BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YASASI
( 8/1978, 31/1981 , 4/1986 ve 88/1991 Sayılı Yasalar )
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YASASI
( 67/ 1999 Sayılı Yasa )

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Voleybol Federasyonu 67/1999 sayılı
Beden Eğitimi ve Spor Yasası’nın geçici 1.maddesi ve 38.maddenin 3. fıkrası, 39.
maddenin 1. fıkrası ve KKTC Voleybol Federasyonu tüzüğünün 31. mad
desinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki ceza yönetmeliği
yapar.

BİRİNCİ KISIM
GENEL KURALLAR

Kısa isim : 1- Bu yönetmelik “KKTC Voleybol Federasyonu Ceza Yönetmeliği”
olarak isimlendirilir.

Tefsir : 2- Bu yönetmelikte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“ Bakanlık” : Spor işleri ile ilgili Bakanlığı,
“ Federasyon” : KKTC Voleybol Federasyonunu,
“ Başkan ” : KKTC Voleybol Federasyon Başkanını,
“ Yönetim Kurulu” : KKTC Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulunu,
“ Genel Kurul ” : KKTC Voleybol Federasyonu Genel Kurulunu,
“ Ceza Kurulu ” : KKTC Voleybol Federasyonu Ceza Kurulunu ,
“ Spor Kulübü ” : KKTC Voleybol Federasyonuna bağlı spor kulüble
rini ,
“ Spor Derneği ” : KKTC Voleybol Federasyonuna üye spor dernek
lerini
“ Sporcu ” :Voleybol dalında uğraş veren lisanslı bir voleybol
cuyu
“ Spor Dairesi” : Bakanlığa bağlı spor işleri ile ilgili Daireyi
“Voleybol Uzmanı” :Voleybol dalında Üniversite veya dengi okuldan
voleybol uzmanı olarak eğitim almış kişiyi,
“ Voleybol Okulu” :Voleybol dalında eğitim ve öğrenim veren kuruluşu
“ Milli sporcu” :KKTC ‘ni uluslararası müsabakalarda milli takım
lar düzeyinde temsil eden sporcuyu
“ Hakem ” : KKTC Voleybol Federasyonuna bağlı hakemleri
anlatr.
“Plaj Voleybolu” : KKTC ve diğer ülkelerde düzenlenen plaj voleybolu ile
İlgili organizasyon ve her türlü etkinliği anlatır.

Yönetmeliğin 3- Bu yönetmeliğin amacı Beden Eğitimi ve Spor Yasasınca oluşturulan
Amacı Voleybol Federasyonunun ,derneklerin , sporcuların ,hakemlerin ,
ilgili kişi veya kisilerin işledikleri şuç ve cezalar hakkında ki yetki ve
görevlerini saptamaktır.

İKİNCİ KISIM
CEZA KURULU

BİRİNCİ BÖLÜM
CEZA KURULU

Ceza Kurulu 4- KKTC Voleybol Federasyonu Beden Eğitimi ve Spor Yasası ve kendi
Tüzüğünün verdiği yetkiye dayanarak kendi Ceza Kurulunu oluştu
rur. Voleybol Federasyonu Ceza Kurulu 5 kişiden oluşur. İki üyenin
hukukçu olması koşuldur.Ceza Kurulu Başkan ve üyeleri Genel Kurul
tarafından onaylanır. Görev süreleri 3 yıldır. Herhangi bir nedenle
boşalan bir veya daha fazla yer için Federasyon Yönetim Kurulu yeni
atama veya atamalar yapmaya yetkilkidir.

Ceza Kurulunun 5-Federasyon Ceza Kurulu bu yönetmelikte belirtilen tüm fiil ve işlem
Genel Yekileri ler hakkında kendisine bağlı kuruluş ve kişiler hakkında kovuşturma
açmak ve kesin karar vermek yetkisine sahiptir.

Ceza Kurulu 6- (1) Ceza Kurulu Başkan tarafından şeçilen ve Genel Kurul tarafından Görev ve onaylanan beş (5) kişiden oluşur. Seçilen üyeler ilk toplantıda ,kendi Yetkileri aralarında bir başkan bir de asbaşkan seçerler. Başkanın eşitlik halinde ayırt edici oyu vardır.
(2) Ceza Kurulu üyelerinden enaz ikisinin hukukçu olması koşuldur.
(3) Ceza Kurulu başkanının bulunmadığı toplantılarda asbaşkan , başakanlık görevini üstlenir ve başkanın tüm yetkilerini kullanır.
(4) Ceza Kurulu bağımsız bir organ olarak çalışır ve KKTC Voleybol Federasyonu ceza yönetmeliğini hükümleri uyarınca , vicdani kaanatlerine göre kararlarını verir.
(5) Ceza Kurulu kendisine Yönetim Kurulundan veya Federasyon Yönetim Kurulunun cezai nitelikteki kararlarına üye dernekler
tarafından yapılan itirazları görüşür ve karara bağlar.Ceza Kurulu kendisine aktarılan sorunları bir (1) hafta içerisinde değerlendirerek
karara bağlar.
(6) Ceza Kurulu üye kulüp ve derneklere ve bunların üyelerine ayrıca lisnslı sporcularına veya plaj voleybolunda yarışma , turnuva veya
etkinliklere katılan ve Federasyonda kayıtlı lisanlısı sporcu veya sporcu
lara veya Federasyonda kayıtı bulunmayan kişi veya kişilere,antrenörlere
,müsabakaları yöneten hakemlere, işledikleri şuçlardan dolayı aşağıda
belirtilen cezaları verebilir.Ceza kurulu ayrıca gerek plaj voleybolu
gerekse salon voleybolunda yurt dışında işlenen şuçlara karşı ,sporcu
veya sporculara, kişi veya kişilere ,hakem veya hakemlere ,antrenör
veya antrenörlere aşağıda belirtilen cezaları verebilir.
(7) Ceza Kurulu bu yönetmelikte belirtilmeyen hususlar ve çözümü
bulunmayan konularda karar vermeye yetkilidir.

a) Uyarma
b) Kınama
c) İlgili yılın asgari ücretinin yarısı kadar para cezası
d) En çok iki (2) yıla kadar müsabakalardan men
e) Geçici hak mahrumiyeti
f) Sürekli hak mahrumiyeti
g) Beş (5) maça kadar saha kapatma cezası
h) Hakem ve antrenörlerin klasman ve kadame ilerlemesini geçici veya sürekli olarak durdurma
ı) Hakemlere para cezası verme
j) Hakem veya hakemlerin , anatrenör veya antrenörlerin görevlerine
geçici veya sürekli olarak son vermek
(7) Ceza Kurulu kararları kesindir.
(8) Ceza Kurulu voleybol ile ilgili her türlü etkinlikte doğabilecek cezai durumları veitirazları karara bağlama yetkisine sahiptir.
(9) Plaj Voleybolunda meydana gelen olaylara karşı verilen cezalara , yapılacak itirazları karara bağlama Ceza Kurulunun yetkisindedir.

Ceza Kurulunun 7- Voleybol Federasyonun mevcut Tüzük ve Yönetmeliklerinde belirti
Çalışma esasları len kurallara aykırı hareket veya davranışlar da bulunanlar hakkın
da Federasyon tarafından kendisine sevk edilen konuları görüşüp
karar almaya yetkilidir. Federasyon Yönetim Kurulunun cezai nite
likteki karalarına, üye dernekler tarafınadan yapılan itirazları
görüşüp karara bağlar

Ceza Kuruluna 8-Üye kulüb ve dernekler tarafından Ceza Kuruluna yapılcak itirazla
İtiraz şekli rın bir nüshasının Yönetim Kuruluna verilmesi koşuldur.İstenilen
evraklarda eksiklik veya belirtilen sürede yapılmayan itirazlar geçer
liliği olmaz ve itirazda bulunan haklarını kaybeder.

İtiraz Süresi 9- Ceza Kuruluna yapılacak itirazın süresi ,tebliğin yapıldığı günden
başlamak üzere 7 gündür. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar geçer
sizdir.Karara itiraz yazılı ve gerekçeli olarak yapılır ve itiraz mercii
olan Ceza Kuruluna imza mukabilinde teslim edilir.

Ceza Kurulu 10- Ceza Kurulu en az üç üyenin katılması ile toplanır.Kararlar toplantıya
Toplantıları katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Eşitlik halinde Başkanın oyu iki
sayılır. Ceza Kurulu Başkanın uygun göreceği tarihlerde ,işlerin çokluğunu
dikkate alınarak toplantılar düzenler . Ceza Kurulu herhangi bir cezai
durum görüşmesi olmadığı zaman toplanmak zorunda değildir. Ancak
Voleybol Federasyonu Başkanı’nın çağrısı üzerine toplantı yapabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
ORTAK KURALLAR

Spor Kulüb ve 11- Spor Kulübleri veya Dernekleri ,kendi tüzük ve yönetmelikleri uya
Derneklerinin rınca oluşturdukları Ceza veya Disiplin kurullarınca disiplin cezası
Ceza Kurulları uygulayabilirler.
Spor Kulübleri veya Derneklerinin disiplin cezası uyguladıkları kişi
ler hakkında Voleybol Federasyonu Ceza Kurulunun bu yönetmelik
uyarınca ayni olay hakkında kovuşturma açmasını engellemez

İdari tedbir 12- (1) Bu yönetmelikteki şuçları işleyenler hakkında ,gecikmede sakınca
Kararının görülen hallerde , yetkili ceza kurulunca ceza verilinceye kadar , Ceza
Alınması Kurulu veya Federasyon Başkanı ilgili, kişi veya kişileri derhal yarışmak
tan veya yarışmaları yönetmekten men eder ve ilgili tüm kişilere
kararlarını tebliğ eder.
(2) İdari tedbir kararı verilen konu yetkili ceza kuruluna intikal ettiği
zaman ilk incelemede idari tedbirin devamına veya kaldırılmasına karar
verilir. Bu konudaki meseleler diğer işlerden öncelikle görülür ve verilen
karar hemen ilgili kişilere tebliğ edilir.

