BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YASASI
( 81/1978, 31/1981, 4/1986 ve 88/91 Sayılı Yasalar )
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YASASI
( 67 / 99 Sayılı Yasa )
31. ( 4 ) ve 69. Maddeler Altında Yapılan Yönetmelik

KKTC Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu 69/1999 sayılı Beden Eğitimi
ve Spor Yasasının 38. maddenin 3. fıkrası, 39.maddenin 1. fıkrası ve KKTC
Voleybol Federasyonu tüzüğünün 31. maddesinin kendisine verdiği yetkiye
dayanarak aşağıdaki yönetmeliği yapar.

Kısa İsim 1- Bu yönetmelik “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Voleybol Federsayonu Sicil
Lisans ve Transfer Yönetmeliği olarak isimlendirilir.Bütün sicil lisans ve
transfer işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.

Tefsir 2- Bu Yönetmelikte metin başka türlü gerektirmedikçe
“ Bakanlık” : Spor işleriyle ilgili Bakanlığı
“ Federasyon” : KKTC Voleybol Federasyonunu
“ Başkan” : KKTC Voleybol Federasyonu Başkanını
“ Yönetim Kurulu” : KKTC Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulunu
“ Genel Kurul” : KKTC Voleybol Federasyonu Genel Kurulunu
“ Ceza Kurulu” : KKTC Voleybol Federasyonu Ceza Kurulunu
“ Spor Kulübü” : KKTC Voleybol Federasyonuna üye spor kulüblerini
“ Spor Derneği” :KKTC Voleybol Federasyonuna üye spor derneklerini
“ Sporcu” :Voleybol dalında uğraş veren lisanslı voleybolcuyu
“ Spor Dairesi” : Bakanlığa bağlı spor işleri ile ilgili daireyi
“ Milli Sporcu” : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini uluslararası müsaba
kalarda milli takımlar düzeyinde temsil eden sporcuyu
anlatır.

Sicil 3- KKTC Voleybol Federasyonuna üye olan spor kulübü veya spor derneklerin
de ilk kez lisans çıkartacak olan sporculara bir sicil numarası verilir.Sporcu
nun bundan sonra yapacağı tüm işlemlerde bu sicil numarası geçerli olur.
Yönetim Kurulu geçmiş yıllardan kalan mevcut noksanlıkları gidermek için
gerekli düzenlemeleri yapabilir.

Lisans 4- KKTC Voleybol Federasyonuna üye olan spor kulübleri veya spor dernekleri
sporcularına , Federasyon tarafından bir lisans düzenlenir.Lisansı olmayan
ve lisansı vizelenmeyen sporcular müsabakalara iştirak edemez.

Lisans Vizesi 5- KKTC Voleybol Federasyonu tarafından bir kulüb adı altında kendisine
lisans verilen bir sporcunun lisansı , düzenlenecek müsabakalara iştirak
edebilmesi için kulübü tarafından ilgili her sezon için vize ettirilmesi zorunlu
dur.

Vize 6-Kulüb veya dernek adına vizelenen sporcu lisanslarının vize ücretleri her
Ücretleri sezon için 31 Ekim tarhine kadar Federasyon saymanlığına yatırılmak zorun
dadır.Lisans vize ücreti KKTC Voleybol Federasyonu tüzüğnde belirtilen mik
tardır.Ödeme tarihine kadar ödemesi yapılmayan lisans veya lisanslar ilgili
kulüb veya derneğe teslim edilmez.

Vize Süresi 7-Tüm kulüb ve dernekler kendilerine bağlı sporcuların lisans vize işlemlerini
1 Ekim- 31 Ekim tarihleri arasında ( her iki tarih dahil ) mesai bitimine kadar
yaptırmak zorundadır.Belirtilen bu süreler içeirisinde lisansı vizeletilmeyen
sporcular serbest kalır.

Lisans 8- KKTC Voleybol Federasyonunca lisansiyer olmayan hiçbir sporcu resmi
Zorunluluğu müsabakalara iştirak edmez.Ancak, KKTC Voleybol Federasyonunca
düzenlenecek resmi olmayan müsabakalarda, KKTC Voleybol Federasyo
nunun iznine tabi olmak şartı ile lisansız sporcu veya sporcular müsabaka
lara iştirak edebilirler.

