. Voleybol Federasyonu Ceza Kurulu 5 kişiden oluşur. İki üyenin hukukçu olması koşuldur.Ceza Kurulu Başkan ve üyeleri Genel Kurul tarafından onaylanır. Görev süreleri 3 yıldır. Herhangi bir nedenle boşalan bir veya daha fazla yer için Federasyon Yönetim Kurulu yeni atama veya atamalar yapmaya yetkilkidir.
Ceza Kurulunun Genel Yekileri
5-Federasyon Ceza Kurulu bu yönetmelikte belirtilen tüm fiil ve işlem ler hakkında kendisine bağlı kuruluş ve kişiler hakkında kovuşturma açmak ve kesin karar vermek yetkisine sahiptir.
Ceza Kurulu Görev ve Yetkileri
(1) Ceza Kurulu Başkan tarafından şeçilen ve Genel Kurul tarafından onaylanan beş (5) kişiden oluşur. Seçilen üyeler ilk toplantıda ,kendi aralarında bir başkan  bir de asbaşkan seçerler. Başkanın eşitlik halinde ayırt edici oyu vardır.
(2) Ceza Kurulu üyelerinden enaz ikisinin hukukçu olması koşuldur.
(3) Ceza Kurulu başkanının bulunmadığı toplantılarda asbaşkan , başakanlık görevini üstlenir ve başkanın tüm yetkilerini kullanır.
(4) Ceza Kurulu bağımsız bir organ olarak çalışır ve KKTC Voleybol Federasyonu ceza yönetmeliğini hükümleri uyarınca , vicdani kaanatlerine göre kararlarını verir.
(5)  Ceza Kurulu kendisine Yönetim Kurulundan veya Federasyon Yönetim Kurulunun cezai nitelikteki kararlarına üye dernekler tarafından yapılan itirazları görüşür ve karara bağlar.Ceza Kurulu kendisine aktarılan sorunları bir (1) hafta içerisinde değerlendirerek karara bağlar.
(6)  Ceza Kurulu üye kulüp ve derneklere ve bunların üyelerine ayrıca lisnslı sporcularına veya plaj voleybolunda yarışma , turnuva veya etkinliklere katılan ve Federasyonda kayıtlı lisanlısı sporcu veya sporcu lara veya Federasyonda kayıtı bulunmayan kişi veya kişilere,antrenörlere ,müsabakaları yöneten hakemlere, işledikleri şuçlardan dolayı aşağıda belirtilen cezaları verebilir.Ceza kurulu ayrıca gerek plaj voleybolu gerekse salon voleybolunda yurt dışında işlenen şuçlara karşı ,sporcu veya sporculara, kişi veya kişilere ,hakem veya hakemlere ,antrenör veya antrenörlere aşağıda belirtilen cezaları verebilir.
(7) Ceza Kurulu bu yönetmelikte belirtilmeyen hususlar ve çözümü bulunmayan konularda karar vermeye yetkilidir.


a) Uyarma
b) Kınama
c) İlgili yılın asgari ücretinin yarısı  kadar para cezası
d) En çok iki (2) yıla kadar müsabakalardan men
e) Geçici  hak mahrumiyeti
f) Sürekli hak mahrumiyeti
g) Beş (5) maça kadar saha kapatma cezası
h) Hakem ve antrenörlerin klasman ve kadame ilerlemesini geçici veya sürekli olarak durdurma
ı) Hakemlere para cezası verme
j) Hakem veya hakemlerin , anatrenör veya antrenörlerin görevlerine geçici veya sürekli olarak son vermek

(7)  Ceza Kurulu kararları kesindir.
(8) Ceza Kurulu voleybol ile ilgili her türlü etkinlikte doğabilecek cezai durumları veitirazları karara bağlama yetkisine sahiptir.
(9)  Plaj Voleybolunda meydana gelen olaylara karşı verilen cezalara , yapılacak itirazları karara bağlama Ceza Kurulunun yetkisindedir.
Ceza Kurulunun Çalışma esasları
7- Voleybol Federasyonun mevcut Tüzük ve Yönetmeliklerinde belirti len kurallara aykırı hareket veya davranışlar da bulunanlar hakkın da Federasyon tarafından kendisine sevk edilen konuları görüşüp karar almaya yetkilidir. Federasyon Yönetim Kurulunun cezai nite likteki karalarına, üye dernekler tarafınadan yapılan itirazları görüşüp karara bağlar
Ceza Kuruluna İtiraz şekli
8-Üye kulüb ve dernekler tarafından Ceza Kuruluna yapılcak itirazların bir nüshasının Yönetim Kuruluna verilmesi koşuldur.İstenilen evraklarda eksiklik veya belirtilen sürede yapılmayan itirazlar geçer liliği olmaz ve itirazda bulunan haklarını kaybeder.
İtiraz Süresi
9- Ceza Kuruluna yapılacak itirazın süresi ,tebliğin yapıldığı günden başlamak üzere 7 gündür. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar geçer sizdir.Karara itiraz yazılı ve gerekçeli olarak yapılır ve itiraz mercii olan Ceza Kuruluna imza mukabilinde teslim edilir.
Ceza Kurulu Toplantıları
10- Ceza Kurulu en az üç üyenin katılması ile toplanır.Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Eşitlik halinde Başkanın oyu iki sayılır. Ceza Kurulu Başkanın uygun göreceği tarihlerde ,işlerin çokluğunu dikkate alınarak toplantılar düzenler . Ceza Kurulu herhangi bir cezai durum görüşmesi olmadığı zaman toplanmak zorunda değildir. Ancak Voleybol Federasyonu Başkanı’nın çağrısı üzerine toplantı yapabilir.


İKİNCİ BÖLÜM
ORTAK KURALLAR


Spor Kulüb ve Derneklerinin Ceza Kurulları
11- Spor Kulübleri veya Dernekleri ,kendi tüzük ve yönetmelikleri uya rınca oluşturdukları Ceza veya Disiplin kurullarınca disiplin cezası uygulayabilirler. Spor Kulübleri veya Derneklerinin disiplin cezası uyguladıkları kişi ler hakkında Voleybol Federasyonu Ceza Kurulunun bu yönetmelik uyarınca ayni olay hakkında kovuşturma açmasını engellemez
İdari tedbir Kararının Alınması
12- (1) Bu yönetmelikteki şuçları işleyenler hakkında ,gecikmede sakınca görülen hallerde , yetkili ceza kurulunca ceza verilinceye kadar , Ceza Kurulu veya Federasyon Başkanı ilgili, kişi veya kişileri derhal yarışmak tan veya yarışmaları yönetmekten men eder ve ilgili tüm kişilere kararlarını tebliğ eder.
(2) İdari tedbir kararı verilen konu yetkili ceza kuruluna intikal ettiği zaman ilk incelemede idari tedbirin devamına veya kaldırılmasına karar verilir. Bu konudaki meseleler diğer işlerden öncelikle görülür ve verilen karar hemen ilgili kişilere tebliğ edilir.
Ceza Kurulunun Tatili
13- Federasyon Ceza Kurulu kendi kurullarınca alınacak karar uyarınca , spor faaliyetlerinin yoğun olmadığı zamanlarda belirli bir süre için tatile girebilir.
Kulüblerin İstinafa gitme Yetkisi
14- Federasyon Yönetim Kurulunun verdiği cezayı , istinaf mercii olan Voleybol Federasyonu Ceza Kuruluna götürebilmek için ilgili yılın asgari ücretin 4 te biri kadar tutar Federasyona makbuz mukabili yatırılır. Söz konusu davada kulüb kazanırsa para iade edilir.Bu işlemi yerine getirmeyenler istinaf etme hakkını kaybeder.
Sporcuların İstinafa Gitme Yetkisi
15- Federasyon Yönetim Kurulunun verdiği cezayı Ceza Kurulunda istinafa götürmek isteyen sporcular , ilgili yılın asgari ücretin 4 te biri kadar tutarı Federasyon saymanlığına makbuz mukabili yatırmak zorundadır. Bu işlemi yerine getirmeyenler istinaf etme hakkını kaybeder.