Ceza Kurulunun 13- Federasyon Ceza Kurulu kendi kurullarınca alınacak karar uyarınca ,
Tatili spor faaliyetlerinin yoğun olmadığı zamanlarda belirli bir süre için tatile
girebilir.

Kulüblerin 14- Federasyon Yönetim Kurulunun verdiği cezayı , istinaf mercii olan
İstinafa gitme Voleybol Federasyonu Ceza Kuruluna götürebilmek için ilgili yılın
Yetkisi asgari ücretin 4 te biri kadar tutar Federasyona makbuz mukabili
yatırılır. Söz konusu davada kulüb kazanırsa para iade edilir.Bu
işlemi yerine getirmeyenler istinaf etme hakkını kaybeder.

Sporcuların 15- Federasyon Yönetim Kurulunun verdiği cezayı Ceza Kurulunda
İstinafa Gitme istinafa götürmek isteyen sporcular , ilgili yılın asgari ücretin 4 te biri
Yetkisi kadar tutarı Federasyon saymanlığına makbuz mukabili yatırmak
zorundadır. Bu işlemi yerine getirmeyenler istinaf etme hakkını
kaybeder.

ÜÇÜNCÜ KISIM
SORUŞTURMA USULÜ VE KARAR

Şuç sayılan fiil 16- İligili kişi ve merciler, bu yönetmelikteki cezayı gerektiren fiil ve
veya işlemin işlemleri öğrendikleri anda bunları inceleyip soruşturmak ve ilgili her
Soruşturulması türlü evrakı yetkili ceza kuruluna intikal ettirmek zorundadırlar.
İdari tedbir kararının gecikmeden alınabilmesi için suçu teşkil eden
olaya ait bilgiler telefon,fax,email , ve telgraf ile verilebilir.Ancak elde
edilen hakem raporları ile diğer evraklar ilgili ceza kuruluna intikal
ettirilir.

Ceza Kurulunca 17- Ceza Kurulu ,kendisine iletilen konu hakkında ayrıntılı bilgiler topla
Kovuşturma makla görevlidir.Bu amaçla hakem,müşahit ve konuya bilgi verebilecek
Açılması diğer yetkilileri tanık olarak dinleyerek gerekli bilgileri toplar. Gerekirse
tanıkların yazılı görüşlerini isteyebilir.

Savunma hakkı 18- Bu yönetmelikte belirtilen herhangi bir suçu işlemekle itham edilen
kişi ,kendisini savunma hakkına sahiptir. Savunma ilgili kişi tarafından
yazılı olarak imzalanıp göderilebileceği gibi Ceza Kurulu önünde sözlü
olarak yapılabilir.
Ancak savunması istenen kişi yapılan tebliğ tarihinden başlayarak
5 gün içinde savunmasını yapmak zorundadır.Bu süre içinde savunmasını
yapmayan kişi hakkında tutanak düzenlenir ve karar savunma alınmadan
verilir.Aynı uygulama ve savunma süresi kulüb ve dernekler içinde geçerli
dir.

Karar 19-Voleybol Federasyonu Ceza Kurulu ,kendine iletilen mesele
hakkında ceza verilmesine gerek bulunmadığına, kovuşturmanın
düşmesine veya tatiline veya yetki ve görevsizliğe karar verebilecği gibi
işlenilen suç veya şuçlardan dolayı bu yönetmelikteki ilgili ceza veya
cezaları verebilir.
Şuç teşkil eden fiil ve işlemler hakkındaki deliller hiç bir etki altında
kalmaksızın serbeştçe takdir edilir. Kararlar evrak üzerinde ve
gerekçeli olarak verilir.
Ceza kararlarında , deliller incelendikten sonra çoğaltıcı ve azaltıcı
sebebler ile birlikte kararn gerekçesi, savunma ve cezanın mahiyeti
men ve hak mahrumiyeti cezalarının başlangıç ve bitiş tarihleri
açıkca belirtilir.
Yönetmeliğin cezayı çoğaltması veya azaltmayı emrettiği durumlar
da bu sebebler dikkate alınmaksızın o fiil hakkında ve ceza verile
cekse çoğaltma ve azaltma ceza üzerinden yapılır.

Kararların 20- Voleybol Federasyonu Ceza Kurulu,verdiği kararları ilgili kişi ve dernek
Tebliği lere üç gün içinde tebliğ eder.Tebliğ sporcuya yapılacaksa ,şahsen veya
kulübüne yapılabilir.Plaj voleybolunda verilecek cezalarda , tebliğ
şahsen sporcuya yapılabileceği gibi basın yolu ile veya kulübüne yapıla
bilir. Tebliğin son günü resmi tatil veya hafta sonu tatiline denk gelen
zamanlarda ilk resmi iş günü tebliğ yapılır.

Ceza Süresi 21- Ceza ilgili karada belirtilen tarihten başlayarak yürürlüğe girer.
Yarışmadan men cezası verilmişse cezalar ilgili spor dalının faal
olduğu süreden uygulanır ve sezon sonuna isabet eden cezalar bir
sonraki sezona intikal ettirilir. Herhangi bir sebeble yarışma ve
müsabakalardan men cezası alan kişi veya kişiler veya kulüb ve dernek
ler cezalı oldukları süre içerisinde düzenlenecek plaj voleybolu ve diğer
etkinlik ve faaliyetlere iştirak edemezler.

Verilen Karara 22- Federasyon Ceza Kurulunun verdiği cezalara karşı ,kararın tebliğini
İtiraz izleyen yedi gün içinde itiraz edilebilir.
Karara itiraz yazılı ve gerekçeli olarak yapılır ve imza mukabilinde
Federasyon Ceza Kuruluna teslim edilir. Federasyon Ceza Kurulu ,itiraz
edilen cezaya ilişkin dosyayı Genel Ceza Kuruluna iletir.

İtiraz halinde 23- Ceza Kurulu süresinde ve usülüne uygun olmayan itirazın reddine veya
Karar kararın onanmasına veya kararın bozulmasına karar verebilir.İtiraz edilen
karar hangi yönden tüzük ve yönetmeliğe aykırı görülmüşse o yönden
bozulur.

DÖRDÜNCÜ KISIM
SUÇ VE CEZALAR

BİRİNCİ BÖLÜM
CEZALARIN MAHİYETİ

Cezaların 24- 1) Cezalar ,uyarma ,yarışma ve karşılşamalardan men ve hak
Mahiyeti mahrumiyeti şeklindedir.Bunlardan uyarma cezası sicile geçmez.
a) Uyarma cezası : Şuçlu kişinin hatalı hareketinden dolayı yazı ile dikkatinin çekilmesidir.
b) Yarışmadan men :
(i) İlk iki (2) müsabakada Yarışmadan Men :
Temsili,milli veya resmi yarışma veya karşılaşmalarda
hakem tarafından yarışma veya karışlaşmalardan diskali
fiye edilen sporcunun o yarışmayı takib eden ilk iki(2) , temsili
veya resmi müsabakalarda tüm katagorilerde yarışmaktan
men edilmesidir.
(ii) Yarışmalardan Men : Resmi veya Özel yarışmalarda yarışmak
tan , yönetmekten veya katılmaktan men edilmektir.Bu ceza
en çok iki yıla kadar verilir.Bu cezalar plaj voleybolu turnuvaları
içinde geçerlidir.
c) Hak Mahrumiyeti :
Kişi veya sporcuların ,hertürlü spor yarışmalarında ,yarışmaktan
ve yönetenlerin ,yönetmekten ve yarışmaktan ,spor derneklerinde
görevlerine devam etmekten ve o sıffatların tümünü kullanmaktan
men edilmesidir. Bu ceza geçici ve sürekli olmak üzere iki türlüdür. Geçici hak mahrumiyeti cezası 1 yıldan 5 yıla kadar verilebilir. Bu cezalar plaj voleybolu turnuvaları içinde geçerlidir.
Sürekli hak mahrumiyeti cezası , bu cezayı alan kişi veya kişilerin
ebedi olarak cezalandırılmasıdır.Bu cezalar plaj voleybolu turnuvaları içinde geçerlidir.

2 ) Cezaların uygulanmasında bir gün : 24 saat , bir ay :30 gün
yıl ise resmi takvime göre hesap edilir.

İKİNCİ BÖLÜM
FEDERASYON , TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERİNE KARŞI
İŞLENEN SUÇLAR

İzinsiz katılım 25- Federasyona bağlı lisanslı sporcu ve/veya sporcular ,hakem ve/veya
hakemler , antrenör ve/veya antrenörler , idareci ve yöneticiler Federasyon
organizasyonu , faaliyeti ve her türlü etkinliği dışında kalan , organizasyon
faaliyet ve her türlü etkinliğe katılabilmek için Federasyondan izin almak
zorundadır.İzin talebi yazılı ve sahşen Federasyona yapılmalıdır.İzin talebi
içeriğinde katılımın bilgileri verilmelidir.Plaj Voleybolu içinde aynı izin
koşullarına uyulması gereklidir.
Federasyondan izinsiz bu tür katılımı gerçekleştirenler 2 yıldan 5 yıla
kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Bu cezalar Plaj voleybolu
içinde geçerlidir.

