BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YASASI
( 8/1978 , 31/1981 , 4/1986 ve 88/1991 Sayılı Yasalar)

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YASASI
( 67/ 1999 Sayılı Yasa )

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Voleybol Federasyonu 67/1999 sayılı Beden Eğitimi ve Spor Yasası’nın geçici ve 39 (1)’nci maddelerin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki tüzüğü yapar.

Kısa isim 1- Bu tüzük “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Voleybol Federasyonu Tüzüğü “ olarak isimlendirilir.

Tefsir 2- Bu tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe
“ Bakanlık” : Spor işleriyle ilgili Bakanlığı
“ Federasyon” : KKTC Voleybol Federasyonunu
“ Başkan” : KKTC Voleybol Federasyonu Başkanını
“ Yönetim Kurulu” : KKTC Voleybol Fedreasyonu Yönetim Kurulunu
“ Genel Kurul” : KKTC Voleybol Federasyonu Genel Kurulunu
“ Ceza Kurulu” : KKTC Voleybol Federasyonu Ceza Kurulunu
“ Spor Kulübü” : KKTC Voleybol Federasyonuna spor kulüplerini
“ Spor Derneği” : KKTC Voleybol Federasyonuna üye derneklerini
“ Sporcu” : Voleybol dalında uğraş veren voleybolcuyu
“ Spor Dairesi” : Bakanlığa bağlı spor işleri ile ilgili Daireyi
“ Voleybol Uzmanı” : Voleybol dalında üniversite veya dengi okuldan voleybol uzmanı olarak eğitim almış diplomalı kişiyi
“ Spor Okulu” : Voleybol dalında eğitim ve öğretim veren kuruluşu
“ Milli Sporcu” : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini uluslararası müsabakalarda milli takımlar düzeyinde temsil eden sporcuyu anlatır.

Federasyonun 3- Federasyonun adı “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Voleybol
Adı Federasyonu’dur.

Federasyon 4- Atatürk Spor Kompleksi , Göçmenköy-Lefkoşa’dır.

Federasyonun 5- Federasyon
Amacı 1) Voleybol sporunu din ,dil ,ırk , sınıf ayrımı ve polotik ayırım
yapmaksızın geliştirmeye çalışır. Diğer ulusların Federasyonları ile
spor bağlarını geliştirmek için her türlü faaliyeti düzenler.
2) Uluslararsası Voleybol Federasyonu ( IVFB ) tüzük , yönetmelik ve oyun kurallarına uygun olarak ulusal ve Uluslararası yarışmalar ve etkinlikler düzenler.
3 ) Federasyona üye dernek ve kulüpler arasında , iyi ilişkiler ve işbirliğini kordine eder .
4 ) Voleybol ile ilgili olarak özendirici ve düzenleyici yönetmelikler yapılmasını sağlamak.
5 ) Voleybol sporunun bilimsel esaslara göre yapılmasını gerçekleştirecek antrenör yetiştirmek ve onların antrenör
sınıflarını tesbit etmek
6 ) Voleybol sporunun müsabakalarını uluslararası kurallara göre yönetcek hakemleri yetiştirmek ve onların klasmanlarını
belirlemek için sınavlar yapmak.
7 ) KKTC Voleybolunu yurt dışında temsil etmek için diğer ülkelerle gerekli görüşmeleri yaparak müsabaka imkanı sağlamak.
8 ) KKTC Voleybolunu ülke içinde ve ülke dışında , voleybolla ilgili her türlü organizasyonda ( salon , plaj , ve yapılacak her türlü etkinlik ) temsil etmek.
9 ) Federasyonun amacına uygun olarak kullanılmak üzere taşınır ve taşınmaz mal edinmek.
10 ) Lisanlı voleybolcu, üye külüp ve dernek sayısını artırmak için gerekli düzenlemeleri yapmak.

Federasyonun 6- (1) Çağdaş ve bilimsel yapılaşma ilkesi
Temel ilkeleri (2) Süreklilik ve planlılık ilkesi
(3)Genellik ve eşitlik ilkesi
Federasyon bu temel ilkelere uygun olarak çalışmalarını yürütür.

Çağdaş ve 7- Voleybolun çağdaş , bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak Bilimsel gelişmesini sağlamak üzere , ihtiyaç duyulan uzman düzeydeki
Yapılaşma elemanlardan oluşan birim ve kadroları oluşturmak federasyonun görevidir.

Süreklilik ve 8- Ülke voleybolunun süreklilik arz eden bir şekilde faaliyetlerini Planlılık sürdürmesi voleybol federasyonu yetkisi ve denetimindedir. Ülke
İlkesi genelinde voleybolun gelişmesi ve yagınlaşmasını sağlamak üzere , ülke geçekleri de gözetilerek federasyon tarafından planlama yapılır.

Genellik ve 9- Ülke genelinde yapılan her türlü faaliyet , etkinlik ve diğer Eşitlik İlkesi uygulamalarda ,tüm kulüb ve derneklere karşı eşit , davranış içerisinde
bulunmak esastır.

Voleybolun 10- Ülke içinde ve ülke dışında voleybol sporunun yürütmesini Federasyon Yürütülmesi adına Yönetim Kurulu yapar. Hiçbir kurum, kuruluş firma, şirket,
özel ve tüzel kişi ve kişiler federasyondan ayrı bir organizasyon veya etkinlik düzenleyemez.