ÜÇÜNCÜ KISIM
SORUŞTURMA USULÜ VE KARAR


Şuç sayılan fiil veya işlemin Soruşturulması
16- İligili kişi ve merciler, bu yönetmelikteki cezayı gerektiren fiil ve işlemleri öğrendikleri anda bunları inceleyip soruşturmak ve ilgili her türlü evrakı yetkili ceza kuruluna intikal ettirmek zorundadırlar. İdari tedbir kararının gecikmeden alınabilmesi için suçu teşkil eden olaya ait bilgiler telefon,fax,email , ve telgraf ile verilebilir.Ancak elde edilen hakem raporları ile diğer evraklar ilgili ceza kuruluna intikal ettirilir.
Ceza Kurulunca Kovuşturma Açılması
17- Ceza Kurulu ,kendisine iletilen konu hakkında ayrıntılı bilgiler topla makla görevlidir.Bu amaçla hakem,müşahit ve konuya bilgi verebilecek diğer yetkilileri tanık olarak dinleyerek gerekli bilgileri toplar. Gerekirse tanıkların yazılı görüşlerini isteyebilir.
Savunma hakkı
18- Bu yönetmelikte belirtilen herhangi bir suçu işlemekle itham edilen kişi ,kendisini savunma hakkına sahiptir. Savunma ilgili kişi tarafından yazılı olarak imzalanıp göderilebileceği gibi Ceza Kurulu önünde sözlü olarak yapılabilir. Ancak savunması istenen kişi yapılan tebliğ tarihinden başlayarak 5 gün içinde savunmasını yapmak zorundadır.Bu süre içinde savunmasını yapmayan kişi hakkında tutanak düzenlenir ve karar savunma alınmadan verilir.Aynı uygulama ve savunma süresi kulüb ve dernekler içinde geçerlidir.
Karar
19-Voleybol Federasyonu Ceza Kurulu ,kendine iletilen mesele hakkında ceza verilmesine gerek bulunmadığına, kovuşturmanın düşmesine veya tatiline veya yetki ve görevsizliğe karar verebilecği gibi işlenilen suç veya şuçlardan dolayı bu yönetmelikteki ilgili ceza veya cezaları verebilir. Şuç teşkil eden fiil ve işlemler hakkındaki deliller hiç bir etki altında kalmaksızın serbeştçe takdir edilir. Kararlar evrak üzerinde ve gerekçeli olarak verilir. Ceza kararlarında , deliller incelendikten sonra çoğaltıcı ve azaltıcı sebebler ile birlikte kararn gerekçesi, savunma ve cezanın mahiyeti men ve hak mahrumiyeti cezalarının başlangıç ve bitiş tarihleri açıkca belirtilir. Yönetmeliğin cezayı çoğaltması veya azaltmayı emrettiği durumlar bu sebebler dikkate alınmaksızın o fiil hakkında ve ceza verile cekse çoğaltma ve azaltma ceza üzerinden yapılır.
Kararların Tebliği
20- Voleybol Federasyonu Ceza Kurulu,verdiği kararları ilgili kişi ve dernek lere üç gün içinde tebliğ eder.Tebliğ sporcuya yapılacaksa ,şahsen veya kulübüne yapılabilir.Plaj voleybolunda verilecek cezalarda , tebliğ şahsen sporcuya yapılabileceği gibi basın yolu ile veya kulübüne yapıla bilir. Tebliğin son günü resmi tatil veya hafta sonu tatiline denk gelen zamanlarda ilk resmi iş günü tebliğ yapılır.
Ceza Süresi
21- Ceza ilgili karada belirtilen tarihten başlayarak yürürlüğe girer. Yarışmadan men cezası verilmişse cezalar ilgili spor dalının faal olduğu süreden uygulanır ve sezon sonuna isabet eden cezalar bir sonraki sezona intikal ettirilir. Herhangi bir sebeble yarışma ve müsabakalardan men cezası alan kişi veya kişiler veya kulüb ve dernek ler cezalı oldukları süre içerisinde düzenlenecek plaj voleybolu ve diğer etkinlik ve faaliyetlere iştirak edemezler.
Verilen Karara İtiraz
22- Federasyon Ceza Kurulunun verdiği cezalara karşı ,kararın tebliğini izleyen yedi gün içinde itiraz edilebilir. Karara itiraz yazılı ve gerekçeli olarak yapılır ve imza mukabilinde Federasyon Ceza Kuruluna teslim edilir. Federasyon Ceza Kurulu ,itiraz edilen cezaya ilişkin dosyayı Genel Ceza Kuruluna iletir.
İtiraz halinde Karar
23- Ceza Kurulu süresinde ve usülüne uygun olmayan itirazın reddine veya kararın onanmasına veya kararın bozulmasına karar verebilir.İtiraz edilen karar hangi yönden tüzük ve yönetmeliğe aykırı görülmüşse o yönden bozulur.


DÖRDÜNCÜ KISIM
SUÇ VE CEZALAR

BİRİNCİ BÖLÜM
CEZALARIN MAHİYETİ


Cezaların Mahiyeti
24- 1) Cezalar ,uyarma ,yarışma ve karşılşamalardan men ve hak mahrumiyeti şeklindedir.Bunlardan uyarma cezası sicile geçmez.
a)Uyarma cezası : Şuçlu kişinin hatalı hareketinden dolayı yazı ile dikkatinin çekilmesidir.
b)Yarışmadan men :

 (i) İlk iki (2) müsabakada Yarışmadan Men : Temsili,milli veya resmi yarışma veya karşılaşmalarda hakem tarafından yarışma veya karışlaşmalardan diskali fiye edilen sporcunun o yarışmayı takib eden ilk iki(2) , temsili veya resmi müsabakalarda tüm katagorilerde yarışmaktan men edilmesidir.

 (ii) Yarışmalardan Men : Resmi veya Özel yarışmalarda yarışmak tan , yönetmekten veya katılmaktan men edilmektir.Bu ceza en çok iki yıla kadar verilir.Bu cezalar plaj voleybolu turnuvaları içinde geçerlidir.

c) Hak Mahrumiyeti : Kişi veya sporcuların ,hertürlü spor yarışmalarında ,yarışmaktan ve yönetenlerin ,yönetmekten ve yarışmaktan ,spor derneklerinde görevlerine devam etmekten ve o sıffatların tümünü kullanmaktan men edilmesidir. Bu ceza geçici ve sürekli olmak üzere iki türlüdür. Geçici hak mahrumiyeti cezası 1 yıldan 5 yıla kadar verilebilir. Bu cezalar plaj voleybolu turnuvaları içinde geçerlidir. Sürekli hak mahrumiyeti cezası , bu cezayı alan kişi veya kişilerin ebedi olarak cezalandırılmasıdır.Bu cezalar plaj voleybolu turnuvaları içinde geçerlidir.
2 ) Cezaların uygulanmasında bir gün : 24 saat , bir ay :30 gün yıl ise resmi takvime göre hesap edilir.