Yabancı ülkenin 26- Federasyona bağlı lisanslı sporcular yabancı bir memleketin milli
Milli takımında takımında yarışamaz.Bu fiil ve eylemi gerçekleştiren sporcular sürekli
Yarışma yarışmalardan hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Yabancı ülkenin 27- Federasyona bağlı lisanslı sporcu ve/veya sporcular yabancı bir ülkenin
Temsili takımında temsili takımında, Federasyondan izin almadan katılan, görev yapan veya
Yarışma yarışmaya katılan kişiler sürekli yarışmalardan hak mahrumiyeti cezası ile
cezalandırılır.

Tedbirli ceza 28- Federasyon Yönetim Kurulu tarafından tedbirli olarak ceza kuruluna
Kurulunda sevkedilen sporcu ve/veya sporcular ,hakem ve/veya hakemler antrenör
olanlar ve/veya antrenörler , idareci ve yöneticiler tedbirli oldukları süre içerisinde
spor organizasyonları, faaliyetleri ve etkinliklerinde yer alamazlar.
Bunlara uymayanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile
cezalandırılır.

Cezalı Süreye 29- Cezalı olup da ceza süresi bitmeden gerek Federasyon organizasyonları,
Uymama faaliyetleri, etkinlikleri , gerekse ülke dışında bu eylemleri gerçekleştirenler
1 yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.Cezalı
olup da karşılşma yönetenler aynı ceza ile cezalandırılır.Bu şuçtan dolayı
alınan cezalar cezalı sürenin bitiminde yürürlüğe girer.

İzinsiz yarışmak 30- Federasyondan izin alarak yapılması gereken organizasyon ve etkinliği
ve özürsüz izinsiz yapan ve yaptıranlar , buraya katılıp veya yarışanlar ,böyle bir
yarışmamak organizasyon veya yarışmayı yönetenler 1 yıldan 3 yıla kadar hak mahrumi
yeti cezası ile cezalandırılır.
Federasyonun düzenlediği yarışmalara katılması gerektiği halde özürsüz
katılmayan kişiler 3 aydan 1 yıl kadar yarışmalardan men cezası ile
cezalandırılır.

Milli veya temsili 31- Milli veya temsili yarışmaya, bunların hazırlık çalışmalarına Federas
Yarışmaya yon’nun yazılı duyurusuna rağmen ,çağrıya uymayan veya özürsüz
Katılmamak katılmayan kişi veya kişiler 1 yıldan 2 yıla kadar yarışmalardan men
cezası ile cezalandırılır.Böyle bir kişinin çağrıya uymasına engel olan
kişi veya kişilerde 2 yıldan 4 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile
cezalandırılır.

Lisans suçu 32- Kullanmaya hakkı olmadığı lisansı veya sair belgeleri kullanarak
yarışmaya katılan veya katılanlar 6 aydan 2 yıla kadar yarışmalardan
men cezası ile cezalandırılır.
Bu katılmayı teşvik eden yöneticiler 2 yıldan 5 yıla kadar hak
mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Sahtekarlık ve 33- Lisans veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik yaparak Federas
Federasyonu yonu aldatan, böyle bir belgeyi bilerek düzenleyen veya kullanan veya
Aldatmak kullandıranlar 2 yıldan 5 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalan
dırılır.

Federasyona karşı 34- a) Federasyona karşı yapmakla yükümlü olduğu bir işlemi kayıtsız
ve onun yetkili yerine getirmeyen veya eksik ve/veya yanlış yerine getirenler
Makamlarına yanlış b ) Federasyon ve onun yetkili kurulları tarafından sorulan husus
Cevap verilemsi larda kasıtsız süresinde cevap vermeyen veya eksik ve/veya yanlış
cevap verenler
c ) Federasyon veya yetkili kurullarına karşı ,yerine getirdikleri
görevlerden dolayı müstehzi ve nazik olmayan hareketlerde
bulunan kişiler 3 aydan 1 yıla kadar yarışmalardan men cezası ile
cezalandırılır.

Ulusal onuru ihlal 35- Yurt içinde veya yurt dışında , her ne şekilde olursa olsun Türk veya
yabancı bir ulusun onurunu kırıcı hareketlerde bulunanlar 2 yıldan
4 yıla kadar yarışmalardan men veya ayni sürede hak mahrumiyeti
cezası ile cezalandırılır.Ağır hallerde bu ceza sürekli yarışmalardan
men veya sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Federasyon 36- Federasyon Başkanı ve onun yetkili kurul üyelerine karşı, sözle
Başkanı ve veya hareketle , hakarette bulunanlar , 6 aydan 2 yıla kadar hak mahru
Kurullarına miyeti cezası ile cezalandırılır . Bu tür hareketleri kalabalık yerlerde
saygısızlık yapanların cezası bir kat artırılır.

Yarışma yerlerinin 37- Yarışma veya çalışma yerlerinde güvenliği bozan eylemlerde
Güvenliğini bulunan veya bulunanlar 6 aydan 2 yıla kadar yarışmalardan men veya
Bozma 1 yıldan 2 yıla kadar yarışmalardan hak mahrumiyeti cezası ile cezalan
dırılır.

Şuça Teşvik 38-Yarışma sırasında veya dışında sporcuları veya seyircileri , rakip
sporcular veya yarışmanın yöneticileri aleyhine suç işlenmesini teşvik
eden kişi veya kişiler 6 aydan 3 yıla kadar yarışmalardan men veya o
kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.Şuça teşvik
sonucu herhangi bir kişiye karşı bir darp olayı veya daha büyük olay
lar meydana gelmesi halinde şuça teşvik eden kişi veya kişiler sürekli
hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Yarışmaların 39- Bir yarışmanın veya herhangi bir faaliyet veya etkinliğin iyi bir
Devamına engel şekilde başlamasına ve devamına veya tamamlanmasına her ne şekilde
Olma olursa olsun engel olan kişi veya kişiler 1 aydan 3 yıla kadar yarışma
lardan men veya o kadar süre için hak mahrumiyeti cezası ile cezalan
dırılır. Yapılan hareketten dolayı Federasyon maddi veya manevi
zarara uğraması halinde suçu işleyenler sürekli hak mahrumiyeti ceza
sı ile cezalandırılır.

Kovuşturma 40- Kovuşturma sırasında tanıklık etmekten çekinmek, bildiklerini
Şuçu saklamak veya yalan tanıkloık edenler 1 yıldan 3 yıla kadar hak mahru
miyeti cezası ile cezalandırılır.Cezaya ilişkin olayların araştırılmasını
sebepsiz geciktirenler ve kovuşturmayı zaman aşımına uğratanlar da
aynı ceza ile cezalandırılır.

Menfaat temini 41- Bir yarışmanın veya karşılaşmanın sonucundan faydalanması müm
veya teklif edilmesi kün olan dernek ve kişlerden maddi menfaat temini sureti ile yarışan
lar ve bu suretle yarışanlara menfaat teklif edenler 1yıldan 3 yıla kadar
yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile
cezalandırılırlar.

Danışıklı Müsabaka 42- Herhangi bir müsabakanın sonucunu kendi kulüb ve derneğine
menfaat sağlayacak şekilde anlaşmalı olarak oynayanlar ve oynatanlar
3 yıl yarışmalardan men cezası ile cezalandırılır. Bu tür hareketi yapan
kulübler 2 yıl düzenlenen tüm liglerden ihraç edilir.

Federasyondan 43- Voleybol Federasyonunda lisanslı sporcu olarak kaydı bulunanlar
İzinsiz başka bir Federasyonun izni olmadan başka bir ülke Federasyonu çatısı altında
Federasyonda lisans çıkartamaz. Buna aykırı davranışta bulunan kişi veya kişiler
Lisans çıkartma 2 yıldan 4 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır ve
lisansı iptal edilir.

Hakaret 44- Federasyona veya bir mensubuna huzurunda veya gıyabında
yaptığı görevden dolayı veya görev sırasında sözle yazıyla veya
hareketle veya basın yolu ile hakarette bulunan kişi veya kişiler 1 yıl
dan 2 yıla kadar yarışmalrdan men veya okadar süre ile hak mahrumi
yeti cezası ile cezalandırılır.
Bu şuç Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerine veya
Ceza Kurulu üyeleirne karşı işlendiği takdirde 2 yıldan 3 yıla kadar
yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Doping 45- Yarışma maksadı ile doping yapan veya yaptıran kişi veya kişiler
de yapılan tetkiler sonucunda doping bulgusuna rastlanması halinde
1 yıldan 2 yıla kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırılırlar.
Federasyon yetkili kurulları tarafından herhangi bir müsabaka ,
organizasyon , palj voleybolu turnuvası veya etkinlik sonrasında
herhangi bir sporcu veya sporcuları doping testi için seçebilir.
Doping kontrolünü red eden kişi veya kişiler 2 yıldan 4 yıla kadar hak
mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır

Fiili Tecavüz 46- Federasyon Başkanı , Yönetim Kurulu ve Ceza Kurulu mensupları
na görevlerini yaparken veya yaptıkları görevlerden dolayı cismen
zarar verecek müessir fiil işlendiği takdirde bu şuçu işleyen kişi veya
kişiler sürekli yarışmalardan men veya sürekli hak mahrumiyeti cezası
ile cezalandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SPORCULARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

Alaylı ve Kaba 47- Sporcular karşı alaylı veya kaba söz söyleyenler veya bu çeşit
Hareketler hareketlerde bulunanlar 3 aydan 6 aya kadar hak mahrumiyeti cezası
ile cezalandırılır.