Federasyona 11- (1) KKTC ‘de bulunan dernek ve kulüpler içerisinde Voleybol sporu Giriş,aidat ile ilgilenen ve 67/99 Sayılı Beden Eğitimi ve Spor Yasasında aranan
Üyelik ve koşullara sahip olanlar federasyona üye olabilir.
Sorumluluklar ( 2) Federasyon ,voleybol dalında faliyet gösteren kulüp ve dernekleri tüzükte öngürülen şartları yerine getirdikleri takdirde , üyeliğe kabul eder.
( 3) Federasyon üyeliğine kayıt olmak isteyen kulüp ve dernekler , Federasyon sekreterliğine yazılı olarak başvuruda bulunurlar.
Federasyon Yönetim Kurulu başvuruyu , 20 gün içerisinde sonuçlandırıp ,gerekçeleri ile birlikte ilgili kulüp ve derneğe bildirir.
(4) Külüp ve derneklerin yıllık üyelik aidatı , Devlet tarafından saptanan ilgili yılın asga ri ücretinin yarısı kadardır. Bu miktar en geç 30 Eylül tarihine kadar , ilgili kulüp ve dernekler tarafından Federasyon saymanlığına yatırılmalıdır.
(5) Zamanında yatırılmayan üye aidatı bedeli için % 50 ceza uygulanır . Cezalı olarak ödenecek üye aidatını yatırma süresi, 1 Ekim – 31 Ekim tarihleri arasıdır. Bu süreler içerisinde üyelik aidatını yatırmayan kulüp ve dernekler Federasyonun düzenleyeceği etkinliklere katılamayacağı gibi , Genel Kurullara katılamaz ve üyelikleri dondurulur.
(6) İlgili yılın üyelik aidatını ödemeyen kulüp ve dernekler bir sonraki yıl liglere katılmak istemeleri halinde, geçmiş yılın üyelik aidatını 3 katı cezalı olarak yatırmaları durumunda federasyonun düzenleyeceği etkinliklere katılabilirler. Sezon devam edereken yapılan cezalı ödemelerde ilgili kulüp ve dernekler o yılki etkinliklere katılamazlar. Sezon başlamadan yapılan cezalı
ödemelerde o yılki etkinliklere katılabilirler.
(7) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına iki kez katılmayan kulüb ve dernekler yapılacak olan diğer olağan ve olağanüstü
genel kurullarda, 2 yıl boyunca oy kullanma hakkını kaybeder. 2 yıllık sürenin hesablanmasında 2. kez katılmama tarihi esas alınır.
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında nisab aranmasında ,cezalı kulüp ve derneklerin sayısı dikkate alınmaz.
(8) Kulüp ve dernek yetkilileri ve üyeleri Federasyon tüzüğüne Genel Kurul ve yetkili kurulların kararlarına uymak zorundadırlar.
Aksi halde anılan kulüp ve dernek yetkilileri ve üyeleri hakkında Federasyon Ceza Kururlu cezai karar verir.
(9) Federasyon Yönetim Kurulunun cezai nitelikte almış olduğu kararlara karşı ilgili kulüp ve dernek 7 gün içerisinde Federasyon Ceza Kuruluna itiraz edebilir. Federasyon Ceza kurulu yapılan itirazı 10 içinde karara bağlamak zorundadır. Federasyona üye olan kulüp ve derneklerin,Federasyonun yetkili organları dışında kalan başka makamlara itiraz etme hakkı yoktur.
(10) Federasyona üye kulüp ve dernekler kendi genel kurullarını yaptıkları zaman , yetkili kurullarını, seçim yapıldığı tarihten
itibaren 15 gün içerisinde federsayon sekreterliğine yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Federasyondan 12- (1) Federasyonun amaç ve yararına aykırı hareket ettiği sabit olan Çıkarma kulüp ve dernekler Genel Kurulun üç’te 2 oy çokluğu ile
federasyon üyeliğinden çıkarılır.
(2) Federasyondan ayrılan veya ihraç edilen kulüp ve dernekler Federasyonda ki tüm mali ve diğer haklarını kaybeder.
(3) Federasyondan ayrılan veya ihraç edilen veya ligden çekilen kulüb ve derneklere bağlı lisanslı sporcular ayrılma ,ihraç veya
çekilme tarihinden itiberen serbest kalırlar. Ancak bu sporcuların aktarmaları transfer tarihleri arasında yapılır.
(4) Liglerden çekilen kulüb ve dernekler , çekildikleri tarih esas alınarak Federasyon üyeliğinden çıkartılır ve tüm haklarını
kaybederler.

Federasyonun
Organları 13- (a) Genel Kurul
(b) Başkan
(c) Yönetim Kurulu
(d) Denetim Kurulu
(e) Ceza Kurulu
(f) Eğitim Kurulu , Merkez Hakem Kurulu , Sosyal Faaliyetler Kurulu , Plaj Voleybolu İcra Komitesi, Hukuk Kurulu

Genel Kurulun
Oluşumu 14- Genel Kurul Federasyonun en üst karar organıdır. Federasyon Başkanı ve Fedearsyona üye kulüp ve derneklerin , Başkan veya
Yönetim Kurulu üyelerinin, birer temsilcisinden oluşur. Federasyon başkanı aynı zamanda Genel Kurula başkanlık eder. Federasyon
Genel Sekreteri Genel Kurul toplantılarına katılır ve tutanakları tutar. Söz ve oy hakkı yoktur.

Genel Kurulun 15- Yönetim Kurulu Başkanını şeçmek, Ceza Kurulu Başkan ve üyelerini Görev ve onaylamak.Yıl sonunda , Yönetim kurulunun faaliyet raporunu
Yetkileri görüşüp onaylamak. Mali raporu görüşmek , hesap sormak ve aklamak. Denetim Kurulu Başkan ve üyelerini onaylamak.

Olağan Genel 16- Genel Kurul olağan toplantısı her yıl Eylül ayının 1. haftası Kurul içerisinde herhangi bir gün yapılır.

Genel Kurul 17- Genel Kurul çoğunluğunu ,üye derneklerin yarıdan bir fazlası Çoğunluğu teşekkül eder.Çoğunluğun olmaması halinde toplantıya 30 dakika
ara verilir. Aradan sonra enaz üçteBir üyenin hazır olması halinde Genel Kurul oturumu açılır. Üçte bir üyenin hesap edilmesinde kusuratlar dikkate alınmaz. Üçte bir çoğunluk sağlanmaması halinde Genel Kurul toplantısı bir hafta sonra aynı gün ve aynı saate yapılmak üzere tehir edilir. Bu durumda mevcut üye sayısına bakılmaksızın
genel kurul yapılır. Genel Kurulda çoğunluk sağlandıktan sonra herhangi bir temsilcinin azalması veya toplantıyı terk etmesi
toplantının geçerliliğini etkilemez.