İKİNCİ BÖLÜM
FEDERASYON , TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERİNE KARŞI
İŞLENEN SUÇLAR


İzinsiz katılım
25- Federasyona bağlı lisanslı sporcu ve/veya sporcular ,hakem ve/veya hakemler , antrenör ve/veya antrenörler , idareci ve yöneticiler Federasyon organizasyonu , faaliyeti ve her türlü etkinliği dışında kalan , organizasyon faaliyet ve her türlü etkinliğe katılabilmek için Federasyondan izin almak zorundadır.İzin talebi yazılı ve sahşen Federasyona yapılmalıdır.İzin talebi içeriğinde katılımın bilgileri verilmelidir.Plaj Voleybolu içinde aynı izin koşullarına uyulması gereklidir. Federasyondan izinsiz bu tür katılımı gerçekleştirenler 2 yıldan 5 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Bu cezalar Plaj voleybolu içinde geçerlidir.
Yabancı ülkenin Milli takımında Yarışma
26- Federasyona bağlı lisanslı sporcular yabancı bir memleketin milli takımında yarışamaz.Bu fiil ve eylemi gerçekleştiren sporcular sürekli yarışmalardan hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Yabancı ülkenin Temsili takımında Yarışma
27- Federasyona bağlı lisanslı sporcu ve/veya sporcular yabancı bir ülkenin temsili takımında, Federasyondan izin almadan katılan, görev yapan veya yarışmaya katılan kişiler sürekli yarışmalardan hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Tedbirli ceza Kurulunda olanlar
28- Federasyon Yönetim Kurulu tarafından tedbirli olarak ceza kuruluna sevkedilen sporcu ve/veya sporcular ,hakem ve/veya hakemler antrenör ve/veya antrenörler , idareci ve yöneticiler tedbirli oldukları süre içerisinde spor organizasyonları, faaliyetleri ve etkinliklerinde yer alamazlar. Bunlara uymayanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Cezalı Süreye Uymama
29- Cezalı olup da ceza süresi bitmeden gerek Federasyon organizasyonları, faaliyetleri, etkinlikleri , gerekse ülke dışında bu eylemleri gerçekleştirenler 1 yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.Cezalı olup da karşılşma yönetenler aynı ceza ile cezalandırılır.Bu şuçtan dolayı alınan cezalar cezalı sürenin bitiminde yürürlüğe girer.
İzinsiz yarışmak ve özürsüz yarışmamak
30- Federasyondan izin alarak yapılması gereken organizasyon ve etkinliği izinsiz yapan ve yaptıranlar , buraya katılıp veya yarışanlar ,böyle bir organizasyon veya yarışmayı yönetenler 1 yıldan 3 yıla kadar hak mahrumi yeti cezası ile cezalandırılır. Federasyonun düzenlediği yarışmalara katılması gerektiği halde özürsüz katılmayan kişiler 3 aydan 1 yıl kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırılır.
Milli veya temsili Yarışmaya Katılmamak
31- Milli veya temsili yarışmaya, bunların hazırlık çalışmalarına Federas yon’nun yazılı duyurusuna rağmen ,çağrıya uymayan veya özürsüz katılmayan kişi veya kişiler 1 yıldan 2 yıla kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırılır.Böyle bir kişinin çağrıya uymasına engel olan kişi veya kişilerde 2 yıldan 4 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Lisans suçu
32- Kullanmaya hakkı olmadığı lisansı veya sair belgeleri kullanarak yarışmaya katılan veya katılanlar 6 aydan 2 yıla kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırılır. Bu katılmayı teşvik eden yöneticiler 2 yıldan 5 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Sahtekarlık ve Federasyonu Aldatmak
33- Lisans veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik yaparak Federas yonu aldatan, böyle bir belgeyi bilerek düzenleyen veya kullanan veya kullandıranlar 2 yıldan 5 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalan dırılır.
Federasyona karşı ve onun yetkili Makamlarına yanlış Cevap verilemsi
34- a) Federasyona karşı yapmakla yükümlü olduğu bir işlemi kayıtsız yerine getirmeyen veya eksik ve/veya yanlış yerine getirenler b ) Federasyon ve onun yetkili kurulları tarafından sorulan husus
larda kasıtsız süresinde cevap vermeyen veya eksik ve/veya yanlış cevap verenler
c ) Federasyon veya yetkili kurullarına karşı ,yerine getirdikleri görevlerden dolayı müstehzi ve nazik olmayan hareketlerde bulunan kişiler 3 aydan 1 yıla kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırılır.
Ulusal onuru ihlal
35- Yurt içinde veya yurt dışında , her ne şekilde olursa olsun Türk veya yabancı bir ulusun onurunu kırıcı hareketlerde bulunanlar 2 yıldan 4 yıla kadar yarışmalardan men veya ayni sürede hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.Ağır hallerde bu ceza sürekli yarışmalardan men veya sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Federasyon Başkanı ve Kurullarına saygısızlık
36- Federasyon Başkanı ve onun yetkili kurul üyelerine karşı, sözle veya hareketle , hakarette bulunanlar , 6 aydan 2 yıla kadar hak mahru miyeti cezası ile cezalandırılır . Bu tür hareketleri kalabalık yerlerde yapanların cezası bir kat artırılır.
Yarışma yerlerinin Güvenliğini Bozma
37- Yarışma veya çalışma yerlerinde güvenliği bozan eylemlerde bulunan veya bulunanlar 6 aydan 2 yıla kadar yarışmalardan men veya 1 yıldan 2 yıla kadar yarışmalardan hak mahrumiyeti cezası ile cezalan dırılır.
Şuça Teşvik
38-Yarışma sırasında veya dışında sporcuları veya seyircileri , rakip sporcular veya yarışmanın yöneticileri aleyhine suç işlenmesini teşvik eden kişi veya kişiler 6 aydan 3 yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.Şuça teşvik sonucu herhangi bir kişiye karşı bir darp olayı veya daha büyük olay lar meydana gelmesi halinde şuça teşvik eden kişi veya kişiler sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Yarışmaların Devamına engel Olma
39- Bir yarışmanın veya herhangi bir faaliyet veya etkinliğin iyi bir şekilde başlamasına ve devamına veya tamamlanmasına her ne şekilde olursa olsun engel olan kişi veya kişiler 1 aydan 3 yıla kadar yarışma lardan men veya o kadar süre için hak mahrumiyeti cezası ile cezalan dırılır. Yapılan hareketten dolayı Federasyon maddi veya manevi zarara uğraması halinde suçu işleyenler sürekli hak mahrumiyeti ceza sı ile cezalandırılır.
Kovuşturma Şuçu
40- Kovuşturma sırasında tanıklık etmekten çekinmek, bildiklerini saklamak veya yalan tanıkloık edenler 1 yıldan 3 yıla kadar hak mahru miyeti cezası ile cezalandırılır.Cezaya ilişkin olayların araştırılmasını sebepsiz geciktirenler ve kovuşturmayı zaman aşımına uğratanlar da aynı ceza ile cezalandırılır.
Menfaat temini veya teklif edilmesi
41- Bir yarışmanın veya karşılaşmanın sonucundan faydalanması müm kün olan dernek ve kişlerden maddi menfaat temini sureti ile yarışan lar ve bu suretle yarışanlara menfaat teklif edenler 1yıldan 3 yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Danışıklı Müsabaka
42- Herhangi bir müsabakanın sonucunu kendi kulüb ve derneğine menfaat sağlayacak şekilde anlaşmalı olarak oynayanlar ve oynatanlar 3 yıl yarışmalardan men cezası ile cezalandırılır. Bu tür hareketi yapan kulübler 2 yıl düzenlenen tüm liglerden ihraç edilir.
Federasyondan İzinsiz başka bir Federasyonda Lisans çıkartma
43- Voleybol Federasyonunda lisanslı sporcu olarak kaydı bulunanlar Federasyonun izni olmadan başka bir ülke Federasyonu çatısı altında lisans çıkartamaz. Buna aykırı davranışta bulunan kişi veya kişiler 2 yıldan 4 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır ve lisansı iptal edilir.
Hakaret
44- Federasyona veya bir mensubuna huzurunda veya gıyabında yaptığı görevden dolayı veya görev sırasında sözle yazıyla veya hareketle veya basın yolu ile hakarette bulunan kişi veya kişiler 1 yıl dan 2 yıla kadar yarışmalrdan men veya okadar süre ile hak mahrumi yeti cezası ile cezalandırılır. Bu şuç Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerine veya Ceza Kurulu üyeleirne karşı işlendiği takdirde 2 yıldan 3 yıla kadar yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Doping
45- Yarışma maksadı ile doping yapan veya yaptıran kişi veya kişiler de yapılan tetkiler sonucunda doping bulgusuna rastlanması halinde 1 yıldan 2 yıla kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırılırlar. Federasyon yetkili kurulları tarafından herhangi bir müsabaka , organizasyon , palj voleybolu turnuvası veya etkinlik sonrasında herhangi bir sporcu veya sporcuları doping testi için seçebilir. Doping kontrolünü red eden kişi veya kişiler 2 yıldan 4 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır
Fiili Tecavüz
46- Federasyon Başkanı , Yönetim Kurulu ve Ceza Kurulu mensupları na görevlerini yaparken veya yaptıkları görevlerden dolayı cismen zarar verecek müessir fiil işlendiği takdirde bu şuçu işleyen kişi veya kişiler sürekli yarışmalardan men veya sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SPORCULARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR


Alaylı ve Kaba Hareketler
47- Sporcular karşı alaylı veya kaba söz söyleyenler veya bu çeşit hareketlerde bulunanlar 3 aydan 6 aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Hakaret
48- Yarışma hazırlığında ,yarışmada veya yarışmadan sonra sporculara hakaret edenler 3 aydan 6 aya kadar yarışmalardan men veya 6 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Spor Disiplinine Aykırı hareket
49- Spor gezilerinde , kamp, kongre, konferans ve diğer toplantı yerleri , çalışma ve yarışma yerlerinnde sporculara karşı spor disiplinine aykırı harekette bulunanlar 3 aydan 6 aya kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırılır.
Fiili tecavüz
50- Sporculara karşı fiili tecavüzde bulunan kişi veya kişiler 1 yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HAKEMLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR


Hakemlere karşı Alaylı,kaba ve Çirkin hareketteBulunanlar
51-Yarışmadan önce ,yarışma sırasında veya yarışmadan sonra görevli hakem veya hakemlere alaylı , kaba veya çirkin söz sarf eden veya bu gibi hareketlerde bulunanlar 3 aya kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Hakemler hakaret
52-Yarışmadan önce ,yarışma sırasında veya yarışmadan sonra görevli hakem veya hakemlere sözle veya hareketle hakaret edenler 3 aydan 6 aya kadar yarışmalardan men veya 6 aydan 1 yıla kadar hak mahrumi yeti cezası ile cezalandırılır.
Hakemlere fiili Tecavüz
53-Yarışmadan önce ,yarışma sırasında veya yarışmadan sonra görevli hakem veya hakemlere karşı fiilen tecavüze teşebbüs edenler 6 aydan 2 yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.Fiilen tecavüz edenler de 1 yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Fiilen tecevüz birden fazla kişi tarafından yapılmışsa ceza sürekli hak mahrumiyeti şeklinde olur.