Lisans 9- Adına ilk kez lisans düzenlenecek bir sporcunun aşağıda belirtilen
Evrakları evrakları eksiksiz olarak KKTC Voleybol Federasyonuna sunması ge
reklidir.İstenilen belgelerin noksan olamsı durumunda ilgili sporcya
lisans verilmeyeceği gibi lisans işlemleride başlatılmaz .
Lisans düzenlenmesi için istenilen belgeler ve işlemler
a) Kimlik Kartı veya sureti
b) 3 adet vesikalık fotoğraf
c) Özel veya Devlet Hastahanesinden alınacak sağlık raporu
d) Federasyondan alınacak ve Federasyon mühürünü taşıyan lisans
müracaat formunun bilgi olarak eksiksiz doldurulması
e) Lisans düzenleme ücretinin ödenmesi
f) Lisans düzenlemek için Federasyona sunulan bütün belgelerin
kontrol edilmesinin ardından lisans alınmasına aykırı bir durum ol
maması halinde ilgili sporcuya lisans verilir.

Lisans Verilme 10- Adına lisans düzenlenmesi için müracaat eden bir sporcuya, müracaat
Süresi tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde, herhangi bir olumsuz
durum olmaması halinde lisans verilir.

Lisans Sayısı 11- Bir sporcu yanlızca bir tek kulüb adına lisansiyer sporcu olarak
müsabakalara iştirak edebilir.Bir sporcuya farklı iki kulüb için lisans
verilmez.

Lisans Çıkartma 12- Bir sporcunun herhangi bir kulüb namına lisans çıkartabilmesi için 12
Yaşı yaşını doldurmuş olması gerekir.12 Yaşını doldurmayan sporculara
Federasyon tarafından geçici lisans düzenlenir.

Geçici Lisans 13- 12 Yaşını doldurmamış sporcular eğer herhangi bir kulüb namına
müsabakalara iştirak edecekse kendisine geçici lisans düzenlenir.Ancak
sporcu 12 yaşını doldurduktan sonra istediği kulüb namına lisans çıkart
ma hakkına sahiptir.

Geçici Lisans 14- Sporcu namına verilecek olan geçici lisansın süresi 12 yaşını doldura
Süresi na kadardır.Geçici lisans sporculara bir kez verilir.Geçici lisans alan bir
sporcu 12 yaşını doldurana kadar o kulüb namına oynamak zorundadır

Lisans Verme 15- Sporcular adına lisans düzenleme yetkisi yanlızca KKTC Voleybol
Yetkisi Federasyonuna aittir.Federasyon tarafından düzenlenmeyen lisanların
geçerliliği olmadığı gibi bu tür hareket ve eylemleri yapanlar ceza ku
ruluna sevk edilip haklarında yasal işlem başlatılır.

Transfer Süresi 16- KKTC Voleybol Fedrasyonunda Transfer işlemleri her yılın 1Ağustos
tarihinde başlar ,15 Ağustos tarihinde mesai bitiminde sona erer.Bu
süreler dışında transfer işlemi yapılmaz.

Ara Transfer 17- Transfer işlemi yapacak olan Kulüb veya dernekler 01-05 Aralık tarih
leri ( her iki tarih dahil )arasında bonservisli olarak tarnsfer işlemlerini
yapabilirler.Günlük süre olarak mesai saatleri dikkate alınır. KKTC
Voleybol Federasyonu bu günlerden herhangi birinin resmi tatil
gününe denk gelmesi halinde sürelerde değişiklik yapma yetkisine
sahiptir.