Genel Kurul 18- Genel Kurul, gündeminde değişiklik yapılamaz. Yalnızca gündem Gündemi maddeleri görüşülür.

Genel Kurula 19-Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına iki kez katılmayan Katılmama kulüb ve dernekler , yapılacak olan diğer olağan ve olağnüstü genel kurullarda iki yıl boyunca oy kullanma hakkının kaybeder.

Genel Kurul 20- Kararlar Genel Kurula katılan delegelerin oy çokluğu ile alınır. Kararları Başkan ve her üyenin bir oy hakkı vardır , eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Oylama 21- Genel Kurul da başkanlık şeçimi dışındaki kararlar açık oylama ile belirlenir.

Genel Kurula 22- Genel Kurula katılacak kulüp ve derneklerin Başkan veya Yönetim Katılım Kurulu üyesi bir yetkilinin,kulüb ve derneklerin mühürünü ve
Yönetim Kurulu Başkanı’nın imzasını taşıyan ve temsilcinin isim ve süresini belirten bir belgeyi Genel Kurul Başkanı’na ibraz etmesi gerekir.

Genel Kurula 23- Genel Kurul toplantısının yeri ,günü ,saati ve gündemi asgari bir hafta Çağrı önceden üye kulüp ve derneklere yazılı olarak bildirilir ve enaz bir yerel gazetede ilan edilir.Yazılı olarak yapılacak bildirim fax veya
mail ile yapılabilir.

Genel Kurulda 24- Genel Kurul’ da Başkan , kulüp ve derneklerin oy hakkı vardır. Kulüp Oy Hakkı ve derneklerin oy kullanabilmesi için bir yıl içinde enaz bir (1) Federasyon faaliyetine (resmi) iştirak etmesi , genel kurul gününe kadar üyeliğini yenilemesi ve/veya üyelikten düşmemiş olması ve madde 11 (5) ‘e ve madde 12 ye aykırı bir husus olmaması gerekir.
Genel Kurul’un müzakere zabıtları ve kararları Genel Sekreter tarafından imzalanarak ,muhafaza edilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir.

Olağanüstü 25- (1) Genel Kurul önemli ve ivedi hallerde olağan üstü toplantılara Genel Kurul çağrılabilir.
(2) Federasyon Başkanı ,voleybolun geleceğini ilgilendiren konular üzerinde ,kulüp ve dernekleri olağanüstü genel kurula çağırabilir.
(3) Olağanüstü genel kurulda gündem dışı konular hiçbir şekilde müzakere edilmez.
(4) Federasyona üye kulüp ve derneklerin tüm sayısının üçte ikisinin (2/3) yazılı talebi üzerine , Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi halinde en geç otuz (30) gün içerisinde olganüstü genel kurul yapılır.
(5) Olağanüstü genel kurul gündemi ,Başkan ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır.

Federasyon Baş 26- Federasyon Başkanlığına müracaat edecek olanlarda aranan vasıflar
kanı Adaylarında (a) KKTC vatandaşı olmak
Aranan Vasıflar (b) Otuz (30) yaşını bitirmiş olmak
(c) Yüz kızartıcı bir suçtan mahkum olmamak
(d) Üniversite veya dengi bir okul mezunu olmak
(e) Üye kulüp ve derneklerin faal organlarında görevli bulunmamak ve faal sporcu olmamak
(g) Enaz 10 yıl sporcu ,antrenör, hakem veya idareci olarak voleybol sporuna hizme etmiş olmak

Federasyon 27- Federasyon başkanlığına aday olmak isteyenl bireylerin en az 5 gün Başkanlığı önce FederasyonYönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak şahsen
Adaylık müracaat etmesi gerekir. Federasyo Başkanlığına aday olan kişilerin Başvurusu listesi 48 saat önceden Federasyon ilan tahtasına asılır.Başkanda aranan vasıflara haiz olmayan kişiler başkanlık için müracaat edemezler.

Federasyon 28- Federasyon Başkanı seçilebilmek için, genel kurula katılan üye Başkanının kulüp ve derneklerin müsbet oylarının , yarıdan bir fazlasını almak
Şeçilmesi gerekir. Seçilmiş başkanın görev süresi üç yıldır. Başkanlık seçiminde adaylardan herhangi birisinin öngörülen yeterli oyu alamaması halinde , durum bir tur daha genel kurulun oyuna sunulur. Yeterli oyun yeniden sağlanamaması durumunda başkanlık seçimi 15 gün sonra en yüksek oyu alan iki aday arasında yapılır ve en yüksek oyu alan kişi Federasyon Başkanı olur. Başkanlık seçiminin yapılacağı , olağan ve olağanüstü genel kurul da divanın oluşturulması gerekir .Federasyon
başkanı , seçimin yapılacağı olağan ve olağanüstü genel kurula başkanlık yapamaz. Divan başkanı Yönetim Kurulu tarafından seçilen
tarafsız bir kişi olmalıdır. Yönetim Kurulu genel kurula katılan kulüp ve dernek üyeleri arasından iki de raportör seçer. Herhangi
bir nedenle Eylül ayı dışında bir zamanda seçilen başkanın görev süresinin hesaplanmasında artık aylar görev süresinden sayılmaz.

Federasyon 29- Başkanın görev süresi tamamlanmadan görevden ayrılması veya Başkanlığının herhangi birnedenle başkanlık görevinin boş kalması halinde Yönetim
Boşalması Kurulu’nun da görevi sona erer. Ancak Yönetim Kurulu 30 gün içerisinde yapılacak olan genel kurulun hazırlanmasını yapar,
Divan Başkanı’ nı ve genel kurula katılan kulüp ve dernek üyeleri arasından iki raportör seçer.