BEŞİNCİ BÖLÜM
YÖNETİCİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR


Disiplin suçu
54- Yurt içi ve yurt dışı sportif temaslarda ,kamp ,kongre , kurs, seminer konferans ve diğer toplantı yerlerinde, spor salonlarında ,plaj voleybolu etkinliklerinde , yöneticilere karşı spor disiplinine aykırı harekette bulunan kişi ve kişilere 1 aydan 3 aya kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.
Emirlere uymamak
55-Yarışma hazırlıklarında , yarışmalarda veya sportif temaslarda yöneticilerin emirlerine uymayan , alaylı kaba ve çirkin hareketlerde bulunanlar 6 aydan 1 yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Husursuzluk Çıkarmak
56- Yurt içi ve yurt dışı sportif temaslarda, kafilenin huzurunu bozacak şekilde spor disiplinine aykırı davranışta bulunanlar 6 aydan 1 yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.


5. KISIM
1.BÖLÜM
HAKEMLER TARAFINDAN İŞLENEN ŞUÇLAR


Hakemlerin Göreve uyma Zorunluluğu
57- Hakemler kendilerine Federasyon tarafından verilen görevleri laiki ile yapmak zorundadır.Görevini laiki ile yapmayan hakemler 6 aydan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Hakemlerin Müsabaka zamanına Uymaması
58- Hakemler yönetecekleri müsabakadan 45 dk önce müsabakanın veya turnuvanın yapılacağı salon veya yerde hazır bulunmaları gerekir. Plaj voleybolu organizsyonlarının yapılacağı tunuvalardan önce görevli Hakem grubu 45 dk .önce tunuvanın yapılcağı yerde hazır bulunmalı ve oyun alanlarının kontrolünü yapmalıdır. Her hakem belirtilen kuraldan kişisel olarak sorumludur.Bir müsabaka öncesinde belirtilen sürede hazır olmaktan her hakem kendisi sorumludur. Değerlendirme bütün olarak değil kişisel bazda yapılır . Bu uygulama Plaj voleybolu içinde geçerlidir. Belirtilen saate müsabaka yerinde hazır bulunmayan veya müsa baka öncesinde görevlerini yerine getirmeyen hakemler ilgili müsabaka veya turnuva hakem ücretini alamayacağı gibi 1 aydan 3 aya kadar müsabakları yönetmekten men edilirler. Aynı hareketin tekrar edilmesi halinde 6 aydan 1 yıla kadar müsabakaları yönetmekten men ve klasman ilerlemesini geçici olarak durdurma cezası verilir.
Merkez Hakem Komitesinin Göreve uyma Zorunluluğu
59- Merkez Hakem Komitesi , Federasyon Başkanı’nın verdiği görev ve talimatları sorguzus yerine getirmek zorundadır. Merkez Hakem Komi tesi Asbaşkanı verilen görevleri ve talimatları yerine getirmekten Federasyon Başkan’ına karşı 1. derecede sorumludur.Görev ve talimat ları yerine getirmeyen veya eksik getiren veya bu sebeble Federasyo’nun faaliyet ve etkinliklerinin aksamasına veya bu yüzden Federasyon ve onun Başkan ve yetkili kurullarının sözlü,yazılı veya hareketle eleştir almasına sebebiyet verilmesi halinde Merkez Hakem Komitesinin görevi ne son verilir. Bu hakemler 3 yıl boyunca oluşturulacak Merkez Hakem Komitelerinde görev yapamazlar ve geçici olarak klasman ilerlemeleri durdurulur. Ancak araştırma sonucunda Merkez Hakem Komitesi Asbaşkanı dışında diğer üye veya üyeler kusursuz bulunursa yeni oluşacak komitelerde görev alabilirler.
Hakemleri Kışkırtmak ve İsyana teşvik
60-Voleybol Federasyonu çatısı altında görev yapan hakemleri,görevlerini yapmamaları hususunda telkinde bulunan hakem veya hakemler 1yıl süre ile yarışmaları yönetmekten men edilir. Hakemlerin topluca müsabakaları yönetmemesi için eylem çalışması yapanlar veya eylemin yapılması için toplantı düzenleyen veya hakem leri isyana teşvik edenlerin hakemlik görevine son verilir.
Hakemlerin Kılık Kıyafet Zorunluğu
61- Federasyon çatısı altında görev yapan bütün hakemler Federasyonun tesbit ettiği ve onayladığı kılık kıyafeti resmi ve özel müsabakalarda veya turnuvalarda giyme zorunluğu vardır.Plaj Voleybolu turnuvalarında Federasyonun belirlediği kılık kıyafet dışında herhangi bir giysi giyile mez , reklam veya başka bir logo , amblem vb. bir baskı alınamaz. Belir tilen kurallar uymayanlar 3 aydan 6 aya kadar yarışmaları yönetmekten men edilir ve ilgili müsabaka ücreti veya ücretleri ceza olarak kesilir. Para cezası olarak kesilen meblağ federasyona gelir adledilir.
Hakemlerin Toplantılara Katılım Zorunluğu
62- Federasyon çatısı altında görev yapan hakemler yapılan toplantılara katılmak zorundadır. Toplantılara yapılan çağrılardan ve toplantıların bir bütün içerisinde gerçekleştirilmesinden Merkez Hakem Komitesi sorumludur. Düzenlenen toplantılara geçerli bir özür göstermeden katıl mayan hakem veya hakemler 2 aydan 6 aya kadar yarışmaları yönetmek ten men edilirler ve geçici olarak klasman ilerlemesi durdurulur.
Hakemlerin Kurs ve Seminerlere katılım Zorunluğu
63- Federasyon bünyesinde görev yapan hakemler Federasyon tarafından düzenlenecek olan kurs ve seminerlere katılımak zorundadırlar.Bu eğitim faaliyetlerine katılmayan hakem veya hakemlerin klasman ilerlemeleri geçici olarak durdurulur ve 2 aydan 6 aya kadar yarışmaları yönetmekten men edilirler
Hakemlerin Sporcular ile Olan ilişkisi
64- Hakemler gerek müsabaka öncesinde gerek müsabaka anında gerekse müsabakadan sonra sporcular ile olan ilişkilerinde genel nezaket kural ları içerisinde davranmalıdırlar.Sporculara karşı kaba dil kullanan veya söz veya hareketle sporcuyu aşağılayan hakem ve/veya hakemler 1 aydan 3 aya kadar müsabaka yönetmekten men edilirler. Aynı hareket tarzında devam eden hakem veya hakemlere verilecek ceza 3 aydan 1 yıla kadar artırılır. Sporculara karşı fiili tecavüze teşebbüs eden veya fiili tecevüzde bulunan hakem veya hekemler 1 yıldan 2 yıla kadar müsabakaları yönet mekten men edilir.
Hakemlerin Antrnörler ile Olan ilişkisi
65- Hakemler gerek müsabaka öncesinde gerek müsabaka anında gerekse müsabakadan sonra antrenörler ile olan ilişkilerinde genel nezaket kural ları içerisinde davranmalıdırlar.Antrenöre karşı kaba dil kullanan veya söz veya hareketle antrenörü aşağılayan hakem ve/veya hakemler1 aydan 3 aya kadar müsabaka yönetmekten men edilirler. Aynı hareket tarzında devam eden hakem veya hakemlere verilecek ceza 3 aydan 1 yıla kadar artırılır. Antrnöre karşı fiili tecavüze teşebbüs eden veya fiili tecevüzde bulunan hakem veya hekemler 1 yıldan 2 yıla kadar müsabakaları yönet mekten men edilir.
Hakemlerin Yöneticiler ile Olan ilişkisi
66- Hakemler Federasyon Başkanı , onun yetkili kurulları ve kulüb yöne ticileri ile olan ilişkilerinde nezaket kuralları çerçevesinde davranmalıdır. Başkan ve yetkili kurul üyelerine ayrıca kulüb yöneticilerine karşı kaba dil kullanan , sözle veya hareketle uygun olmayan davranışta bulunan davranışta bulunan hakem veya hakemler 1 aydan 3 aya kadar müsabaka yönetmekten men edilirler.Aynı hareket tarzında devam eden hakem veya hakemlere verilcek ceza 3 aydan 1 yıla kadar artırılır. Yöneticilere karşı fiili tecavüze teşebbüs eden veya fiili tecevüzde bulunan hakem veya hekemler 1 yıldan 2 yıla kadar müsabakaları yönet mekten men edilir
Hakemlerin İzinsiz Görev yapması
67- Her ne sebeble olursa olsun , hiçbir hakem veya hakem grubu Federasyonun organizasyon ,etkinlik ve faaliyetleri dışında ,bir yerde görev alamaz, müsabaka yönetemez.Bu kurala uymayan hakem veya hakemler 6 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Ancak Federasyon voleybolun ve hakemlerin gelişimi için gerekli gördüğü durumlarda hakem veya hakemlere kendisi izin verebilir.
Hakemlerin İzinsiz dış görevi
68- Federasyonun ,haberi, izni ve onayı olmadan ülke sınırları dışında her ne sebeble olursa olsun hakemlik görevi yapan veya yapanlar 1yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Tek taraflı Yönetim 69- Yarışmaları kulüb,dernek veya kişi aleyhine hileli ve danışıklı olarak yöneten hakemler 1 yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.Hile ve danışıklı yönetimin tesbitinde her türlü bilgi ve veri değerlendirilerek kanate göre işlem yapılır.
Menfaat ile Yönetim
70- 69. uncu maddeki yönetim maddi veya manevi menfaat karşılığında yapıldığı takdirde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.
Hakemlerin İzinsiz basına Demeç vermesi
71- Hakemlerin Federasyon’un izni dışında basına demeç vermesi kesinlikle yasaktır. Bu hareket ve eylemi gerçekleştiren hakem veya hakemler 2 aydan 6 aya kadar müsabakaları yönetmekten men edilir.
Rapor vememek Veya gerçeğe aykırı Rapor vermek
72- 1)Yönettiği bir yarışmaya ait raporu kasten vermeyen veya gerçeğe aykırı rapor düzenleyen hakem veya hakemler 1 yıldan 4 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırlır. 2) Yönettiği bir yarışmaya ait raporu 48 saat içerisinde vermeyen hakem veya hakemler ile yarışmaya ait bilgileri kasten noksan bildirenler 6 aydan 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Kişilere karşı Hakaret
73- yarışma yerinde, yarışmadan önce,yarışma sırasında veya yarışma dan sonra yarışmada görevli olanlara veya yarışmaya katılan derneğin Yöneticilerine ,yarışanlara ,basın mensublarına veya seyircilere hakaret te bulunan hakem veya hakemlere 1 aydan 3 aya kadar hak mahrumiye ti cezası verilir.tecavüz veya darp olması halinde bu ceza 1yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyetine dönüştürülür.
Görevi kötüye Kullanma 74- Yönetmekle görevli olduğu yarışma yerine gitmeyen ,geç giden veya yarışmayı geç başlatan veya yönetmeyen veya ilgili yönetmeliğe aykırı olarak yöneten hakem veya hakemler 6 aydan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Hakemlerin Müsabaka içinde Tutumu
75- Müsabakada görevli hakemler ,müsabaka boyunca cep telefonu ile konuşma yapmaları yasaktır.Bu tür eylem ve fiili gerçekleştiren hakemler bir ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.Hareketin tekrarı halinde ceza altı ay hak mahrumiyetine dönüştürülür.
Hakemlerin İzinsiz toplantı Yapması
76- Hakemlere toplantı ve buna bağlı olarak çağrı yapma yetkisi Federasyonun onayı ile Merkez Hakem Komitesi tarafından yapılır. Federasyona bağlı olrak görev yapan hakemler buna uymak zorundadır. Hiçbir hakem veya hakem grubu ,bu kuralın dışında hareket edemez. Bu tür şuç ve eylemi gerçekleştiren hakem veya hakemler 6 ay yarışma ları yönetmekten men edilirler.Kurala uygun olmayan toplantı düzenle meye teşebbüs eden veya düzenleyenlere başlık edenlere verilecek ceza 1 yıl hak mahrumiyetidir.