Transfer İşlemleri 18- a) KKTC Voleybol Federasyonundan tedarik edilecek olan transfer
formunun eksiksiz olarak doldurulması ,transfer olacak sporcu tara
fından imzalanması, transferine muvakkat eyleyen ve/veya bonservis
veren kulübün Başkan ve/veya Yönetim Kurulu adına Sektereri tarafın
dan imzalanması ve kulüb resmi mühürü taşıması zorunludur.
Madde 33. teki istisnalar saklıdır.
b) Transfer anında kayıtlı bulunduğu kulüb namına çıkarılan lisans ve
birisi muhtar veya tasdik memuru tarafından tasdik olunmuş iki adet
vesikalık fotoğrafın müracaata eklenmesi şarttır.
c) İlgili senenin tansferi için verilen ilişiksiz belgesi ( Bonservis) yan
lızca o transfer dönemi için geçerlidir. Böyle bir bonservis başka bir yıl
veya ara transfer için kullanılamaz.

Transfer İşlemleri 19- Transfer işlemi yapacak olan sporcu veya sporcular KKTC Voleybol
Yeri Federasyonuna şahsen müracaat edip , imzalarını Federasyon Loka
linde yetkililer önünde atmak zorundadır.

Transfer Ücreti 20- Transfer yapacak olan sporcu veya sporcular tansfer işlemlerinden
dolayı yeni çıkartacakları lisans için Voleybol Federasyonu tüzüğünde
belirtilen , lisans çıkartma ücretini Federasyon saymanlığına transfer
işlemi anında yatırmak zorundadır.

Cezalı Sporcular 21- KKTC Voleybol Federasyonu veya Ceza Kurulu tarafından müsabaka
lardan men cezası alan sporcu veya sporcular cezalı bulundukları müd
det zarfında transfer veya ara transfer işlemi yapamazlar.

Yurt Dışı Olan 22- KKTC haricinde asgari ve sürekli olarak 2 yıl ikamet etmiş olan
Sporcular sporcular KKTC ne geri döndüklerinde ada harici olduklarını, muhace
ret dairesinden alacakları resmi belge ile isbat etmeleri halinde diledik
leri bir kulüb de lisans çıkartabilirler.

Kiralık Transfer 23- Kulübler her sezon öncesi 14 kişilik oyuncu kadrolarını 31 Ekim tari
hine kadar Federasyona bildirmek zorundadır. Yabancı uyruklu spor
cular bu sayıya dahil değildir. Federasyona bildirilen 14 kişilik kadro
da yer almayan ancak lisansı vizelettirilmiş olan sporcular serbest
kalmamakla birlikte kiralık transfer yapma hakkına sahip olurlar.

Kiralık Transfer 24- Kiralık Transferin zamanı 1-5 Kasım ( Her iki tarih dahil ) tarihleri
Zamanı arasındadır. Kiralık tarnsferde bonservis aranmaz.Bu şekilde tansfer
yapan sporcular sezon bitiminde eski kulübüne dönmek zorundadır.
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından veya Ceza Kurulunca ilgili
tarihler arasında ceza almış sporcular kiralık tansfer işlemi gerçekleş
tiremez

Kiralık Transferin 25- Kiralık transferin süresi bir sezondur. Bu şekilde bir tarnsfer yapan
Süresi sporcu sezon sonunda eski kulübüne dönmek zorundadır.Ancak kulü
bünden bonservis alarak tarnsfer ve ara tarnsferde dilediği herhangi
bir kulübe transfer yapma hakkına sahiptir.

Yabancı Uyruklu 26- KKTC Voleybol Federasyonuna bağlı kulüb ve /veya dernekler
Sporcuları 2 tane yabancı uyruklu sporcuya lisans çıkartabilirler.Bir sezon
içerisinde her ne koşulda olursa olsun bir kulüb namına üçüncü
bir sporcu için lisans düzenlenmez.

Yabancı Uyruklu 27- Yabancı Uyruklu sporcuların tarnsfer süresi 1 Ağustos-15 Ağustos
Sporcuların ( Her iki tarih dahil ) mesai bitimine kadardır.
Transfer süresi

Yabancı Uyruklu 28-Yabancı uyruklu sporcular için yeni lisans çıkartma süresi 05 Kasım
Sporcuların Lisans dan 05 Aralık mesai bitimine kadardır. Kulübler bu süreler içerisin
Çıkartma Süresi de yabancı uyruklu sporcularını Federasyona bildirmek zorundadır.