Hakaret 48- Yarışma hazırlığında ,yarışmada veya yarışmadan sonra sporculara
hakaret edenler 3 aydan 6 aya kadar yarışmalardan men veya 6 aydan 1
yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Spor Disiplinine 49- Spor gezilerinde , kamp, kongre, konferans ve diğer toplantı yerle
Aykırı hareket ri , çalışma ve yarışma yerlerinnde sporculara karşı spor disiplinine
aykırı harekette bulunanlar 3 aydan 6 aya kadar yarışmalardan men
cezası ile cezalandırılır.

Fiili tecavüz 50- Sporculara karşı fiili tecavüzde bulunan kişi veya kişiler 1 yıldan
3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HAKEMLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

Hakemlere karşı 51-Yarışmadan önce ,yarışma sırasında veya yarışmadan sonra görevli
Alaylı,kaba ve hakem veya hakemlere alaylı , kaba veya çirkin söz sarf eden veya bu
Çirkin harekette gibi hareketlerde bulunanlar 3 aya kadar yarışmalardan men veya o
Bulunanlar kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Hakemler hakaret 52-Yarışmadan önce ,yarışma sırasında veya yarışmadan sonra görevli
hakem veya hakemlere sözle veya hareketle hakaret edenler 3 aydan
6 aya kadar yarışmalardan men veya 6 aydan 1 yıla kadar hak mahrumi
yeti cezası ile cezalandırılır.

Hakemlere fiili 53-Yarışmadan önce ,yarışma sırasında veya yarışmadan sonra görevli
Tecavüz hakem veya hakemlere karşı fiilen tecavüze teşebbüs edenler 6 aydan
2 yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti
cezası ile cezalandırılır.Fiilen tecavüz edenler de 1 yıldan 3 yıla kadar
hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Fiilen tecevüz birden fazla kişi tarafından yapılmışsa ceza sürekli
hak mahrumiyeti şeklinde olur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
YÖNETİCİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

Disiplin suçu 54- Yurt içi ve yurt dışı sportif temaslarda ,kamp ,kongre , kurs, seminer
konferans ve diğer toplantı yerlerinde, spor salonlarında ,plaj voleybolu
etkinliklerinde , yöneticilere karşı spor disiplinine aykırı harekette
bulunan kişi ve kişilere 1 aydan 3 aya kadar yarışmalardan men veya o
kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.

Emirlere uymamak 55-Yarışma hazırlıklarında , yarışmalarda veya sportif temaslarda
yöneticilerin emirlerine uymayan , alaylı kaba ve çirkin hareketlerde
bulunanlar 6 aydan 1 yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre
ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Husursuzluk 56- Yurt içi ve yurt dışı sportif temaslarda, kafilenin huzurunu bozacak
Çıkarmak şekilde spor disiplinine aykırı davranışta bulunanlar 6 aydan 1 yıla
kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası
ile cezalandırılır.

5. KISIM
1.BÖLÜM
HAKEMLER TARAFINDAN İŞLENEN ŞUÇLAR

Hakemlerin 57- Hakemler kendilerine Federasyon tarafından verilen görevleri laiki
Göreve uyma ile yapmak zorundadır.Görevini laiki ile yapmayan hakemler 6 aydan
Zorunluluğu 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Hakemlerin 58- Hakemler yönetecekleri müsabakadan 45 dk önce müsabakanın
Müsabaka zamanına veya turnuvanın yapılacağı salon veya yerde hazır bulunmaları gerekir.
Uymaması Plaj voleybolu organizsyonlarının yapılacağı tunuvalardan önce görevli
Hakem grubu 45 dk .önce tunuvanın yapılcağı yerde hazır bulunmalı ve
oyun alanlarının kontrolünü yapmalıdır. Her hakem belirtilen kuraldan
kişisel olarak sorumludur.Bir müsabaka öncesinde belirtilen sürede
hazır olmaktan her hakem kendisi sorumludur. Değerlendirme bütün
olarak değil kişisel bazda yapılır . Bu uygulama Plaj voleybolu içinde
geçerlidir.
Belirtilen saate müsabaka yerinde hazır bulunmayan veya müsa
baka öncesinde görevlerini yerine getirmeyen hakemler ilgili müsabaka
veya turnuva hakem ücretini alamayacağı gibi 1 aydan 3 aya kadar
müsabakları yönetmekten men edilirler. Aynı hareketin tekrar edilmesi
halinde 6 aydan 1 yıla kadar müsabakaları yönetmekten men ve
klasman ilerlemesini geçici olarak durdurma cezası verilir.

Merkez Hakem 59- Merkez Hakem Komitesi , Federasyon Başkanı’nın verdiği görev ve
Komitesinin talimatları sorguzus yerine getirmek zorundadır. Merkez Hakem Komi
Göreve uyma tesi Asbaşkanı verilen görevleri ve talimatları yerine getirmekten
Zorunluluğu Federasyon Başkan’ına karşı 1. derecede sorumludur.Görev ve talimat
ları yerine getirmeyen veya eksik getiren veya bu sebeble Federasyo’nun
faaliyet ve etkinliklerinin aksamasına veya bu yüzden Federasyon ve
onun Başkan ve yetkili kurullarının sözlü,yazılı veya hareketle eleştir
almasına sebebiyet verilmesi halinde Merkez Hakem Komitesinin görevi
ne son verilir. Bu hakemler 3 yıl boyunca oluşturulacak Merkez Hakem
Komitelerinde görev yapamazlar ve geçici olarak klasman ilerlemeleri
durdurulur.
Ancak araştırma sonucunda Merkez Hakem Komitesi Asbaşkanı dışında
diğer üye veya üyeler kusursuz bulunursa yeni oluşacak komitelerde
görev alabilirler.

Hakemleri 60-Voleybol Federasyonu çatısı altında görev yapan hakemleri,görevlerini
Kışkırtmak ve yapmamaları hususunda telkinde bulunan hakem veya hakemler 1yıl
İsyana teşvik süre ile yarışmaları yönetmekten men edilir.
Hakemlerin topluca müsabakaları yönetmemesi için eylem çalışması
yapanlar veya eylemin yapılması için toplantı düzenleyen veya hakem
leri isyana teşvik edenlerin hakemlik görevine son verilir.

Hakemlerin 61- Federasyon çatısı altında görev yapan bütün hakemler Federasyonun
Kılık Kıyafet tesbit ettiği ve onayladığı kılık kıyafeti resmi ve özel müsabakalarda veya
Zorunluğu turnuvalarda giyme zorunluğu vardır.Plaj Voleybolu turnuvalarında
Federasyonun belirlediği kılık kıyafet dışında herhangi bir giysi giyile
mez , reklam veya başka bir logo , amblem vb. bir baskı alınamaz. Belir
tilen kurallar uymayanlar 3 aydan 6 aya kadar yarışmaları yönetmekten
men edilir ve ilgili müsabaka ücreti veya ücretleri ceza olarak kesilir.
Para cezası olarak kesilen meblağ federasyona gelir adledilir.

Hakemlerin 62- Federasyon çatısı altında görev yapan hakemler yapılan toplantılara
Toplantılara katılmak zorundadır. Toplantılara yapılan çağrılardan ve toplantıların
Katılım bir bütün içerisinde gerçekleştirilmesinden Merkez Hakem Komitesi
Zorunluğu sorumludur. Düzenlenen toplantılara geçerli bir özür göstermeden katıl
mayan hakem veya hakemler 2 aydan 6 aya kadar yarışmaları yönetmek
ten men edilirler ve geçici olarak klasman ilerlemesi durdurulur.

Hakemlerin 63- Federasyon bünyesinde görev yapan hakemler Federasyon tarafından
Kurs ve Seminer düzenlenecek olan kurs ve seminerlere katılımak zorundadırlar.Bu eğitim
lere katılım faaliyetlerine katılmayan hakem veya hakemlerin klasman ilerlemeleri
Zorunluğu geçici olarak durdurulur ve 2 aydan 6 aya kadar yarışmaları yönetmekten
men edilirler

Hakemlerin 64- Hakemler gerek müsabaka öncesinde gerek müsabaka anında gerekse
Sporcular ile müsabakadan sonra sporcular ile olan ilişkilerinde genel nezaket kural
Olan ilişkisi ları içerisinde davranmalıdırlar.Sporculara karşı kaba dil kullanan veya
söz veya hareketle sporcuyu aşağılayan hakem ve/veya hakemler 1 aydan
3 aya kadar müsabaka yönetmekten men edilirler. Aynı hareket tarzında
devam eden hakem veya hakemlere verilecek ceza 3 aydan 1 yıla kadar
artırılır. Sporculara karşı fiili tecavüze teşebbüs eden veya fiili tecevüzde
bulunan hakem veya hekemler 1 yıldan 2 yıla kadar müsabakaları yönet
mekten men edilir.

Hakemlerin 65- Hakemler gerek müsabaka öncesinde gerek müsabaka anında gerekse
Antrnörler ile müsabakadan sonra antrenörler ile olan ilişkilerinde genel nezaket kural
Olan ilişkisi ları içerisinde davranmalıdırlar.Antrenöre karşı kaba dil kullanan veya
söz veya hareketle antrenörü aşağılayan hakem ve/veya hakemler1 aydan
3 aya kadar müsabaka yönetmekten men edilirler. Aynı hareket tarzında
devam eden hakem veya hakemlere verilecek ceza 3 aydan 1 yıla kadar
artırılır. Antrnöre karşı fiili tecavüze teşebbüs eden veya fiili tecevüzde
bulunan hakem veya hekemler 1 yıldan 2 yıla kadar müsabakaları yönet
mekten men edilir.