2. BÖLÜM
ANTRENÖRLER TARAFINDAN İŞLENEN SUÇLAR


Antrenörlerin Kurs ve Seminerlere katılım Zorunluğu
77-Federasyon bünyesinde görev yapan antrenörler Federasyon tarafından düzenlenecek olan kurs ve seminerlere katılımak zorundadırlar.Bu eğitim faaliyetlerine katılmayan antrenör veya antrenörlerin kademe ilerlemeleri geçici olarak 2 yıl süreyle durdurulur Kademe ilerlemsi için sınava girme şartı olan 3 yıllık vizeli çalışmışlık şartı yerine getirilse dahi eğitim açısın dan cezalı olanlar bu haktan yararlanamaz.
Antrenörlerin Sporcular ile Olan ilişkisi
78-Antrenörler gerek müsabaka öncesinde gerek müsabaka anında gerekse müsabakadan sonra sporcular ile olan ilişkilerinde genel nezaket kural ları içerisinde davranmalıdırlar.Sporculara karşı kaba dil kullanan veya söz veya hareketle sporcuyu aşağılayan antrenör veya antrenörler 1 aydan 3 aya kadar müsabaka yönetmekten men edilirler. Aynı hareket tarzında devam eden antrenör veya antrenörlere verilecek ceza 3 aydan 1 yıla kadar artırılır. Sporculara karşı fiili tecavüze teşebbüs eden veya fiili tecevüzde bulunan antrenör veya antrenörler 1 yıldan 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Antrenörlerin Hakemler ile Olan ilişkisi
79- Antrenörler gerek müsabaka öncesinde gerek müsabaka anında gerekse müsabakadan sonra hakemler ile olan ilişkilerinde genel nezaket kural ları içerisinde davranmalıdırlar.Hakemlere karşı kaba dil kullanan veya söz veya hareketle hakemi aşağılayan antrenör ve/veya antrenörler1 aydan 3 aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Aynı hareket tarzında devam eden antrenör veya antrenörlere verilecek ceza 3 aydan 1 yıla kadar artırılır. Hakem veya hakemlere karşı fiili tecavüze teşebbüs eden veya fiili tecavüzde bulunan antrenör veya antrenörler 1 yıldan 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır
Antrenörlerin Yöneticiler ile Olan ilişkisi
80- Antrenörler, Federasyon Başkanı , onun yetkili kurulları ve kulüb yöne ticileri ile olan ilişkilerinde nezaket kuralları çerçevesinde davranmalıdır. Başkan ve yetkili kurul üyelerine ayrıca kulüb yöneticilerine karşı kaba dil kullanan , sözle veya hareketle uygun olmayan davranışta bulunan antrenör veya antrenörler 1 aydan 3 aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır Aynı hareket tarzında devam eden antrenör veya antrenörlere verilcek ceza 3 aydan 1 yıla kadar artırılır. Yöneticilere karşı fiili tecavüze teşebbüs eden veya fiili tecevüzde bulunan antrenör veya antrenörler 1 yıldan 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Antrenörlerin İzinsiz Görev yapması
81- Ülke sınırları dışında görev yapmak isteyen antrenörler Fedrasyona gidecekleri organizasyon veya görev yapacakları ülke ve takımı hakkında yazılı bilgi vermek zorundadır. Yazılı bilgi vermeden ülke sınırları dışına Görev için gidenler , 2 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Ceza nın uygulanmasında ülkeye dönüş tarihi esas alınır. Ülke dışında geçen süre cezalı süreden sayılmaz.
Menfaat Temini veya Teklif edilmesi
82-Bir yarışmanın veya karşılaşmanın sonucundan faydalanması mümkün olan denek ,kulüb veya kişilerden menfaat temini sureti ile yarışanlar ve bu surette yarışanlara menfaat teklif edenler 1 yıldan 3 yıla kadar yarışmlardan men veya o kadar sure ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Antrenör Belgesi Zorunluğu
83- Federasyon bünyesinde kulüb veya derneklerde görev yapacak olan antrenörler Federasyonun onaylı kimlik belgesine sahip olmalıdır.Bu bel ge heryıl Federasyon tarafından vize edilmelidir.Kimliği olmadığı halde veya olması halinde vizelenmemiş bir belge ile oyun alanına girmek için sözle veya hareketle , hakemlere veya ilgililere hakarette bulunanlar 3 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.Fiili tecavüze teşebbüş veya fiili tecavüz halinde bu ceza 3 yıl hak mahrumiye tine döndürülür.
Cezalı bir Sporcunun Oynamasına Yardım
84- Federsyon tarafından ceza alan bir sporcunun , cezalı bulunduğu süre içerisinde, ülke içerisinde gerekse yurt dışında bir organizasyona,etkinliğe ve faaliyete katılmasına yardım eden veya bilerek izin veren antrenör veya antrenörler 1 yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Sahte belge ve Evrak Düzenleyen Antrenörler
85-Herhangi bir evrak üzerinde başkası tarafından atılması gereken imzayı taklit ederek atan ,sahte evrak veya belge düzenleyen , resmi evrak ve belgeler üzerinde değişiklik yaparak ,yetkilileri kandırmaya teşebbüs eden veya bunları uygulayan antrenörler 2 yıldan 4 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.Çok önemli durumlarda sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.
Ödül törenine Çıkmaya Engel olan Antrenörler
86-Federasyonun düzenlemiş olduğu organizasyonlarda dereceye giren takımlara ve sporcular verilecek ödüller için düzenlenen, ödül törenine sporcuların katılmasını engelleyen veya engelleme yolunda telkin yapan veya kendisi katılmayan antrenörler hangi sebeble olursa olsun 6 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.Bu eylemi ve davra nışı sergileyen sporcu veya sporcularda aynı ceza ile cezalandır.