Yönetim Kurulu 30- Federasyon Yönetim Kurulun’da görev alacak olanların ,üye kulüp ve nun Oluşumu derneklerin faal organlarında bulunmaması gerekir. Ayrıca faal sporcu ,faal hakem ,faal antrenörler de Yönetim Kurulun’a giremez. Yönetim Kurulu en az 8 en fazla 12 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’nun Başkan
haricindeki üyeleri Başkan tarafından atanır ve görevlendirilir.
Yönetim Kurulu şu üyelerden oluşur :
A ) Başkan
B ) Asbaşkan ( Genel Sekreter )
C ) Sayman
D ) Hukuk işleri sorumlusu
E ) Eğitim ve öğretim sorumlusu
F ) Sosyal Hizmetler sorumlusu
G ) Basın Ve Halkla İlişkiler Sorumlusu
H ) Dış İlişkiler
I ) 3 veya 4 Faal üye

Yönetim Kurulu 31-(1) Yönetim Kurulu Federasyonun en yüksek yürütme organıdır.
Görev ve (2) Bir Yönetim Kurulu üyesi özürsüz ve/veya izinsiz olarak peşpeşe üç Yetkileri toplantıya katılmaması halinde görevden ayrılmış sayılır. Bu üyenin yerine Başkan’ nın belirleyip atayacağı bir kişi görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu Tüzük ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler çerçevesinde Federasyonun işlerini yönetir.
(4) Yönetim Kurulu,Federasyon çalışmalarının daha iyi yürütülmesini sağlamak amacı ile madde 44,49,51,67,68 belirtilen ve diğer
ihtiyaç duyulan yönetmelikleri yapmaya yetkilidir.
(5) Tüzükte günün şartlarına göre gerekli değişikliği yapıp genel kurulun onayına sunar.
(6) Ceza kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde yerine yenisini atar. Bu atamalar Ceza ve Denetleme Kurulunun görev süresinin sonuna kadar devam eder. Ceza ve Denetleme Kuruluna
atanan bu yeni üyeleri genel kurulun onaylamsına gerek yoktur.
(7) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları ,gerekli görülmesi halinde yazılı olarak üye kulüp ve derneklere bildirir. Genel Kurulu bildirilmek üzere yıllık faaliyet raporunu ve ve mali raporu hazırlar.
(8) Yönetim Kurulu , kendi ceza yönetmeliğinde gösterilen suçları işleyen kulüp , dernek ve sporcuyu tedbirli olarak üç maçtan men edip ceza kuruluna sevk edebilir.
(9) Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile belirlenir. Eşitlik olması halinde Başkanın oyu iki (2) sayılır.Yönetim Kurulu toplantısı en az üç (3) kişi ile gerçekleşir.
(10) Yönetim Kurulu , olağan toplantılarını ,Yönetim Kurulunun belirleyeceği ve15 günden daha çok olmayacak aralarla, haftanın belirlenecek günü yapar.
(11) Gerekli hallerde Başakanın veya YönetimKurulu üyelerinin çağrısı üzerine ve toplantıya gerekçe olan gündem görüşmek üzere olağanüstü toplanabilir.
(12)Voleybol sporunun gelişimine paralel olarak faal üyelerin alacakları görevler ,yine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(13) Bu tüzükte belirtilmeyen tüm konular üzerine karar vermeye yetkili Yönetim kuruludur.
(14) KKTC’de düzenlenecek olan, tüm salon voleybolu ,plaj voleybolu ve voleybolla ilgili her türlü etkinlik Yönetim Kurulunun yetkisinde ve denetimindedir. Hiçbir özel ve tüzel kişi, kurum, kuruluş ,firma ve
şirket , hotel ve tatil köyü Federasyondan ayrı voleybolla ilgili bir etkinlik ve faaliyet düzenleyemez.
(15) Ülke içinde yapılacak olan tüm plaj voleybolu organizasyonlarını düzenleme ve uygulama yetkisi Yönetim Kurulundadır.

Başkan’nın görev 32- (1) Başkan ,Beden Eğitimi ve Spor Yasaı ile Federasyon Tüzüğünün ve Yetkileri özüne uygun olarak ,Federasyonu ülke içinde ve dışında temsil eder.
(2) Genel Kurul , Yönetim Kurulu , Merkez Hakem Kurulu , Plaj İcra
Komitesi ve tüzük ve yönetmelikler gereği oluşan diğer bütün kurullara da başkanlık eder ve yönetir. alınan kararları uygular ve uygulatır.
(3) Uluslararası Voleybol Federasyonu ( IVBF ) oyun kurallarının uygulanmasını sağlamak antrenör ve hakem yetiştirmek için gerekli çalışmaları Yönetim Kurulu ile birlikte yapar.
(4) Tüm yazışmaları , lisans ve diğer her çeşit belgeyi imza eder. Gerekli gördüğü zaman Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırır.
(5) Herhangi bir sebeble boşalan yönetim kurulu üyelerinin yerine yenilerini atar.Gerekli gördüğü hallerde görevi suistimal eden ve
federasyonun yararına aykırı hareket ettiği saptanan Yönetim Kurulu
üyelerini görevden alıp yerlerine yenilerini atamaya yetkilidir.
(6) Gerekli gördüğü zaman Genel Kurulu ve Yönetim Kurulunu olağanüs toplantı ya çağırır.
(7) Federasyon adına basın ve yayan kuruluşlarına demeç ve beyanat verir.
(8) Voleybolun gelişimi için gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu
üyelerinin görevlerinde değişiklik yapabilir.
(9) Voleybolun gelişimini sağlamak için ,diğer ülkelerle iyi ilişkiler ve
dış temas imkanının sağlanması için görüşmeler yapmak.
(10) Antrenör ve hakemlerin diğer ülkelerde açılacak olan seminer ve
kurslara katılımını sağlamak için görüşmeler yapmak.
(11) Plaj voleybolu seviyesini ve tesislerini geliştirmek için Yönetim
Kurulu ile birlikte çalışmalar ve görüşmeler yapmak.
(12)Merkez Hakem Komitesi asbaşkanı ve üyelerini atamak,eğitim birimi
asbaşkan ve üyelerini atamak,sağlık kurulu asbaşkan ve üyelerini atamak , Federasyon başkanı ülke voleybolunun gelişimi için gerekli gördüğü hallerde bu kurul ve birimlerin asbaşkan ve üyelerinde değişiklik yapar. Tüm kurulların asbaşkan ve üyelerinin görev süresi 1 yıldır.
(13) Denetleme Kurulu üyelerini ve başkanını şeçmek.
(14) Gerek gördüğü hallerde Plaj icra Komitesini, Hukuk Kurulunu, Merkez Hakem Kurulunu ,Sosyal Faaliyetler Kurulunu ,Eğitim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Asbaşkan 33- Voleybol Federasyonu’nun tüm yazışmalarını yapar. Yönetim Görev ve Kurulu toplantılarının tutanaklarını tutar. Federasyonun tüm
Yetkileri evrak ve dosyalarıı düzenler. Federasyona üye kulüp ve derneklerin isim,adres ve diğer bilgileri ihtiva eden kayıtları düzenler ve
muhafaza eder. Üye kulüp ve derneklerin çalışmaları ve sorunları hakkında Federsyona bilgi verir. Başkanın yokluğunda ona vekalet eder ve görevlerini yapar.