Hakemlerin 66- Hakemler Federasyon Başkanı , onun yetkili kurulları ve kulüb yöne
Yöneticiler ile ticileri ile olan ilişkilerinde nezaket kuralları çerçevesinde davranmalıdır.
Olan ilişkisi Başkan ve yetkili kurul üyelerine ayrıca kulüb yöneticilerine karşı kaba
dil kullanan , sözle veya hareketle uygun olmayan davranışta bulunan
davranışta bulunan hakem veya hakemler 1 aydan 3 aya kadar müsabaka
yönetmekten men edilirler.Aynı hareket tarzında devam eden hakem
veya hakemlere verilcek ceza 3 aydan 1 yıla kadar artırılır.
Yöneticilere karşı fiili tecavüze teşebbüs eden veya fiili tecevüzde
bulunan hakem veya hekemler 1 yıldan 2 yıla kadar müsabakaları yönet
mekten men edilir

Hakemlerin 67- Her ne sebeble olursa olsun , hiçbir hakem veya hakem grubu
İzinsiz Federasyonun organizasyon ,etkinlik ve faaliyetleri dışında ,bir yerde
Görev yapması görev alamaz, müsabaka yönetemez.Bu kurala uymayan hakem veya
hakemler 6 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Ancak Federasyon voleybolun ve hakemlerin gelişimi için gerekli gördüğü durumlarda hakem veya hakemlere kendisi izin verebilir.

Hakemlerin 68- Federasyonun ,haberi, izni ve onayı olmadan ülke sınırları dışında
İzinsiz dış her ne sebeble olursa olsun hakemlik görevi yapan veya yapanlar 1yıldan
görevi 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Tek taraflı 69- Yarışmaları kulüb,dernek veya kişi aleyhine hileli ve danışıklı
Yönetim olarak yöneten hakemler 1 yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası
ile cezalandırılır.Hile ve danışıklı yönetimin tesbitinde her türlü bilgi
ve veri değerlendirilerek kanate göre işlem yapılır.

Menfaat ile 70- 69. uncu maddeki yönetim maddi veya manevi menfaat karşılığında
Yönetim yapıldığı takdirde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

Hakemlerin 71- Hakemlerin Federasyon’un izni dışında basına demeç vermesi
İzinsiz basına kesinlikle yasaktır. Bu hareket ve eylemi gerçekleştiren hakem veya
Demeç vermesi hakemler 2 aydan 6 aya kadar müsabakaları yönetmekten men edilir.

Rapor vememek 72- 1)Yönettiği bir yarışmaya ait raporu kasten vermeyen veya gerçeğe
Veya gerçeğe aykırı aykırı rapor düzenleyen hakem veya hakemler 1 yıldan 4 yıla kadar
Rapor vermek hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırlır.
2) Yönettiği bir yarışmaya ait raporu 48 saat içerisinde vermeyen hakem veya hakemler ile yarışmaya ait bilgileri kasten noksan bildirenler 6 aydan 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Kişilere karşı 73- yarışma yerinde, yarışmadan önce,yarışma sırasında veya yarışma
Hakaret dan sonra yarışmada görevli olanlara veya yarışmaya katılan derneğin
Yöneticilerine ,yarışanlara ,basın mensublarına veya seyircilere hakaret
te bulunan hakem veya hakemlere 1 aydan 3 aya kadar hak mahrumiye
ti cezası verilir.tecavüz veya darp olması halinde bu ceza 1yıldan 3 yıla
kadar hak mahrumiyetine dönüştürülür.

Görevi kötüye 74- Yönetmekle görevli olduğu yarışma yerine gitmeyen ,geç giden
Kullanma veya yarışmayı geç başlatan veya yönetmeyen veya ilgili yönetmeliğe
aykırı olarak yöneten hakem veya hakemler 6 aydan 3 yıla kadar hak
mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Hakemlerin 75- Müsabakada görevli hakemler ,müsabaka boyunca cep telefonu
Müsabaka içinde ile konuşma yapmaları yasaktır.Bu tür eylem ve fiili gerçekleştiren
Tutumu hakemler bir ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.Hareketin
tekrarı halinde ceza altı ay hak mahrumiyetine dönüştürülür.

Hakemlerin 76- Hakemlere toplantı ve buna bağlı olarak çağrı yapma yetkisi
İzinsiz toplantı Federasyonun onayı ile Merkez Hakem Komitesi tarafından yapılır.
Yapması Federasyona bağlı olrak görev yapan hakemler buna uymak zorundadır.
Hiçbir hakem veya hakem grubu ,bu kuralın dışında hareket edemez.
Bu tür şuç ve eylemi gerçekleştiren hakem veya hakemler 6 ay yarışma
ları yönetmekten men edilirler.Kurala uygun olmayan toplantı düzenle
meye teşebbüs eden veya düzenleyenlere başlık edenlere verilecek ceza
1 yıl hak mahrumiyetidir.

2. BÖLÜM
ANTRENÖRLER TARAFINDAN İŞLENEN SUÇLAR

Antrenörlerin 77-Federasyon bünyesinde görev yapan antrenörler Federasyon tarafından
Kurs ve Seminer düzenlenecek olan kurs ve seminerlere katılımak zorundadırlar.Bu eğitim
lere katılım faaliyetlerine katılmayan antrenör veya antrenörlerin kademe ilerlemeleri
Zorunluğu geçici olarak 2 yıl süreyle durdurulur Kademe ilerlemsi için sınava girme
şartı olan 3 yıllık vizeli çalışmışlık şartı yerine getirilse dahi eğitim açısın
dan cezalı olanlar bu haktan yararlanamaz.

Antrenörlerin 78-Antrenörler gerek müsabaka öncesinde gerek müsabaka anında gerekse
Sporcular ile müsabakadan sonra sporcular ile olan ilişkilerinde genel nezaket kural
Olan ilişkisi ları içerisinde davranmalıdırlar.Sporculara karşı kaba dil kullanan veya
söz veya hareketle sporcuyu aşağılayan antrenör veya antrenörler 1 aydan
3 aya kadar müsabaka yönetmekten men edilirler. Aynı hareket tarzında
devam eden antrenör veya antrenörlere verilecek ceza 3 aydan 1 yıla kadar
artırılır. Sporculara karşı fiili tecavüze teşebbüs eden veya fiili tecevüzde
bulunan antrenör veya antrenörler 1 yıldan 2 yıla kadar hak mahrumiyeti
cezası ile cezalandırılır.

Antrenörlerin 79- Antrenörler gerek müsabaka öncesinde gerek müsabaka anında gerekse
Hakemler ile müsabakadan sonra hakemler ile olan ilişkilerinde genel nezaket kural
Olan ilişkisi ları içerisinde davranmalıdırlar.Hakemlere karşı kaba dil kullanan veya
söz veya hareketle hakemi aşağılayan antrenör ve/veya antrenörler1 aydan
3 aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Aynı hareket tarzında
devam eden antrenör veya antrenörlere verilecek ceza 3 aydan 1 yıla kadar
artırılır. Hakem veya hakemlere karşı fiili tecavüze teşebbüs eden veya
fiili tecavüzde bulunan antrenör veya antrenörler 1 yıldan 2 yıla kadar hak
mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır

Antrenörlerin 80- Antrenörler, Federasyon Başkanı , onun yetkili kurulları ve kulüb yöne
Yöneticiler ile ticileri ile olan ilişkilerinde nezaket kuralları çerçevesinde davranmalıdır.
Olan ilişkisi Başkan ve yetkili kurul üyelerine ayrıca kulüb yöneticilerine karşı kaba
dil kullanan , sözle veya hareketle uygun olmayan davranışta bulunan
antrenör veya antrenörler 1 aydan 3 aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile
cezalandırılır Aynı hareket tarzında devam eden antrenör veya antrenörlere
verilcek ceza 3 aydan 1 yıla kadar artırılır.
Yöneticilere karşı fiili tecavüze teşebbüs eden veya fiili tecevüzde
bulunan antrenör veya antrenörler 1 yıldan 2 yıla kadar hak mahrumiyeti
cezası ile cezalandırılır.

Antrenörlerin 81- Ülke sınırları dışında görev yapmak isteyen antrenörler Fedrasyona
İzinsiz gidecekleri organizasyon veya görev yapacakları ülke ve takımı hakkında
Görev yapması yazılı bilgi vermek zorundadır. Yazılı bilgi vermeden ülke sınırları dışına
Görev için gidenler , 2 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Ceza
nın uygulanmasında ülkeye dönüş tarihi esas alınır. Ülke dışında geçen
süre cezalı süreden sayılmaz.

Menfaat 82-Bir yarışmanın veya karşılaşmanın sonucundan faydalanması mümkün
Temini veya olan denek ,kulüb veya kişilerden menfaat temini sureti ile yarışanlar ve
Teklif edilmesi bu surette yarışanlara menfaat teklif edenler 1 yıldan 3 yıla kadar
yarışmlardan men veya o kadar sure ile hak mahrumiyeti cezası ile
cezalandırılır.