BÖLÜM 3
SPORCULAR TARAFINDAN İŞLENEN SUÇLAR


Kişilere karşı Hakaret
87- Yarışma yerinde, yarışmadan önce,yarışma sırasında veya yarışma dan sonra yarışmada görevli olanlara veya yarışmaya katılan derneğin Yöneticilerine ,yarışanlara ,basın mensublarına veya seyircilere hakaret te bulunan sporcu veya sporculara 1 aydan 3 aya kadar hak mahrumiye ti cezası verilir.tecavüz veya darp olması halinde bu ceza 1yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyetine dönüştürülür.
Sporcuların Hakemler ile Olan ilişkisi
88- Sporcular gerek müsabaka öncesinde gerek müsabaka anında gerekse müsabakadan sonra hakemler ile olan ilişkilerinde genel nezaket kural ları içerisinde davranmalıdırlar.Hakemlere karşı kaba dil kullanan veya söz veya hareketle sporcuyu aşağılayan sporcu ve/veya sporcular 1 aydan 3 aya kadar müsabakalardan men cezası alır.. Aynı hareket tarzında devam eden sporcu veya sporculara verilecek ceza 3 aydan 1 yıla kadar artırılır. Hakemlere karşı fiili tecavüze teşebbüs eden veya fiili tecevüzde bulunan sporcu veya sporcular 1 yıldan 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Sporcuların Antrnörler ile Olan ilişkisi
89- Sporcular gerek müsabaka öncesinde gerek müsabaka anında gerekse müsabakadan sonra antrenörler ile olan ilişkilerinde genel nezaket kural ları içerisinde davranmalıdırlar.Antrenöre karşı kaba dil kullanan veya söz veya hareketle antrenörü aşağılayan sporcu ve/veya sporcular1 aydan 3 aya kadar yarışmlardan men cezası alır. Aynı hareket tarzında devam eden sporcu veya sporcular verilecek ceza 3 aydan 1 yıla kadar artırılır. Antrnöre karşı fiili tecavüze teşebbüs eden veya fiili tecevüzde bulunan sporcu veya sporcular 1 yıldan 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Sporcuların Yöneticiler ile Olan ilişkisi
90- Sporcu, Federasyon Başkanı , onun yetkili kurulları ve kulüb yöne ticileri ile olan ilişkilerinde nezaket kuralları çerçevesinde davranmalıdır. Başkan ve yetkili kurul üyelerine ayrıca kulüb yöneticilerine karşı kaba dil kullanan , sözle veya hareketle uygun olmayan davranışta bulunan davranışta bulunan sporcu veya sporculara1 aydan 3 aya kadar müsabaka lardan men cezası ile cezalandırılır..Aynı hareket tarzında devam eden sporcu veya sporculara verilecek ceza 3 aydan 1 yıla kadar artırılır. Yöneticilere karşı fiili tecavüze teşebbüs eden veya fiili tecevüzde bulunan sporcu veya sporcular 2 yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Sporcuların İzinsiz dış görevi
91- Federasyonun , izni ve onayı olmadan ülke sınırları dışında her ne sebeble olursa olsun ,yarışmlara ,etkinliklere ,organizasyonlara düzenlenme biçimi ne şekilde olursa olsun plaj voleybolu turnuvalarına katılan veya yarışan sporcular 1 yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Sahte belge ve Evrak Düzenleyen Sporcular
92-Herhangi bir evrak üzerinde başkası tarafından atılması gereken imzayı taklit ederek atan ,sahte evrak veya belge düzenleyen , resmi evrak ve belgeler üzerinde değişiklik yaparak ,yetkilileri kandırmaya teşebbüs eden veya bunları uygulayan sporcular 2 yıldan 4 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.Çok önemli durumlarda sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir
Ödül törenine Çıkmayan Sporcular
93-Federasyonun düzenlemiş olduğu her türlü içerikteki ödül törenine ilgili takımlar ve onların sporcuları katılmak zorundadır.Ödül törenine katılmayan sporcu veya sporcular 6 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Plaj voleybolunda turnuva sonunda veya sonra sında düzenlenen ödül törnine katımayan sporcular aynı ceza ile ceza landırılır.
Hakemler karş Hakaret
94-Yarışmadan önce ,yarışma sırasında veya yarışmadan sonra görevli hakem veya hakemlere sözle veya hareketle hakaret edenler 3 aydan 6 aya kadar yarışmalardan men veya 6 aydan 1 yıla kadar hak mahrumi yeti cezası ile cezalandırılır.
Hakemlere karşı Fiili tecavüz
95-Yarışmadan önce ,yarışma sırasında veya yarışmadan sonra görevli hakem veya hakemlere karşı fiilen tecavüze teşebbüs edenler 6 aydan 2 yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.Fiilen tecavüz edenler de 1 yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Fiilen tecevüz birden fazla kişi tarafından yapılmışsa ceza sürekli hak mahrumiyeti şeklinde olur.
Müsabakada Sportmence Yarışmayanlar
96- Bir müsabakanın öncesinde, oynanışı anında ve sonrasında sportmen lik dışı davranışlarda bulunan sporcu ve/veya sporcular 2 aydan 6 aya kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırılır.
Sportmenliğe Yakışmayan Davranış
97- Bir müsabakanın öncesinde , müsabakada veya müsabaka sonrasında, rakibe ,seyirciye, antrenöre ,basın mensublarına ,yöneticiler veya Federas yon yetkililerine karşı sportmenlik dışı davranış da bulunanlar 2 aydan 6 aya kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırılır.
Müsabakada Spormenlik Dışı davranış
98- Harhangi bir sporcu ve/veya sporcular bir müsabakanın devamı anında saha içerisinde kasıtlı olarak oynamayarak , rakibten gelen toplara karşı bilerek ve isteyerek ,ayakla veya vücudun her hangi bir yeriyle oyun alanı yerine ,tirbüne veya hakemlere veya oyun alanı dışında herhangi bir yere vuruş yapan , kasıtlı olarak oynanması gereken topa müdahale etme yen sporcu ve/veya sporcular 3 aydan 6 aya kadar yarışmlarda men cezası ile cezalandırılır.
a) Oyun alanında kasıtlı olarak kendisine gelen toplara müdahale etmemek veya bu hareketine devam etmek
b) Rakibden gelen topları kasıtlı olarak tirbüne ,hakeme veya oyun alanı dışında ilgisiz bir yere göderecek vuruşlar yapmak veya bu hareket tarzını devam ettirmek.
c) Sportmenlik dışı davranışta bulunarak izleyicilerin , veya ilgililerin bir müsabakayı izlemesine olumsuz etki yapan sporcu ve/veya sporcular d) Oyun alanında durarak veye oturarak rakibten gelen topa kasıtlı olarak müdahale etmeyerek oyunun devamına mani olmak a,b,c,d bendinde belirtilen kurallara uymayan sporcu ve/veya sporcular madde 98 deki ceza ile cezalandırılır.
Cezalı Oyuncuların Transferi
99- Herhangi bir sebeble Federasyon Yönetim Kurulu veya Federasyon Ceza Kurulu tarafından ceza alan sporcular ,cezalı bulundukları süre içerisinde transfer veya ara transfer işlemi yapamaz.
Diskalifiye Edilen sporcu
100-Bir müsabakada hakem tarafından müsabakadan diskalifiye edilen sporcu veya sporcular direkt olarak oynanacak olan ilk 2 resmi müsabaka da ve hiçbir katagoride oynayamaz.
Sporcuların Ceza Süresi
101- Yaplmış olan bir şuçtan dolayı cezalı olan sporcu veya sporcular cezalı bulundukları süre içerisinde ,Federasyon tarafından düzenlenecek olan ,plaj Voleybolu , faaliyet ,etkinlik ve diğer organizasyonlarda yarışamaz.
Katgorilerin Bağlayıcılığı
102- İşlemiş olduğu bir veya birden fazla suçtan dolayı ceza alan bir sporcu cezalı bulunduğu süre içerisinde hiçbir katagoride yarışamaz. Herhangi bir katagoride işlenen suçtan dolayı alınan bir ceza bütün katagorileri bağlar.