Saymanın 34- Sayman , Federasyonun tüm mali işlerinden sorumludur.Gelir ,gider Görevleri ve genel harcamaları ihtiva eden hesapları Genel Kurul ve Yönetim Kurulu ve federasyon hesaplarınıYasalar çerçevesinde denetlemeye yetkili diğer mercilerin heran denetimine hazır bulundurur. Federasyon adına toplanan tüm gelirleri ilgili banka ve/veya bankalara yatırır.

Hukuk işleri 35- Federasyonun tüm hukuki işlemlerinden sorumludur.Fedrasyon adına Sorumlusu hukuki işlemlerin takibini ve sonuçlandırmasını sağlar. Tüzük ve Görevler yönetmeliklerde yapılacak olan değişiklikler konusunda gerekli hukuki danışmanlığı yapar. Federasyon adına yapılacak olan antlaşma ve sözleşmelerde Başkan ve Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar.

Eğitim ve 36- Federasyonun düzenleyeceği her türlü eğitim ve öğretim Öğretim faaliyetlerini organize eder. Eğitim biriminin üyelerinin şeçilmesinde Sorumlusu Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Eğitim birimi çalışmaları Görevleri hakkında Yönetim Kuruluna bilgi sunar. Ülke içinde ve ülke dışında
eğitim ile ilgili gelişmeleri ve değişmeleri takip eder ve gelişmelerin uygulanması hususunda raporlar hazırlar. Yönetim Kurulu adına
eğitim biriminin çalışmalarını takip eder ve denetler.

Sosyal 37- Federasyonun her türlü sosyal etkinliğini , Yönetim Kurulu adına Hizmetler düzenlenmesini sağlar . Yapılacak olan sosyal faaliyetler hakkında
Sorumlusu görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. Federasyonun sosyal etkinliklerinin düzgün bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Basın ve Halkla 38- Basın ve halkla ilişkiler sorumlusu ,Federasyonun tüm etkinliklerinin İlişkiler yapılış ve sonuçlarının düzenlenmesi ve basına verilecek şekilde , Sorumlusu hazırlanmasından sorumludur. Basın ve yayın kuruluşlarına yapılacak davetleri ve bildirileri düzenli birbir şekilde takip eder.

Faal Üyelerin
Görevleri 39- Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri belirtildiği gibi sınırlı değildir.Başkan Yönetim Kurulu üyelerine dilediği ek görevleri
verebilir. Yönetim Kurulunda görev alacak kişilerin geçici olarak görevden ayrılmaları (özürlü) halinde, onlara vekalet edecek olanları başkan tayin eder. Faal üyeler Başkanın ve Yönetim Kurulu’nun vereceği işleri yapar ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine yardımcı olur.

Yönetim 40- Yönetim Kurulu Federasyonun icra salahiyetine sahip en üst Kurulu organdır.Yönetim Kurulu sorumluluğu müşterek olup bu tüzük Sorumluluğu hükümlerine uyumsuzluktan dolayı Genel Kurula karşı topluca sorumludurlar.

Yönetim 41- Yönetim Kurulu üyeleri kurul içinde müşterek tutum ve ahengi Kurulunun korumakla sorumludurlar. Kurul kararlarına iştirak etmeyen üyeler ,
Çalışma Düzeni Kuruldan istifa etmedikçe çoğunluk karalarına uymak zorundadırlar. Aksi tutum ve davranış içerisinde olanlar Başkan tarafından görevden alınabilir.

Denetim Kurulu 42- Denetim Kurulu Federasyonun faaliyetlerini ve mali durumu Görev ve denetlemeye yetkilidir.Denetleme Kurulu görevlerini ifşa ederken ,
Yetkileri yapılan davranış ve hareketlerden kurul olarak müştereken sorumludur. Denetleme Kurulu dilediği zaman Federasyonun mali durumunu inceleyebilir. İnceleme sonrasında hazırlanan raporun bir nüshasını
Federasyon Yönetim Kuruluna verir. Diğer nüsha Genel Kurula sunulmak üzere Denetleme Kurulu tarafından muhafaza edilir.

Denetim Kurulu 43-Denetim Kurulu üye sayısı (4) dört kişiden oluşur. Bu üyeler Başkan Oluşumu tarafından seçilir ve genel kurul tarafından onaylanır. Başkan ,üyeler arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Herhangi bir
nedenle görev yapamayacak duruma gelen ayrıca görevini yerine getirmeyen bir üyenin yerine Federasyon Başkanı yeni bir üye
atamaya yetkilidir.