Antrenör 83- Federasyon bünyesinde kulüb veya derneklerde görev yapacak olan
Belgesi antrenörler Federasyonun onaylı kimlik belgesine sahip olmalıdır.Bu bel
Zorunluğu ge heryıl Federasyon tarafından vize edilmelidir.Kimliği olmadığı halde
veya olması halinde vizelenmemiş bir belge ile oyun alanına girmek için
sözle veya hareketle , hakemlere veya ilgililere hakarette bulunanlar
3 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.Fiili
tecavüze teşebbüş veya fiili tecavüz halinde bu ceza 3 yıl hak mahrumiye
tine döndürülür.

Cezalı bir 84- Federsyon tarafından ceza alan bir sporcunun , cezalı bulunduğu süre
Sporcunun içerisinde, ülke içerisinde gerekse yurt dışında bir organizasyona,etkinliğe
Oynamasına ve faaliyete katılmasına yardım eden veya bilerek izin veren antrenör veya
Yardım antrenörler 1 yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Sahte belge ve 85-Herhangi bir evrak üzerinde başkası tarafından atılması gereken imzayı
Evrak taklit ederek atan ,sahte evrak veya belge düzenleyen , resmi evrak ve
Düzenleyen belgeler üzerinde değişiklik yaparak ,yetkilileri kandırmaya teşebbüs eden
Antrenörler veya bunları uygulayan antrenörler 2 yıldan 4 yıla kadar hak mahrumiyeti
cezası ile cezalandırılır.Çok önemli durumlarda sürekli hak mahrumiyeti
cezası verilir.

Ödül törenine 86-Federasyonun düzenlemiş olduğu organizasyonlarda dereceye giren
Çıkmaya takımlara ve sporcular verilecek ödüller için düzenlenen, ödül törenine
Engel olan sporcuların katılmasını engelleyen veya engelleme yolunda telkin yapan
Antrenörler veya kendisi katılmayan antrenörler hangi sebeble olursa olsun 6 aydan
1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.Bu eylemi ve davra
nışı sergileyen sporcu veya sporcularda aynı ceza ile cezalandır.

BÖLÜM 3
SPORCULAR TARAFINDAN İŞLENEN SUÇLAR

Kişilere karşı 87- Yarışma yerinde, yarışmadan önce,yarışma sırasında veya yarışma
Hakaret dan sonra yarışmada görevli olanlara veya yarışmaya katılan derneğin
Yöneticilerine ,yarışanlara ,basın mensublarına veya seyircilere hakaret
te bulunan sporcu veya sporculara 1 aydan 3 aya kadar hak mahrumiye
ti cezası verilir.tecavüz veya darp olması halinde bu ceza 1yıldan 3 yıla
kadar hak mahrumiyetine dönüştürülür.

Sporcuların 88- Sporcular gerek müsabaka öncesinde gerek müsabaka anında gerekse
Hakemler ile müsabakadan sonra hakemler ile olan ilişkilerinde genel nezaket kural
Olan ilişkisi ları içerisinde davranmalıdırlar.Hakemlere karşı kaba dil kullanan veya
söz veya hareketle sporcuyu aşağılayan sporcu ve/veya sporcular 1 aydan
3 aya kadar müsabakalardan men cezası alır.. Aynı hareket tarzında
devam eden sporcu veya sporculara verilecek ceza 3 aydan 1 yıla kadar
artırılır. Hakemlere karşı fiili tecavüze teşebbüs eden veya fiili tecevüzde
bulunan sporcu veya sporcular 1 yıldan 2 yıla kadar hak mahrumiyeti
cezası ile cezalandırılır.

Sporcuların 89- Sporcular gerek müsabaka öncesinde gerek müsabaka anında gerekse
Antrnörler ile müsabakadan sonra antrenörler ile olan ilişkilerinde genel nezaket kural
Olan ilişkisi ları içerisinde davranmalıdırlar.Antrenöre karşı kaba dil kullanan veya
söz veya hareketle antrenörü aşağılayan sporcu ve/veya sporcular1 aydan
3 aya kadar yarışmlardan men cezası alır. Aynı hareket tarzında
devam eden sporcu veya sporcular verilecek ceza 3 aydan 1 yıla kadar
artırılır. Antrnöre karşı fiili tecavüze teşebbüs eden veya fiili tecevüzde
bulunan sporcu veya sporcular 1 yıldan 2 yıla kadar hak mahrumiyeti
cezası ile cezalandırılır.

Sporcuların 90- Sporcu, Federasyon Başkanı , onun yetkili kurulları ve kulüb yöne
Yöneticiler ile ticileri ile olan ilişkilerinde nezaket kuralları çerçevesinde davranmalıdır.
Olan ilişkisi Başkan ve yetkili kurul üyelerine ayrıca kulüb yöneticilerine karşı kaba
dil kullanan , sözle veya hareketle uygun olmayan davranışta bulunan
davranışta bulunan sporcu veya sporculara1 aydan 3 aya kadar müsabaka
lardan men cezası ile cezalandırılır..Aynı hareket tarzında devam eden
sporcu veya sporculara verilecek ceza 3 aydan 1 yıla kadar artırılır.
Yöneticilere karşı fiili tecavüze teşebbüs eden veya fiili tecevüzde
bulunan sporcu veya sporcular 2 yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti
cezası ile cezalandırılır.

Sporcuların 91- Federasyonun , izni ve onayı olmadan ülke sınırları dışında
İzinsiz dış her ne sebeble olursa olsun ,yarışmlara ,etkinliklere ,organizasyonlara
görevi düzenlenme biçimi ne şekilde olursa olsun plaj voleybolu turnuvalarına
katılan veya yarışan sporcular 1 yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti
cezası ile cezalandırılır.

Sahte belge ve 92-Herhangi bir evrak üzerinde başkası tarafından atılması gereken imzayı
Evrak taklit ederek atan ,sahte evrak veya belge düzenleyen , resmi evrak ve
Düzenleyen belgeler üzerinde değişiklik yaparak ,yetkilileri kandırmaya teşebbüs eden
Sporcular veya bunları uygulayan sporcular 2 yıldan 4 yıla kadar hak mahrumiyeti
cezası ile cezalandırılır.Çok önemli durumlarda sürekli hak mahrumiyeti
cezası verilir

Ödül törenine 93-Federasyonun düzenlemiş olduğu her türlü içerikteki ödül törenine
Çıkmayan ilgili takımlar ve onların sporcuları katılmak zorundadır.Ödül törenine
Sporcular katılmayan sporcu veya sporcular 6 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti
cezası ile cezalandırılır. Plaj voleybolunda turnuva sonunda veya sonra
sında düzenlenen ödül törnine katımayan sporcular aynı ceza ile ceza
landırılır.

Hakemler karş 94-Yarışmadan önce ,yarışma sırasında veya yarışmadan sonra görevli
Hakaret hakem veya hakemlere sözle veya hareketle hakaret edenler 3 aydan
6 aya kadar yarışmalardan men veya 6 aydan 1 yıla kadar hak mahrumi
yeti cezası ile cezalandırılır.

Hakemlere karşı 95-Yarışmadan önce ,yarışma sırasında veya yarışmadan sonra görevli
Fiili tecavüz hakem veya hakemlere karşı fiilen tecavüze teşebbüs edenler 6 aydan
2 yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti
cezası ile cezalandırılır.Fiilen tecavüz edenler de 1 yıldan 3 yıla kadar
hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Fiilen tecevüz birden fazla kişi tarafından yapılmışsa ceza sürekli
hak mahrumiyeti şeklinde olur.

Müsabakada 96- Bir müsabakanın öncesinde, oynanışı anında ve sonrasında sportmen
Sportmence lik dışı davranışlarda bulunan sporcu ve/veya sporcular 2 aydan 6 aya
Yarışmayanlar kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırılır.

Sportmenliğe 97- Bir müsabakanın öncesinde , müsabakada veya müsabaka sonrasında,
Yakışmayan rakibe ,seyirciye, antrenöre ,basın mensublarına ,yöneticiler veya Federas
Davranış yon yetkililerine karşı sportmenlik dışı davranış da bulunanlar 2 aydan
6 aya kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırılır.

Müsabakada 98- Harhangi bir sporcu ve/veya sporcular bir müsabakanın devamı
Spormenlik anında saha içerisinde kasıtlı olarak oynamayarak , rakibten gelen toplara
Dışı davranış karşı bilerek ve isteyerek ,ayakla veya vücudun her hangi bir yeriyle oyun
alanı yerine ,tirbüne veya hakemlere veya oyun alanı dışında herhangi bir
yere vuruş yapan , kasıtlı olarak oynanması gereken topa müdahale etme
yen sporcu ve/veya sporcular 3 aydan 6 aya kadar yarışmlarda men cezası
ile cezalandırılır.
a) Oyun alanında kasıtlı olarak kendisine gelen toplara müdahale etmemek
veya bu hareketine devam etmek
b) Rakibden gelen topları kasıtlı olarak tirbüne ,hakeme veya oyun alanı
dışında ilgisiz bir yere göderecek vuruşlar yapmak veya bu hareket tarzını
devam ettirmek.
c) Sportmenlik dışı davranışta bulunarak izleyicilerin , veya ilgililerin
bir müsabakayı izlemesine olumsuz etki yapan sporcu ve/veya sporcular
d) Oyun alanında durarak veye oturarak rakibten gelen topa kasıtlı olarak
müdahale etmeyerek oyunun devamına mani olmak
a,b,c,d bendinde belirtilen kurallara uymayan sporcu ve/veya sporcular
madde 98 deki ceza ile cezalandırılır.