4. BÖLÜM
KULÜB VE DERNEKLER TARAFINDAN İŞLENEN ŞUÇLAR

Kulüb ve Derneklerin Sorumlulukları
103- Federasyona üye kulüb ve dernekler Federasyon tüzük ve yönetme liklerinde belirtilen kurallara uymak zorundadırlar .Tüzük ve Yönetmelik lerde belirtilen kurallara uymayan kulüb ve dernekler bu ceza yönetmeli ğinde belirtilen cezalar uygulanır.
Kulüb ve Derneklerin Üyelik ücreti Ödeme Zorunluluğu
104-Kulüb ve dernekler ,Federasyona her yıl ödemekle yükümlü olduklar yıllık üyelik aidatını tüzükte beliritlen süreler içerisinde ödemekle yükümlüdürler .İligili yılın üyelik aidatını ödemeyen kulübler Federas yonun düzenleyeceği hiçbir etkinliğe katılamaz. Söz konusu kulüb ve dernekler genel kurullara katılamaz ve üyelikleri dondurulur.
Olağan veya Olağanüstü Genel kurula Katılmama
105- Federasyona üye külüb ve dernekler Federasyon tarafından yapılan olağan veya olağanüstü genel kurullara katılmak zorundadır.Olağan veya olağanüstü toplantılar iki kez katılmayan kulüb veya dernekler yapılacak olan diğer olağan veya olağanüstü genel kurullara iki yıl boyunca katılamaz.
Federasyon Üyeliğinden Çıkarma
106- Her ne sebeble olursa olsun, KKTC ‘nin ulusal onurunu kırıcı,küçük düşürücü eylem ve harekette bulunan veya Voleybol Federasyonun amaç gelişme veya yararlarına aykırı hareket veya eylemde bulunan kulüb veya dernekler Genel Kurulun üç’te 2 oy çokluğu ile Federasyon üyeliğinden çıkartılır.
Üye Kulüb ve Derneklerin Yetkili kurullarını Bildirme zorunluğu
107- Federasyona üye kulüb ve dernekler , her yıl yetkili kurullarının listesini , yapılan kulüb veya dernek genel kurulunu takib eden 15 gün içerisinde Federasyona yazılı olarak bildirmek zorundadır.Bu belgeleri bildirmeyen veya bildirmemekte ısrar eden kulüb veya dernekler Federas yon faaliyetlerinden çıkartılır.Bu hareket veya eylem sezon başında yaplması halinde düzenlenecek faaliyet ve etkinliklere, devam eden sezon içerisinde olması halinde ilgili kulüb veya dernekler derhal faaliyetlerden çıkartılır.
Organizasyon ve Faaliyet Düzenleme İznine Uymama
108- Herhangi bir kulüb veya dernek ,Federasyondan izinsiz ,gerek salonda gerekse plaj voleybolunda bir faaliyet veya etkinlik düzenle yemez. Federasyondan izinsiz olarak herhangi bir etkinlik,faaliyet veya organizasyon düzenleyen kulüb ve dernekler 2 yıl süre ile faderasyonun düzenleyeceği her türlü etkinliğe katılmama cezası ile cezalandırılır.Bu tür organizasyon,faaliyet veya etkinliklerde görev yapan ,yarışan veya yönetenlere de 2 yıldan 5 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.
Kulüb ve Derneklerin Yurt içi ve yurt Dışı temsiliyeti
109-Federasyona üye kulüb ve dernekler gerek ülke içerisinde gerekse yurt dışında düzenlenecek olan organizasyon ,etkinlik veya faaliyetlerde temsil hakkını kullanabilmek için Federasyonun yazılı onay belgesini almak zorundadır. Federasyondan izinsiz gerek ülke içerisinde gerekse ülke dışnda bir organisazyon,faaliyet veya etkinliğe katılan kulüb veya dernekler 2 yıl boyunca Federasyonun düzenleyeceği her türlü etkinliğe katılmama cezası verilir.
Müsabakaya Çıkmama
110- Herhangi bir kulüb veya dernek düzenlenmiş olan müsabakalarda da hazır olmak zorundadır.Düzenlenmiş olan etkinlik, faaliyet ,organizas yon ve diğer bütün müsabaka çeşitlerinde sahaya çıkmayan kulüb aşağıda belirtilen cezaları alır.
1- Sahaya çıkmama lig müsabakalarında olması halinde ilgili takımın 8 puanı silinir. Eğer ceza verildiği tarihte kesilecek ceza kadar puanı olmayan takımın, puan cezaları diğer oynanacak olan müsabaka lardan kesilmeye devam edilerek 8 e tamamlanır.
2- Sahaya çıkmama lig final serilerinde olması halinde, ilgili kulüb seri de kalan diğer müsabakaları oynamama cezası ile cezalandırılır.Bu durumda diğer finalist birinci adledilir.
3- Düzenlenen hazırlık turnuvalarında, Federasyonun tunuvaya dahil ettiği kulüb katılım göstermek zorundadır.Hazırlık turnuvalarında sahaya çıkmayan takıma o yıl düzenlenecek olan ligde 4 puanı ceza olarak silinir.
4- Federasyon Kupası , Süper Kupa ve diğer değişik adlar altında oynanacak olan bütün organizasyonlarda sahaya çıkmayan kulübe ilgili yılın asgari ücretin yarısı kadar para cezası veya 1 yıl ilgili organiz zasyondan men cezası verilir.
5- Plaj Voleybolu organizasyonlarında iki kez sahaya çıkmayan takım o turnuvadan ihraç edilir ve sıfır puan alır. Sahaya çıkmama ilgili organi zasyonda ilk kez olsa bile final veya yarı final müsabakasında olması halinde ilgili takım veya sporcu düzenlenecek olan ilk plaj voleybolu organizasyonunda oynamama cezası ile cezalandırılır.
6- Her ne şekilde ve her ne ad altında olursa olsun sahaya çıkmayan Kulüb veya takımın ilgili katagorideki sporcuları o yıl içerisinde , yaş hadleri tutması halinde bile kendi katagorisi dışında kalan diğer katagorilerde ki tüm müsabakalarda yarışmama cezası ile cezalandırılır.
7- Çift maç eleme sistemine göre oyanan organizasyonlarda sahaya çıkmayan kulüb veya takım elenmiş adledilir.
Sahadan çekilen Kulüb,takım Veya sporcu
111- Her ne şekilde ve her ne ad adı altında düzenlenmiş olan bir organi zasyon , etkinlik ,faaliyet ve turnuvada, müsabaka devam edereken saha dan çekilen kulüb,takım veya sporcu organizasyonun devamına iştirak edemez ve aşağıda belirtilen ceza veya cezalar uygulanır.
1- Sahadan çekilen kulüb veya takım hükmen mağlub ilan edilir ve o müsabakadan 0 puan alır.
2- Müsabakanın oynanışı sırasında,oyuna devam etmeyerek sahadan çekilen kulübün ilgili katagoride 8 puanı ceza olarak silinir.Lig klasma nının sona ermesi verilecek puan silme cezasını engellemez.Bu durum da silinen puandan sonra sıralama tekrar yapılır .
3- Sahadan çekilme lig final serilerinde olması halinde, ilgili kulüb seri de kalan diğer müsabakaları oynamama cezası ile cezalandırılır.
4- Sahadan çekilen kulübün ilgili katagorideki sporcuları o yıl içerisinde Yaş hadleri tutması halinde bile kendi katagorisi dışında kalan diğer Katagorilerde ki tüm müsabakalarda yarışmama cezası ile cezalandırılır.
5- Çift maç eleme sistemine göre oyanan organizasyonlarda sahadan çekilen kulüb veya takım elenmiş adledilir.
Hükmen Mağlubiyet Gerektiren Haller
112- Aşağıda beliritlen hususlarda,ceza kurulu bir kulüb veya takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verir. 1- Her ne sebeble olursa olsun müsabaka saatinde oyun alanında hazır olmayan kulüb veya takım hükmen mağlubiyet cezası ile cezalandırılır.
2- Her ne sebeble olursa olsun müsabaka saatinde sahada hazır olmasına rağmen , hakemin davetine karşın müsabakayı oynamayı ret eden kulüb veya takım hükmen mağlubiyet ceazsı ile cezalandırılır.
3- Devam eden bir müsabakada her ne sebeble olursa olsun,sahadan çekilerek müsabakaya devam etmeyen kulüb veya takım hükmen mağlubiyet cezaı ile cezalandırılır.
4- Fikstür gereği evci veya deplasmanda oynanan bir müsabakada kendi taraf tarı veya taraftarları tarafından çıkarılan olaylar neticesinde müsabakanın sağlıklı ve güvenli bir şekilde devamına imkan vermeyen kulüb veya takım hükmen mağlubiyet cezası ile cezalandırılır.
5- Kulüb yöneticileri,antrenörü veya sporcu ve/vaya sporcuları tarafından çıkarılan olaylar neticesinde müsabakanın devamına güvenlik ve sağlık açısından imkan olmayan durumlarda ilgili kulüb veya takım hükmen mağlu biyet cezası ile cezalandırılır.
6- Müsabaka hakemlerinin, müsabakayı devam ettirmesine imkan vermeye cek derecede olay çıkartan kulüb veya takımlar hükmen mağlubiyet ceazsı ile cezalandırılır.
7- Bu yönetmelikteki hükmen mağlubiyet cezasını gerektiren diğer şuçları işleyen kulüb veya takımlara, hükmen mağlubiyet cezası verilir.
8- Müsabaka esnasında takımın birden fazla sporcusunun sportmenlik dışı davranışta bulunması ve/veya hakem uyarısına rağmen bu darvanışalarında devam eden kulüb veya takım hükmen mağlubiyet cezası ile cezalandırılır. Söz konusu sporcular ayrıca bu yönetmelik gereği ilgili cezalar ile ceazlandı rılır.
Kulüblerin Bonservis Hakkı
113-Bir kulüb namına lisans düzenleyen bir sporcunun bonservis hakkı ilgili kulübündür.Bir sporcu her ne sebeble olursa olsun bağlı bulunduğu kulübün onayı taşımayan bonservis belgesi olmaksızın gerek ülke içerisinde gerekse ülke dışında bir transfer işlemi yapması mümkün değildir. Kulübden alınan bonservis belgesinin Federasyon tarafından da onaylanması gerekir.Belirtilen bu kurala uymayan sporcular 2 yıldan 5 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.