Yabancı Uyruklu 29- KKTC Voleybol Federasyonun ‘a bağlı kulüb ve dernekler lisans
Sporcular için çıkatmak istedikleri yabancı uyruklu sporcuların, bağlı bulundukla
İstenilen Evraklar rı Federasyondan tansfer yapmakta serbest oduklarına dair bir belge
yi ve /veya ilişiksiz ( Bonservis) belgesini ibraz etmek şartıyle
yabanı sporcular için verilen lisans çıkartma süresi içerisinde lisans
çıkartabilirler. Yabancı uyruklu sporcular ayrıca KKTC li sporcular
dan istenilen diğer tüm evraklarıda eksiksiz olarak Federasyona
sunmak zorundadır.Herhangi bir evrağın eksik olması durumunda
lisans düzenleme işlemini başlatılmaz.

Yabancı Uyruklu 30- Herhangi bir kulüb veya dernek müsabaka anında saha içerisinde
Sporcuların Oynaması iki tane yabancı uyruklu sporcuyu aynı anda oynatabilir.

Evraklarda Tahrifat 31-İlk lisans çıkartma veya transfer işlemlerinde veya KKTC Voleybol
Veya Sahtekarlık Federasyonu’na kaydolunmada ,sunulacak evraklarda , sahtekarlık
ve/veya tahrifat tesbit edilmesi halinde, başlatılmış olan işlemler
iki ay müddetle askıya alınır ve bu evrakalardaki sahtekarlık
ve/veya tahrifat düzeltilse dahi iki ay içinde işlem yapılmaz.

Evraklarda 32- Kulüb ve Derneklerin sahta evrak sundukları veya evraklarda tah
Sahtekarlık rifat yaptıkları tesbit olunması halinde konu Başkan tarafından
Ceza Kuruluna havale edilir.
Transferde 33- KKTC Voleybol Federasyonuna bağlı sporcular aşağıda belirtilen
Yaş Hadleri yaş hadlerine göre transfer işlemlerini gerçekleştirir.
a) KKTC Voleybol Federasyonuna bağlı sporcuların kızlarda 20 yaşına erkeklerde 22 yaşına kadar bonsrvissiz transfer yapmaları mümkün değildir.Kızlar 20 yaşını erkeklerise 22 yaşını ikmal etmeden bir kulüb ve/veya dernekten başka bir kulüb veya derneğe bonservissiz tranfer işlemi yapamazlar.Bu yaşları ikmal etmeyen sporcuların transferi ancak boservis ile mümkündür.
b) Kızlarda 20 erkeklerde 22 yaşını ikmal eden sporcular diledikleri herhangi bir kulübe transfer yapmakta ve/veya lisans çıkartmakta serbesttirler. Bu transfer haklarını bu yaş hadlerini ikmal ettikleri tarihte veya takip eden transfer sezonunda kullanmamalrı halinde bundan imtina etmiş sayılmazlar ve bu yaş haddinden sonra diledikleri herhangi bir transfer sezonunda diledikleri herhangi bir kulübte lisans çıkarabilirlerAncak bu haklarını kullandıkları transfer sezonundan itibaren bu gibi sporcular 3 yıl müddetle cezalı transfer gerçekleştiremezler.Bu gibi sporcuların 3yıl zarfındaki transferleriancak bonservis ile mümkündür.
c) Yukarıda transfer haklarını kullanan sporcular transfer oldukları tarihten itibaren 3 yıl sonra lisans çıkardıkları ve /veya transfer oldukları kulübve/veya dernekden başka bir kulüb ve/veya derneğe betekrar serbestçe transfer olabilir.
d) 30 yaşını ikmal etmiş sporcular transfer sezonunda diledikleri herhangi bir kulübe hiçbir şarta tabi olmadan transfer olabilirler ve bu haklarını her transfer sezonunda kullanabilirler.