Cezalı 99- Herhangi bir sebeble Federasyon Yönetim Kurulu veya Federasyon Ceza
Oyuncuların Kurulu tarafından ceza alan sporcular ,cezalı bulundukları süre içerisinde
Transferi transfer veya ara transfer işlemi yapamaz.

Diskalifiye 100-Bir müsabakada hakem tarafından müsabakadan diskalifiye edilen
Edilen sporcu sporcu veya sporcular direkt olarak oynanacak olan ilk 2 resmi müsabaka
da ve hiçbir katagoride oynayamaz.

Sporcuların 101- Yaplmış olan bir şuçtan dolayı cezalı olan sporcu veya sporcular cezalı
Ceza Süresi bulundukları süre içerisinde ,Federasyon tarafından düzenlenecek olan ,plaj
Voleybolu , faaliyet ,etkinlik ve diğer organizasyonlarda yarışamaz.

Katgorilerin 102- İşlemiş olduğu bir veya birden fazla suçtan dolayı ceza alan bir sporcu
Bağlayıcılığı cezalı bulunduğu süre içerisinde hiçbir katagoride yarışamaz. Herhangi bir
katagoride işlenen suçtan dolayı alınan bir ceza bütün katagorileri bağlar.

4. BÖLÜM
KULÜB VE DERNEKLER TARAFINDAN İŞLENEN ŞUÇLAR

Kulüb ve 103- Federasyona üye kulüb ve dernekler Federasyon tüzük ve yönetme
Derneklerin liklerinde belirtilen kurallara uymak zorundadırlar .Tüzük ve Yönetmelik
Sorumlulukları lerde belirtilen kurallara uymayan kulüb ve dernekler bu ceza yönetmeli
ğinde belirtilen cezalar uygulanır.

Kulüb ve 104-Kulüb ve dernekler ,Federasyona her yıl ödemekle yükümlü olduklar
Derneklerin yıllık üyelik aidatını tüzükte beliritlen süreler içerisinde ödemekle
Üyelik ücreti yükümlüdürler .İligili yılın üyelik aidatını ödemeyen kulübler Federas
Ödeme yonun düzenleyeceği hiçbir etkinliğe katılamaz. Söz konusu kulüb ve
Zorunluluğu dernekler genel kurullara katılamaz ve üyelikleri dondurulur.

Olağan veye 105- Federasyona üye külüb ve dernekler Federasyon tarafından yapılan
Olağanüstü olağan veya olağanüstü genel kurullara katılmak zorundadır.Olağan veya
Genel kurula olağanüstü toplantılar iki kez katılmayan kulüb veya dernekler yapılacak
Katılmama olan diğer olağan veya olağanüstü genel kurullara iki yıl boyunca
katılamaz.

Federasyon 106- Her ne sebeble olursa olsun, KKTC ‘nin ulusal onurunu kırıcı,küçük
Üyeliğinden düşürücü eylem ve harekette bulunan veya Voleybol Federasyonun amaç
Çıkarma gelişme veya yararlarına aykırı hareket veya eylemde bulunan kulüb veya
dernekler Genel Kurulun üç’te 2 oy çokluğu ile Federasyon üyeliğinden
çıkartılır.

Üye Kulüb ve 107- Federasyona üye kulüb ve dernekler , her yıl yetkili kurullarının
Derneklerin listesini , yapılan kulüb veya dernek genel kurulunu takib eden 15 gün
Yetkili kurullarını içerisinde Federasyona yazılı olarak bildirmek zorundadır.Bu belgeleri
Bildirme zorunluğu bildirmeyen veya bildirmemekte ısrar eden kulüb veya dernekler Federas
yon faaliyetlerinden çıkartılır.Bu hareket veya eylem sezon başında
yaplması halinde düzenlenecek faaliyet ve etkinliklere, devam eden
sezon içerisinde olması halinde ilgili kulüb veya dernekler derhal
faaliyetlerden çıkartılır.

Organizasyon ve 108- Herhangi bir kulüb veya dernek ,Federasyondan izinsiz ,gerek
Faaliyet salonda gerekse plaj voleybolunda bir faaliyet veya etkinlik düzenle
Düzenleme yemez. Federasyondan izinsiz olarak herhangi bir etkinlik,faaliyet veya
İznine organizasyon düzenleyen kulüb ve dernekler 2 yıl süre ile faderasyonun
Uymama düzenleyeceği her türlü etkinliğe katılmama cezası ile cezalandırılır.Bu
tür organizasyon,faaliyet veya etkinliklerde görev yapan ,yarışan veya
yönetenlere de 2 yıldan 5 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

Kulüb ve 109-Federasyona üye kulüb ve dernekler gerek ülke içerisinde gerekse
Derneklerin yurt dışında düzenlenecek olan organizasyon ,etkinlik veya faaliyetlerde
Yurt içi ve yurt temsil hakkını kullanabilmek için Federasyonun yazılı onay belgesini
Dışı temsiliyeti almak zorundadır. Federasyondan izinsiz gerek ülke içerisinde gerekse
ülke dışnda bir organisazyon,faaliyet veya etkinliğe katılan kulüb veya
dernekler 2 yıl boyunca Federasyonun düzenleyeceği her türlü etkinliğe
katılmama cezası verilir.

Müsabakaya 110- Herhangi bir kulüb veya dernek düzenlenmiş olan müsabakalarda
Çıkmama da hazır olmak zorundadır.Düzenlenmiş olan etkinlik, faaliyet ,organizas
yon ve diğer bütün müsabaka çeşitlerinde sahaya çıkmayan kulüb aşağıda
belirtilen cezaları alır.

1- Sahaya çıkmama lig müsabakalarında olması halinde ilgili takımın 8
puanı silinir. Eğer ceza verildiği tarihte kesilecek ceza kadar
puanı olmayan takımın, puan cezaları diğer oynanacak olan müsabaka
lardan kesilmeye devam edilerek 8 e tamamlanır.
2- Sahaya çıkmama lig final serilerinde olması halinde, ilgili kulüb seri
de kalan diğer müsabakaları oynamama cezası ile cezalandırılır.Bu
durumda diğer finalist birinci adledilir.
3- Düzenlenen hazırlık turnuvalarında, Federasyonun tunuvaya dahil
ettiği kulüb katılım göstermek zorundadır.Hazırlık turnuvalarında
sahaya çıkmayan takıma o yıl düzenlenecek olan ligde 4 puanı ceza
olarak silinir.
4- Federasyon Kupası , Süper Kupa ve diğer değişik adlar altında
oynanacak olan bütün organizasyonlarda sahaya çıkmayan kulübe
ilgili yılın asgari ücretin yarısı kadar para cezası veya 1 yıl ilgili organiz
zasyondan men cezası verilir.
5- Plaj Voleybolu organizasyonlarında iki kez sahaya çıkmayan takım
o turnuvadan ihraç edilir ve sıfır puan alır. Sahaya çıkmama ilgili organi
zasyonda ilk kez olsa bile final veya yarı final müsabakasında olması
halinde ilgili takım veya sporcu düzenlenecek olan ilk plaj voleybolu
organizasyonunda oynamama cezası ile cezalandırılır.
6- Her ne şekilde ve her ne ad altında olursa olsun sahaya çıkmayan
Kulüb veya takımın ilgili katagorideki sporcuları o yıl içerisinde ,
yaş hadleri tutması halinde bile kendi katagorisi dışında kalan diğer
katagorilerde ki tüm müsabakalarda yarışmama cezası ile cezalandırılır.
7- Çift maç eleme sistemine göre oyanan organizasyonlarda sahaya
çıkmayan kulüb veya takım elenmiş adledilir.

Sahadan çekilen 111- Her ne şekilde ve her ne ad adı altında düzenlenmiş olan bir organi
Kulüb,takım zasyon , etkinlik ,faaliyet ve turnuvada, müsabaka devam edereken saha
Veya sporcu dan çekilen kulüb,takım veya sporcu organizasyonun devamına iştirak
edemez ve aşağıda belirtilen ceza veya cezalar uygulanır.

1- Sahadan çekilen kulüb veya takım hükmen mağlub ilan edilir ve
o müsabakadan 0 puan alır.
2- Müsabakanın oynanışı sırasında,oyuna devam etmeyerek sahadan
çekilen kulübün ilgili katagoride 8 puanı ceza olarak silinir.Lig klasma
nının sona ermesi verilecek puan silme cezasını engellemez.Bu durum
da silinen puandan sonra sıralama tekrar yapılır .
3- Sahadan çekilme lig final serilerinde olması halinde, ilgili kulüb seri
de kalan diğer müsabakaları oynamama cezası ile cezalandırılır.
4- Sahadan çekilen kulübün ilgili katagorideki sporcuları o yıl içerisinde
Yaş hadleri tutması halinde bile kendi katagorisi dışında kalan diğer
Katagorilerde ki tüm müsabakalarda yarışmama cezası ile cezalandırılır.
5- Çift maç eleme sistemine göre oyanan organizasyonlarda sahadan
çekilen kulüb veya takım elenmiş adledilir.