BÖLÜM 5
PLAJ VOLEYBOLUNDA İŞLENEN SUÇLAR

Cezaların Genelliği
114- Voleybol ile ilgili her türlü faaliyet ,organizasyon,etkinlik ve diğer uygulamalar için öngörülen cezalar, plaj voleybolu organizasyonlarında işlenen şuçlar içinde uygulanır. Bu yönetmelikte belirtilen suçlara uygula nacak cezalar, ülke içinde ve ülke sınırları dışında yapılacak olan bütün plaj voleybolu organizasyonu ve plaj voleybolu ile ilgili her türlü etkinliklerde işlenen şuçlarada uygulanır.
Plaj Voleybolu Turnuvalarının Farklılığı
115- Plaj voleybolu turnuvası bir bütün olduğu için diskalifiye edilen sporcu için Madde 24 1.(b) (i ) de belirtilen ceza uygulanmaz.Bunun yerine madde 116 uygulanır.
Plaj Voleybolunda Diskalifiye
116- İçeriği ne olursa olsun düzenlenmiş bir plaj voleybolu bir turnuvasında hakem tarafından müsabakadan diskalifiye edilen sporcu veya sporcular o turnuvadan ihraç edilir ve düzenlenecek olan ilk turnuvada oynamama cezası ile cezalandırılır.
Plaj Turnuvaları Düzenleme Yetkisi
117- Plaj Voleybolu turnuvası veya turnuvaları düzenleme yetkisi KKTC Voleybol Federasyonu yetkisindedir.Hiçbir kurum ,kuruluş ,firma ,tatil köyü , şirket ,Üniversite ,hotel içeriği ve mahiyeti ne olursa olsun KKTC Voleybol Federasyonu’nun onayı olmadan bir organizasyon ,faaliyet veya etkinlik düzenleyemez.Bu tür eylemi gerçekliştirenler kakkında yasal işlem başlatılır. Bu tür eylemi yapan Federasyonun üyesi bir kulüb veya dernek olursa ilgili kulüb veya denek bir yıl süre ile Federasyonun düzenleyeceği organizasyonlara katılmama cezası ile cezalandırılır.
Plaj Voleybolu Turnuvasıda Giyim
118- Düzenlenen plaj voleybolu turnuvalarında yarışacak olan sporcular Federasyonun belirleyeceği forma veya atletleri giymek zorundadır.Fede rasyonun belirlediği atlet veya formayı giymeyen sporcu veya sporcular turnuvadan ihraç edilir ve düzenlenecek olan ilk tunuvaya katılmaz.Aynı durumu tekrarlayanlar o yıl yapılacak olan bütün turnuvlardan ihraç edilir. O yıl içerisnde cezalı süresi dolmayanların cezası gelecek yılda ilgili süre kadar devam eder.
Plaj Voleybolu Ceza süresi
119- Plaj voleybolunda ceza alan sporcular cezalı bulundukları süre içerisinde salon dahil olmak üzere düzenlenecek olan her türlü etkinlik faaliyet ve orga nizsayonda yarışma hakkını kaybeder.
Plaj Voleybolu Ödül Töreni
120- Plaj Voleybolu Turnuvaları ile ilgili olarak düzenlencek olan ödül törenine katılmayan veya Federasyon tarafından belirlenen ,kıyafati giyme yen sporcu veya sporcular ,ödül törenine alınmaz.Bu tür sporcu veya sporcu ların ödülleri iptal edilir ve bütün puanları sıfırlanır ve oyıl düzenlenecek olan diğer bütün organizasyonlara katılmama cezası ile cezalandırılır.
Müsabakası Olmayan Sporcular
121- Bir turnuva öncesinde ,devamında ve sonrasında müsabakası olmayan sporcu veya sporcular , organizasyonun huzurunu bozacak hareket ,eylem ve davranışta bulunamaz. Organizasyon içerisinde bulunan izleyici veya izleyici lere , hakemlere ,yöneticilere , basına ve diğer ilgililere karşı sözle veya hareketle davranış ve eylemde bulunanlar 1 yıldan 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.Olayda darb olması halinde bu ceza 2 yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyetine dönüştürülür.
Plaj Voleybolunda Sportmenlik Dışı davranış
122- Plaj Voleybolu turnuvalarına katılan sporcu ,hakem , kulüb antre nörleri ve kulüb yöneticileri ve diğer ilgililer turnuva devamında ve sonrasında sportmence davranmak zorundadırlar.Müsabakaya iştrak eden veya etmeyen bütün ilgililer yapılacak her türlü sportmenilik dışı davranıştan sorumludur. Bu kurala uymayanlar 6 yadan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.


6. BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER

Bağlayıcılık
123 – Bu yönetmelikte belirtilen bütün cezalar , Salon Voleybolu, Plaj Voleybolu ,Çim Voleybolu ,Park Voleybolu ve voleybolla ilgili olarak düzenlenecek her türlü ve her çeşit , organizasyon,etkinlik ,faaliyet ve içeriği her ne olursa olsun , voleybol adına yapılacak bütün düzenlemeler de uygulanır.
Milli Temsiliyet
124-KKTC Voleybol Federasyonu’nun yapacağı milli temaslarda ( plaj Voleybolu , Salon Voleybolu ve voleybolla ilgili her türlü temsiliyet) Yönetim Kurulu cezaların affına veya azaltılmasına karar almaya yetkilidir.
Cezalarda İndirim
125-KKTC Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu verilen cezalara karşı şuçları işleyenlerde süre içerisinde iyileşme görülmesi halinde cezalarda indirim yapabilir. Ancak indirim cezanın yarısından fazla olamaz.
Şartlı İndirim
126- Cezasında indirim yapılanlar herhangi bir şuçtan ötürü tekrar ceza almaları durumunda ,indirim yapılan ceza süresi yeni cezaya ilave edilir.
Yurt dışında Işlenen Şuçlar
127- Herhangi bir şuçun ülke sınırları dışında başka bir ülkede işlenmesi halinde , verilecek ceza iki katına artırılır.Ülke sınırları dışında işlenen şuçlara verilecek cezalarda hiçbir suretle indirim yapılmaz.
Cezalarda Teknolojik Belgeler
128- Disiplin şuçlarına verilecek cezalarda teknolojik belgeler ( cd,video , fotoğraf vb.) kanıt olarak kullanılabilir.Ancak her ne sebeble olursa olsun Oyun Kuralları ile ilgili uyuşmazlıklardan dolayı( hakem hatası ) teknolojik belgeler kanıt olarak kullanılamaz.
Belirtilmeyen Kurallar
129- Bu yönetmelikteki maddelerin dışında kalan ve çözümü bulunmayan konularda karar verme yetkisi Voleybol Federasyonu Ceza Kuruluna aittir.
Yürürlükten Kaldırma
130- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle KKTC Voleybol Federasyonu eski ceza yönetmeliği yürürlükten kaldırılır.
Yürürlüğe giriş
131- Bu yönetmelik resmi gazetede yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.


Site By: ercan