Serbestlik Kazanma 34- a) İlgili kulübün ligler başladıktan sonra liglerden çekilmesi
Halleri halinde bu kulübe bağlı sporcular serbest kalır.Bu tür sporcular
transfer veya ara tarnsfer zamanlarında transfer yapabilme hakkı
na sahiptir
b) Mevcut bir kulüb ve/veya derneğin düzenlenecek liglere
katılmayacağını yazılı olarak Federasyona bildirmesi durumun
da ilgi kulüb veya derneğin sporcuları serbest kalır ve bu sporcu
ların lisansı düşer. Bu tür sporcular transfer ve ara transfer
zamanını beklemeden diledikleri kulüb veya derneğe transfer
olma hakkına sahiptir.
c) Sezon öncesi belirtilen tarihler içerisinde bağlı bulunduğu
kulüb veya dernek tarafından belirtilen süreler içerisinde
lisansı vizeletilmeyen sporcular serbest kalır.Bu tür sporcular
diledikleri kulübde diledikleri zaman lisans çıkartma hakkına
sahiptirler.
d) Yaş hadlerinden dolayı serbest transfer yapma hakkına
sahip olan sporcular diledikleri kulübe transfer olabilirler.

Plaj Voleybolu 35- KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenecek plaj
Lisansı voleybolu organizasyonuna katılacak olan sporcular plaj voley
. bolu lisansı çıkartmak zorundadır.Bu organizasyonlara lisansı
olamayan sporcular katılamaz.
Plaj Voleybolu 36- Plaj Voleybolu organizasyonuna katılacak sporcular her yıl
Lisans Vizesi lisanslarını vize ettirmek zorundadır.Vize tarihleri Federasyon
tarafından tesbit edilip basın yolu ile sporculara duyrulur.

Plaj Voleybolu 37- Plaj Voleybolu lisans çıkartma ve vizeleme ücreti her yıl
Lisans ve Vize Federasyon Yönetim Kurulu tarfından tesbit edilecek rakam
Ücreti üzerinden hesap edilir.
Antrenör Lisansı 38- KKTC Voleybol Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren
antrenörler Federasyon tarafından verilen antrenör lisans belgesi
almak zorundadır.Bu belgeyi taşımayanlar müsabakalarda
görev yapamaz.

Antrenör Lisansı 39- KKTC Voleybol Federasyonu tarafından verilen antrenör
Vizesi lisans belgesi her yıl ligler başlamadan önce vize ettirilmesi
gereklidir.Antrenör Lisansını vizeletmeyen antrenörler liglerde
görev yapamaz.

Antrenör Lisans 40- KKTC Volybol Federasyonu bünyesinde görev yapan antre
Ve vize ücreti nörler lisans çıkartma ücreti olarak Devlet tarafından son tesbit
edilmiş ilgili yılın asgari ücretinin 20 de birini lisans ücreti ola
rak Federasyona öderler.Antrenör lisans vize ücreti olarak da
asgari ücretin 25’de birini vize ücreti olarak Federasyona
ödemekle yükümlüdür.

Hakem Lisansı 41- KKTC Voleybol Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren
hakemler Federasyon tarafından verilen hakem lisans belgesi
almak zorundadır.Bu belgeyi taşımayanlar müsabakalarda
görev yapamaz.

Hakem Lisansı 42- KKTC Voleybol Federasyonu tarafından verilen hakem
Vizesi lisans belgesi her yıl ligler başlamadan önce vize ettirilmesi
gereklidir.Hakem Lisansını vizeletmeyen hakemler liglerde
görev yapamaz.

Hakem Lisans 43- KKTC Volybol Federasyonu bünyesinde görev yapan hakem
Ve vize ücreti ler lisans çıkartma ücreti olarak Devlet tarafından son tesbit
edilmiş ilgili yılın asgari ücretinin 20 de birini lisans ücreti ola
rak Federasyona öderler.Hakem lisans vize ücreti olarak da
asgari ücretin 25’de birini vize ücreti olarak Federasyona
ödemekle yükümlüdür.

Yürürlükten Kaldırma 44- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle KKTC Voleybol
Federasyonu Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

Yürürlüğe Giriş 45- Bu Yönetmelik 1 Ocak 2002 tarihinden başlayarak
yürürlüğe girer.