Hükmen 112- Aşağıda beliritlen hususlarda,ceza kurulu bir kulüb veya takım hakkında
Mağlubiyet hükmen mağlubiyet kararı verir.
Gerektiren 1- Her ne sebeble olursa olsun müsabaka saatinde oyun alanında hazır
Haller olmayan kulüb veya takım hükmen mağlubiyet cezası ile cezalandırılır.
2- Her ne sebeble olursa olsun müsabaka saatinde sahada hazır olmasına
rağmen , hakemin davetine karşın müsabakayı oynamayı ret eden kulüb veya
takım hükmen mağlubiyet ceazsı ile cezalandırılır.
3- Devam eden bir müsabakada her ne sebeble olursa olsun,sahadan çekilerek
müsabakaya devam etmeyen kulüb veya takım hükmen mağlubiyet cezaı ile
cezalandırılır.
4- Fikstür gereği evci veya deplasmanda oynanan bir müsabakada kendi taraf
tarı veya taraftarları tarafından çıkarılan olaylar neticesinde müsabakanın
sağlıklı ve güvenli bir şekilde devamına imkan vermeyen kulüb veya takım
hükmen mağlubiyet cezası ile cezalandırılır.
5- Kulüb yöneticileri,antrenörü veya sporcu ve/vaya sporcuları tarafından
çıkarılan olaylar neticesinde müsabakanın devamına güvenlik ve sağlık
açısından imkan olmayan durumlarda ilgili kulüb veya takım hükmen mağlu
biyet cezası ile cezalandırılır.
6- Müsabaka hakemlerinin, müsabakayı devam ettirmesine imkan vermeye
cek derecede olay çıkartan kulüb veya takımlar hükmen mağlubiyet ceazsı
ile cezalandırılır.
7- Bu yönetmelikteki hükmen mağlubiyet cezasını gerektiren diğer şuçları
işleyen kulüb veya takımlara, hükmen mağlubiyet cezası verilir.
8- Müsabaka esnasında takımın birden fazla sporcusunun sportmenlik dışı
davranışta bulunması ve/veya hakem uyarısına rağmen bu darvanışalarında
devam eden kulüb veya takım hükmen mağlubiyet cezası ile cezalandırılır.
Söz konusu sporcular ayrıca bu yönetmelik gereği ilgili cezalar ile ceazlandı
rılır.

Kulüblerin 113-Bir kulüb namına lisans düzenleyen bir sporcunun bonservis hakkı ilgili
Bonservis kulübündür.Bir sporcu her ne sebeble olursa olsun bağlı bulunduğu kulübün
Hakkı onayı taşımayan bonservis belgesi olmaksızın gerek ülke içerisinde gerekse
ülke dışında bir transfer işlemi yapması mümkün değildir. Kulübden alınan
bonservis belgesinin Federasyon tarafından da onaylanması gerekir.Belirtilen
bu kurala uymayan sporcular 2 yıldan 5 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası
ile cezalandırılır.

BÖLÜM 5
PLAJ VOLEYBOLUNDA İŞLENEN SUÇLAR

Cezaların 114- Voleybol ile ilgili her türlü faaliyet ,organizasyon,etkinlik ve diğer
Genelliği uygulamalar için öngörülen cezalar, plaj voleybolu organizasyonlarında
işlenen şuçlar içinde uygulanır. Bu yönetmelikte belirtilen suçlara uygula
nacak cezalar, ülke içinde ve ülke sınırları dışında yapılacak olan bütün
plaj voleybolu organizasyonu ve plaj voleybolu ile ilgili her türlü
etkinliklerde işlenen şuçlarada uygulanır.

Plaj Voleybolu 115- Plaj voleybolu turnuvası bir bütün olduğu için diskalifiye edilen
Turnuvalarının sporcu için Madde 24 1.(b) (i ) de belirtilen ceza uygulanmaz.Bunun yerine
Farklılığı madde 116 uygulanır.

Plaj 116- İçeriği ne olursa olsun düzenlenmiş bir plaj voleybolu bir turnuvasında
Voleybolunda hakem tarafından müsabakadan diskalifiye edilen sporcu veya sporcular
Diskalifiye o turnuvadan ihraç edilir ve düzenlenecek olan ilk turnuvada oynamama
cezası ile cezalandırılır.

Plaj Turnuvaları 117- Plaj Voleybolu turnuvası veya turnuvaları düzenleme yetkisi KKTC
Düzenleme Voleybol Federasyonu yetkisindedir.Hiçbir kurum ,kuruluş ,firma ,tatil
Yetkisi köyü , şirket ,Üniversite ,hotel içeriği ve mahiyeti ne olursa olsun KKTC
Voleybol Federasyonu’nun onayı olmadan bir organizasyon ,faaliyet veya
etkinlik düzenleyemez.Bu tür eylemi gerçekliştirenler kakkında yasal işlem
başlatılır. Bu tür eylemi yapan Federasyonun üyesi bir kulüb veya dernek
olursa ilgili kulüb veya denek bir yıl süre ile Federasyonun düzenleyeceği
organizasyonlara katılmama cezası ile cezalandırılır.

Plaj Voleybolu 118- Düzenlenen plaj voleybolu turnuvalarında yarışacak olan sporcular
Turnuvasıda Federasyonun belirleyeceği forma veya atletleri giymek zorundadır.Fede
Giyim rasyonun belirlediği atlet veya formayı giymeyen sporcu veya sporcular
turnuvadan ihraç edilir ve düzenlenecek olan ilk tunuvaya katılmaz.Aynı
durumu tekrarlayanlar o yıl yapılacak olan bütün turnuvlardan ihraç edilir.
O yıl içerisnde cezalı süresi dolmayanların cezası gelecek yılda ilgili süre
kadar devam eder.

Plaj Voleybolu 119- Plaj voleybolunda ceza alan sporcular cezalı bulundukları süre içerisinde
Ceza süresi salon dahil olmak üzere düzenlenecek olan her türlü etkinlik faaliyet ve orga
nizsayonda yarışma hakkını kaybeder.

Plaj Voleybolu 120- Plaj Voleybolu Turnuvaları ile ilgili olarak düzenlencek olan ödül
Ödül Töreni törenine katılmayan veya Federasyon tarafından belirlenen ,kıyafati giyme
yen sporcu veya sporcular ,ödül törenine alınmaz.Bu tür sporcu veya sporcu
ların ödülleri iptal edilir ve bütün puanları sıfırlanır ve oyıl düzenlenecek olan
diğer bütün organizasyonlara katılmama cezası ile cezalandırılır.

Müsabakası 121- Bir turnuva öncesinde ,devamında ve sonrasında müsabakası olmayan
Olmayan sporcu veya sporcular , organizasyonun huzurunu bozacak hareket ,eylem ve
Sporcular davranışta bulunamaz. Organizasyon içerisinde bulunan izleyici veya izleyici
lere , hakemlere ,yöneticilere , basına ve diğer ilgililere karşı sözle veya
hareketle davranış ve eylemde bulunanlar 1 yıldan 2 yıla kadar hak
mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.Olayda darb olması halinde bu ceza
2 yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyetine dönüştürülür.

Plaj Voleybolunda 122- Plaj Voleybolu turnuvalarına katılan sporcu ,hakem , kulüb antre
Sportmenlik nörleri ve kulüb yöneticileri ve diğer ilgililer turnuva devamında ve
Dışı davranış sonrasında sportmence davranmak zorundadırlar.Müsabakaya iştrak eden
veya etmeyen bütün ilgililer yapılacak her türlü sportmenilik dışı
davranıştan sorumludur. Bu kurala uymayanlar 6 yadan 1 yıla kadar hak
mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

6. BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER

Bağlayıcılık 123 – Bu yönetmelikte belirtilen bütün cezalar , Salon Voleybolu, Plaj
Voleybolu ,Çim Voleybolu ,Park Voleybolu ve voleybolla ilgili olarak
düzenlenecek her türlü ve her çeşit , organizasyon,etkinlik ,faaliyet ve
içeriği her ne olursa olsun , voleybol adına yapılacak bütün düzenlemeler
de uygulanır.

Milli Temsiliyet 124-KKTC Voleybol Federasyonu’nun yapacağı milli temaslarda ( plaj
Voleybolu , Salon Voleybolu ve voleybolla ilgili her türlü temsiliyet)
Yönetim Kurulu cezaların affına veya azaltılmasına karar almaya yetkilidir.

Cezalarda 125-KKTC Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu verilen cezalara karşı
İndirim şuçları işleyenlerde süre içerisinde iyileşme görülmesi halinde cezalarda
indirim yapabilir. Ancak indirim cezanın yarısından fazla olamaz.

Şartlı İndirim 126- Cezasında indirim yapılanlar herhangi bir şuçtan ötürü tekrar ceza
almaları durumunda ,indirim yapılan ceza süresi yeni cezaya ilave edilir.

Yurt dışında 127- Herhangi bir şuçun ülke sınırları dışında başka bir ülkede işlenmesi
Işlenen halinde , verilecek ceza iki katına artırılır.Ülke sınırları dışında işlenen
Şuçlar şuçlara verilecek cezalarda hiçbir suretle indirim yapılmaz.

Cezalarda 128- Disiplin şuçlarına verilecek cezalarda teknolojik belgeler ( cd,video ,
Teknolojik fotoğraf vb.) kanıt olarak kullanılabilir.Ancak her ne sebeble olursa olsun
Belgeler Oyun Kuralları ile ilgili uyuşmazlıklardan dolayı( hakem hatası ) teknolojik
belgeler kanıt olarak kullanılamaz.

Belirtilmeyen 129- Bu yönetmelikteki maddelerin dışında kalan ve çözümü bulunmayan
Kurallar konularda karar verme yetkisi Voleybol Federasyonu Ceza Kuruluna aittir.

Yürürlükten 130- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle KKTC Voleybol Federasyonu
Kaldırma eski ceza yönetmeliği yürürlükten kaldırılır.

Yürürlüğe giriş 131- Bu yönetmelik resmi gazetede yayınlandığı tarihten başlayarak
yürürlüğe girer.