Ceza Kurulu 44- (1) Ceza Kurulu Başkan tarafından şeçilen ve Genel Kurul tarafından Görev ve onaylanan beş (5) kişiden oluşur. Seçilen üyeler ilk toplantıda ,kendi Yetkileri aralarında bir başkan bir de asbaşkan seçerler. Başkanın eşitlik halinde ayırt edici oyu vardır.
(2) Ceza Kurulu üyelerinden enaz ikisinin hukukçu olması koşuldur.
(3) Ceza Kurulu başkanının bulunmadığı toplantılarda asbaşkan , başakanlık görevini üstlenir ve başkanın tüm yetkilerini kullanır.
(4) Ceza Kurulu bağımsız bir organ olarak çalışır ve KKTC Voleybol Federasyonu ceza yönetmeliğini hükümleri uyarınca ,vicdani kaanatlerine göre kararlarını verir.
(5) Ceza Kurulu kendisine Yönetim Kurulundan veya Federasyon Yönetim Kurulunun cezai nitelikteki kararlarına üye dernekler
tarafından yapılan itirazları görüşür ve karara bağlar.Ceza Kurulu kendisine aktarılan sorunları bir (1) hafta içerisinde değerlendirerek
karara bağlar.
(6) Ceza Kurulu üye kulüp ve derneklere ve bunların üyelerine ayrıca lisnslı sporcularına aşagıdaki cezaları verebilir.
a) Uyarma
b) Kınama
c) İlgili yılın asgari ücretinin yarısı kadar para cezası
d) En çok iki (2) yıla kadar müsabakalardan men
e) Geçici hak mahrumiyeti
f) Sürekli hak mahrumiyeti
g) Beş (5) maça kadar saha kapatma cezası
(7) Ceza Kurulu kararları kesindir. Alınacak kararlara karşı başka itiraz mercii yoktur.
(8) Ceza Kurulu voleybol ile ilgili her türlü etkinlikte doğabilecek cezai durumları veitirazları karara bağlama yetkisine sahiptir.
(9) Plaj Voleybolunda meydana gelen olaylara karşı verilen cezalara , yapılacak itirazları karara bağlama Ceza Kurulunun yetkisindedir.
Ceza kurulunun çalışma usul ve esasları hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Ceza Kuruluna 45- Üye kulüp ve dernekler tarafından Ceza Kuruluna yapılacak itirazların İtiraz Şekli bir nüshasının da Yönetim Kuruluna verilmesi koşuldur. Ceza Kuruluna yapılacak itirazlar, KKTC Voleybol Federasyonu kanalı ile Ceza Kuruluna ulaştırılır.

Ceza Kuruluna 46- Ceza kuruluna yapılacak itirazın süresi , tebliğin yapıldığı günden İtiraz Süresi başlamak koşulu ile bir haftadır (7 gün) . Bu süreden sonra yapılacak
itirazlar geçersizdir.

Eğitim Kurulu 47- Başkan ve Yönetim Kurulu tarafından seçilen altı (3 ) üyeden oluşur. Eğitim Kurulu asbaşkanı, Başkan tarafından atanır. Eğitim kurulu , voleybolun ülke içinde yapılacak eğitim faaliyetlerini , Yönetim
Kurulunun gözetiminde ve denetiminde yürütür.Bu kurul çalışmalarından dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Başkan ve Yönetim Kurulu herhangi bir nedenle boşalan bir üyenin yerine başka bir kişiyi atar.Federasyon Başkanı gerekli gördüğü hallerde Eğitim Kurulu başkanını görevden alıp yeni bir başkan atayabilir. Eğitim Kurulu asbaşkan ve üyelerinin görev süresi 1 yıldır.

Eğitim Kurulu 48-Eğitim Kurulu 15 günde bir,haftanın belirlenecek herhangi bir günü Çalışma Esasları toplantısını yapar. Toplantılarda alınacak kararlar, düzenlenerek Yönetim Kuruluna teslim edilir. Gerekli hallerde toplantılara Başkan veya Yönetim Kurulu üyeleride katılır. Eğitim Kurulunun
alacağı kararlar tavsiye niteliğindedir. Alınan kararları uygulamaya koyma Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

Merkez hakem 49-Merkez hakem kurulu dört (4) kişiden oluşur. Yönetim Kurulu Kurulu federasyona bağlı hakemler arasından üç(3)hakemi hakem kuruluna
atar.Bu kurulun asbaşkanı Federasyon başkanı tarafından atanır. Federasyon Başkanı Merkez hakem kurulunun doğal başkanıdır. Federasyona bağlı hakemler federasyon bünyesi dışındaki faaliyet ve etkinliklerde görev yapamazlar. Hakemlerin çalışma usul ve
esasları hazırlanacak hakem yönetmelikle düzenlenir. Asbaşkan ve üyelerin görev süresi 1 yıldır.

Sosyal faaliyetler 50- Federasyonun düzenleyeceği sosyal nitelikteki faliyetleri Yönetim Kurulu Kurulu adına yapar. Sosyal Hizmetler Kurulu üç (3) kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üç kişiyi bu görev atar.Başkan bu kurulun görevlerini
yerine getirebilecek deneyimli bir kişiyi asbaşkan olarak atar. Sosyal faaliyetler kurulu ayda bir toplanarak yapılacak faaliyetler hakkında
karar alırlar. Alınan kararlar düzenlenerek Yönetim Kuruluna bildirilir. Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri gerek görmeleri halinde bu kurulun toplantılarına katılır.

Plaj Voleybolu 51- Federasyon Başkanı Plaj İcra Komitesinin doğal başkanıdır. Bu İcraKomitesi komite dört kişiden oluşur. Komitenin üyeleri Yönetim Kurulu tarafından şeçilir ve başkan tarafından onaylanır. Başkan gerekli gördüğü hallerde bu komitenin üyelerini görevden alıp yerine yeni üyeler atayabilir. Plaj İcra Komitesinin çalışma usul ve esasları hazırlanack bir yönetmelikle düzenlenir. Bu komitenin üyeleri başkana
bağlı olarak çalışmalrını sürdürür.

Hukuk Kurulu 52- Federasyon Yönetim Kuruluna hukuki konularda danışmanlık yapar. Hukuk Kurulu 3 kişiden oluşur. İki üyenin hukukçu olamsı koşuldur. Hukuk kurulu Başkanı Federasyon başkanı tarafından atanır. Kurul
gerekli görüldüğü hallerde ,başkan tarafından Yönetim Kurulu toplantılarına çağrılabilir. Hukuk Kurulu gerek olması halinde ayda bir kendilerinin tesbit edeceği birgün toplanmak zorundadır.

MALİ HÜKÜMLER
Federasyonun 53- 1- Üyeliğe giriş ve üyelik yenileme ücreti
Gelirleri 2- Lisans ve vize gelirleri
3- Her türlü yayın gelirleri
4- Düzenlenen turnuvalardan sağlanan gelirler
5- Ceza gelirleri

7- Bağışlar
8- Diğer gelirler

Üyeliğe Giriş ve 54- Federsyon üyeliğine kabul edilen kulüb ve dernekler giriş ücreti Üyelik olarak ilgili yılın asgari ücretinin yarısı kadar tutarı Federasyona Yenileme öderler. Her yıl içinde ilgili yılın asgari ücretin yarısı kadar tutarı Ücreti üyelik yenileme ücreti olarak Federasyona öderler.

Lisans Çıkarma 55-Faal üye kulüb olan ve dernekler çıkartacakları her lisans için ilgili yılın Ücreti ,asgari ücretin 20 de birini lisan ücreti olarak federasyona öderler.

Lisans Vizeleme 56- Faal üye olan kulüb ve dernekler vizelenecek her lisans için ilgili Ücreti yılın ,asgari ücretin 25 de birini vizeleme ücreti olarak federasyona
öderler.

Aidatın 57- Üye kulüp ve dernekler ödemekle zorunlu oldukları yıllık aidatlarını Ödenmemesi ödememeleri halinde federasyon düzenleyeceği etkinliklere
katılamayacağı gibi Genel Kurullara katılamazlar ve üyelikleri dondurulur.

Tahsilatlar 58- Federasyon adına yapılacak her çeşit tahsilat, Federsyon mühürünü taşıyıp dipkoçanlı veya makbuz karşılığı alınır. Bütün makbuzlar sayman ve vekilleri tarafından imzalanır.

Tahsilat Yapma 59- Başkan ve sayman veya onun yetkili vekilinden başka
Yetkisi kimsenin tahsilat yapmaya yetkisi yoktur.

Para Muhafazası 60- Sayman Federasyonunun yıllık bütçesinin yüzde 5’ inden fazla parayı bir haftayı Bir süre için kasasında bulundurmayıp , federasyonun banka hesabına yatırmaya zorunludur. Bankadan Başkanın ve saymanın
veya onların yetkili vekillerinin imzası olmadan para çekilemez.

Yolluklar 61- Yönetim Kurulu tarafından ödenmesi uygun görülen yolluklar , devletin tesbit etmiş olduğu rakamlar üzerinden yapılır.

Yönetim Kurulu 62- Yönetim Kurulu kararı olmadan 100.000.000- TL ( Yüz Milyon) ‘dan Kararı Olamadan fazla masraflar için taahaüde gidilemeyeceği Başkan ve Sayman veya
Yapılamayan onların yetkili vekilleri tarafından ödeme yapılamaz.
Ödemeler

Federasyonun 63- Başkan Yönetim Kurulu kararı ile Federasyon adına ve Federasyon Tüzel Kişiliği amaçlarının gerçekleşmesine yarayacak her çeşit taahütlere
girişmeye ,borç almaya dava ikamesine , davadan feragat muamelesine ve bunlara benzer işleri yapmaya yetkilidir.

Nakdi Yardım 64- Federasyon amaçlarının gerçekleşmesine yarayacağına inanılan Şartları hususlarda veYönetim Kurulu kararı uyarınca kişi ve takımların
ayni masraflarını karşılayabilir,veya hizmet karşılığında nakdi yardım
yapabilir.

Yurt Dışı Temas 65- Federasyonun yurt dışında yapacağı her türlü temas ve ilişkilerde Ödeneği ,Yönetim Kurulunun uygun ekonomik durum sağlanması halinde ödenek çıkartmaya yetkisi vardır.

Basın ve Yayın 66- Basın ve yayına verilecek resmi açıklama ve bilgiler Federasyon Başkanı veya Başkanın yetkili kılacağı temsilci tarafından verilir.

Bölge 67- Federasyon Yönetim Kurulu voleybol müsabakaları ile ilgili olacak Temsilcileri bölgeleri saptar.Her bölgede Federsyon Yönetim Kurulunca atanan
bir Voleybol bölge temsilcisi bulunur. Temsilciler, Yönetim Kurulu’nun talimatları doğrultusunda görevlerini yaparlar.

Müsabakalar 68- Voleybol müsabakaları Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) oyun kurallarına uygun olarak yapılır. Müsabaka usul ve esasları hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Sicil ve Lisans 69- Sicil ve lisans verilmesi ve transfer işlemleri ile ilgili usul ve esaslar hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.KKTC voleybol
Federasyonu’na kaydı olan hiçbir lisanlı sporcu aynı sezonda iki farklı ülkede aktif spor yapamaz.

Kulüblerin 70- Federasyon Yönetim Kurulunun verdiği cezayı ,istinaf mercii olan İstinafa Gitme Voleybol Federasyonu Ceza Kuruluna götürebilmek için ilgili yılın Yetkisi asgari ücretin 4 te biri kadar tutarı Federasyona makbuz mukabili yatırılır. Söz konusu davada kulüb kazanırsa para iade edilir, kazanmaması halinde para Fedarasyona kalır.

Komitelerin 71- Fedarasyon Başkanı Yönetim Kurulu kararınca Fedarosyonun Oluşturulması amaçlarının gerçekleştirilmesine yarayacak komiteler
oluşturulabilir ve bu komitelerin başkanlığını kendi uhtesine alabilir
veya yetkili kılacağı bir yönetim kurulu üğesine verebilir.

Yabancı Uyruklu 72- Her kulüb ve dernek büyükler kategorisinde en fazla 2 tane yabancı Sporcular uyruklu sporcuya lisans çıkarabilir. Yıldızlar ve gençler kategorisinde hiçbir suretle yabancı uyruklu sporcuya lisans çıkarılmaz.

Yabancı Uyruklu 73-Yabancı uyruklu sporcular için yeni lisans çıkarma süresi 05 Sporcuların Lisans Kasım’dan 05Aralık mesai bitimine kadardır. Bu süreler içerisinde Çıkartma Süresi lisans çıkartmayan kulüb ve dernekler bu haklarını kaybederler.Kulübler bu süreler içinde yabancı oyuncularını Federasyona bildirmek zorundadır.

Yabancı Uyruklu 74- Herhangi bir kulüp veya dernekte lisans çıkartan bir yabancı sporcu iki Sporcuların sezon bağlı bulunduğu kulüp veya dernekte oynamak zorundadır. Bu Transferi süreden sonra serbest transfer hakkı kazanır. Ancak bir yıl sonunda
bağlı bulunduğu kulübün bonservis vermesi halinde transfer yapabilir.
Yabancı uyruklu sporcuların transferi 1 Ağustos-15 Ağustos mesai bitimine kadardır. Resmi müsabakalar başladıktan sonra KKTC
yurtdaşlığına geçen sporcular sezon sonuna kadar yabancı uyruklu statüsünde olmayı sürdürürler. Statü ve lisans değişikliği bir sonraki sezonda gerçekleşir.

Antrenörler 75- Federasyona kulüb veya derneklerde anrenörlük yapacak kişilerin federasyonu açmış olduğu antrenörlük kursunu veya TC voleybol Federasyonunun açmış olduğu kursları başarı ile bitirmiş olmaları
gerekir. Üçüncü ülkelerden alınmış olan antrenörlük belgelerinin federasyon tarafından tescil edilmesi koşuldur. Kulüb ve
derneklerde görev yapan antrenörler Federasyondan alacakları antrenörlük kartlarını her yıl Federasyondan vize ettirmek zorundadırlar. Federasyonun vermiş olduğu antrenörlük kartını taşımayan kişiler müsabakalarda görev alamazlar.

Üye Derneklerin 76- Üye kulüb ve dernekler kendi yönetim kuruluna seçilenlerin Görevleri isimlerini ve görevlerini belirterek seçimden en geç 15 gün içerisinde
federasyona bildirirler.

Bonservis 77- Kulüb ve dernekler bonservis verecekleri sporcuların hangi derneğe geçeceklerini belirtmek zorundadırlar.

Sporcu Aktarma 78- Sporcu aktarma süresi 1 Ağustos- 15 Ağustos tarihleri arasında Süresi yapılır. Günlük süre olarak resmi mesai saatleri dikkate alınır.

Sporcu Aktarma 79- Herhangi bir sporcu aktarma süresinde bir defa olmak üzere yalnız Müracaat ve bir derneğe aktarılması için müracaat edilebilir ve arzu ettiği takdirde Geri Çekilme aktarma süresinde müracaatını geri alabilir ve eski kulübüne dönebilir.

Ligden çekilen 80- Ligden herhangi bir sebeble çekilen kulüb ve dernekler ligden Kulübler çekildikleri sezon esas alınarak 2 yıl boyunca federasyonun
düzenleyeceği hiçbir etkinliğe katılamazlar. Cezalı yılların üyelik
aidatlarını 3 katı cezalı olarak yatırmaları halinde Federasyonun düzenleyeceği etkinliklere 2 yıl sonra katılabilirler.

Ligden Çekilen 81- Ligden çekilme tarihi lig müsabakaları başlamadan önce Külüblerin gerçekleşmesi halinde ilgili kulübün sporcuları serbest kalır ve
Sporcuları diledikleri kulübe lisans çıkartma hakkına sahip olurlar. Liglerin başlama tarihinden sonra gerçekleşen çekilmelerde ilgili sporcular
Ara transfer veya normal transfer döneminde serbest transfer yapma hakkına sahip olur.

Bir üst katagoride 82- Bir üst katagoride takımı olamayan kulub ve derneklerin sporcuları Takımı Olmayan yarıştıkları ilgili katagoride yaş hadleri dolması durumunda serbest
Kulüblerin kalırlar ve diledikleri kulübe transfer yapabilirler. Transfer zamanı Sporcuları normal transfer süresi ve ara tansferdir.

Ara Transfer 83- Kulüb ve dernekler 01-05 Aralık tarihleri arasında bonservisli olarak transfer yapabilirler günlük süre olarak resmi mesai saatleri dikkate alınır.

Cezalı 84- Cezası yönetim kurulu ve-veya ceza kurulu tarafından verilen ve Oyuncular veya onaylanan bir sporcu aktarma süresinde hiçbirşekilde transfer
işlemi yapamaz. Ayni şekilde ara transferdede bu şekilde sporcular transfer işlemi yapamaz.

Voleybol 85- KKTC de açılacak olan her türlü voleybol okulu Federasyonun izin Okulları ve denetimine tabidir. Federasyon uygunluğunu onaylamadığı
okulların açılmasına izin vermez. Açma Koşulları hazırlanacak genelge ile belirtilir.

Liglerin 86- KKTC Voleybol liglerinin başlama tarihi , Kasım ayının ilk haftası Başlama Tarihi içerisinde Yönetm Kurulu’nun belirleyeceği herhangi bir gün başlar.

Milli takıma 87-Milli Takımlara davet edilen sporcular bu görevi yerine getirmek Çağrılan sporcular zorundadır. Geçerli bir mazeret ve izinsiz bu davete katılmayan sporcular ceza kuruluna sevk edilir.

Belirtilmeyen 88- Bu tüzükte belirtilmeyen tüm hususlar hakkında Yönetim Kurulu Kurallar karar vermeye yetkilidir.

Yürütme 89- Bu tüzüğü KKTC Voleybol Federasyonu adına Federasyon yönetim Yetkisi kurulu yürütür.

Yürürlükten 90- Bu tüzüğün yürürlüğe girmesiyle KKTC Voleybol Federasyonu Kaldırma tüzüğü yürürlükten kaldırır.

Yürürlüğe 91- Bu tüzük resmi gazetede yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe Giriş girer.